Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Käyttäjän tarpeisiin reagoivat teknologiapalvelut tulevaisuudessa keskeiseen asemaan liikennejärjestelmiä kehitettäessä

15.08.2007


VTT:n mukaan käyttäjän tarpeisiin mukautuva, joustava teknologioiden ja palvelujen kokoelma eli teknologiapalvelu nousee tulevaisuudessa keskeiseen asemaan liikennejärjestelmiä kehitettäessä. Uusien teknologiaratkaisujen soveltaminen liikenteeseen muuttaa liikennejärjestelmään tehtävien toimenpiteiden luonnetta ja myös järjestelmän toimijoiden rooleja. Nähtävissä on liikennealan toimijakentän hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietojärjestelmä- ja palveluntuottajayrityksiin.

Liikennejärjestelmät muuttuvat kohti kommunikoivaa systeemiä. Järjestelmän kehittämisestä tulee entistä enemmän vuorovaikutteinen prosessi, johon osallistuvat perinteisten toimijoiden ohessa yhä enemmän myös järjestelmän loppukäyttäjät ja uusien yksityisten teknologiapalvelujen tuottajat. Teknologiapalvelujen synty ja kehittyminen tuovat uudenlaisia haasteita sekä liikennejärjestelmän tuottajille että käyttäjille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden roolit liikennejärjestelmän kehittämisessä muuttuvat ja järjestyvät uudella tavalla. Järjestelmän hallintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan ja arvioinnin malleja ja käytännön sovelluksia.

VTT selvitti keskeisiä tulevaisuuden liikennejärjestelmän teknologiapalveluja sekä näiden kehittämiseen ja seuraamiseen tarvittavaa arviointitietoa. Keskeisinä tuloksina VTT esittää teknologiapalvelujen tiekartat, jotka kohdistuvat koko liikennejärjestelmään. Kartat tarjoavat kolme erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle. Palveluja tarkastellaan verkostoitumisteknologioiden, ajantasaiseen liikennetietoon perustuvien vuorovaikutteisten järjestelmien ja palvelupaketoinnin näkökulmasta. Verkostoitumisteknologioilla luodaan puitteet liikennejärjestelmän teknologiapalvelujen kehittämiselle, ja vuorovaikutteiset järjestelmät mahdollistavat teknologioiden tuottaman tiedon tarjoamisen käyttäjiä hyödyttävässä muodossa. Palvelupaketoinnilla taas saadaan aikaan käyttäjien tarpeita vastaavat, helppokäyttöiset ja kannattavat palvelut, joilla helpotetaan liikkumista, tavaroiden kuljettamista sekä tiedon keruuta liikenteestä.

Kaikkien kolmen tiekartan perusteella on nähtävissä liikennealan toimijakentän hajaantuminen ja laajeneminen mm. erilaisiin tietojärjestelmä- ja palveluntuottajayrityksiin. Tiedon määrän ja tiedotuskanavien jatkuva lisääntyminen altistaa liikennejärjestelmän myös monille uusille riskeille. Tässä uudessa toimintaympäristössä liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavan ja sen käyttöä havainnollistavan arviointitiedon tulee perustua luotettavaan ja riippumattomaan analyysiin, sen on noudatettava hyväksyttyjä menetelmiä ja tulokset on esitettävä ymmärrettävässä ja havainnollisessa muodossa.

Erilaiset vaikutusarvioinnit ovat keskeisiä liikennejärjestelmän kehittämisen ohjausmenetelmiä. Liikennesektorin uudessa, haasteellisessa toimintaympäristössä ennakointitoiminta tarjoaa yhden mahdollisuuden löytää oikeita kohteita osaamisen kehittämiselle, tutkimuksen suuntaamiselle ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiselle. Teollisuudessa yhtenä ennakointitoiminnan työkaluna toimivien tiekarttojen käyttö strategisen ja pitkäjänteisen suunnittelun välineenä on viime vuosina yleistynyt. Liikennesektorilla tiekarttojen laadinta ja käyttö on ollut vähäisempää.

Liikennejärjestelmän kehittäminen on yhteiskunnallinen prosessi. Tutkimustoiminnan on tulevaisuudessa tehokkaasti tuettava palvelujen ja niille avautuvien markkinoiden kehittämistä. Tämä tarkoittaa käyttäjien sekä palvelujen tarjoajien ja tuottajien aktiivista kytkemistä mukaan kehitys- ja tutkimushankkeiden kaikkiin vaiheisiin. Olennaista on, että tulevaisuuden teknologiapalvelujen kehittämistä tukevaa arviointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään yhtä aikaa useista eri näkökulmista. Useita arviointitiedon lajeja tarvitaan teknologiapalvelujen lähes koko aikajänteen ja samalla myös koko innovaatioprosessin ajan. Tällaisia jatkuvia teemoja ovat ainakin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, kysyntään ja markkinoiden ennakointiin sekä liiketoimintamalleihin liittyvä arviointitieto.

Tutkimusraportti verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2390.pdf

 

 

Lisätietoja

Anu Tuominen
Erikoistutkija
puh. 020 722 4976


Pirkko Rämä
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
puh. 020 722 4551


Toni Ahlqvist
Erikoistutkija
puh. 020 722 4260