Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös 14.9: VTT selvitti teollisuuden häiriöpäästöjen hallinnan kehittämishaasteet

05.09.2007


Ympäristöriskien hallinta edellyttää viranomaisilta ja yrityksiltä yhä järjestelmällisempää yhteistyötä

VTT:n tutkija Nina Wessberg on selvittänyt 14.9. tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan teollisuuden suunnittelemattomien eli ns. häiriöpäästöjen ympäristönsuojelullista merkitystä ja ennaltaehkäisyn toimenpiteitä. Wessbergin mukaan riskien johtamisen toimintamallit tulee huomioida teollisen toiminnan ympäristöriskien hallinnassa nykyistä järjestelmällisemmin. Häiriöpäästöjen ennaltaehkäisyn tehostaminen edellyttää ympäristöviranomaisilta ja yrityksiltä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

Teollisuuden häiriöpäästöt ovat ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisiä päästöjä erityisesti biologisten jätevedenpuhdistamojen toimintakyvyn sekä yhteiskunnallisten vaikutusten, kuten ihmisten viihtyvyyden, kannalta. Häiriöpäästöjen ennaltaehkäisyn pyrkimykset ovat siten olennainen osa yritysten yhteiskuntavastuuta.

Häiriöpäästöistä aiheutuvien ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy vaatii joiltakin osin toisenlaisia toimintatapoja ja käytäntöjä yritystoiminnassa verrattuna jatkuvien, ns. suunniteltujen päästöjen hallintaan. Väitöstutkimuksen mukaan teollisen prosessin ymmärtäminen sosiotekniseksi kokonaisuudeksi on häiriöpäästöjen hallinnan lähtökohta. Niitä ei pystytä hallitsemaan yksinomaan teknisten järjestelmien avulla, vaan ihmisten ja organisaation toiminnalla on ratkaiseva merkitys päästöjen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Häiriöpäästöt pystytään ennaltaehkäisemään tai hallitsemaan huolehtimalla järjestelmällisesti sekä henkilöstön ja organisaation että teknisten laitteiden toimintakyvystä. Häiriöpäästöjen hallinnan kehittymisen edellytyksenä on tutkimuksen mukaan myös se, että ympäristöhallinto kannustaa ja on mukana yritysten sosioteknisten järjestelmien toimintakyvyn kehittämisessä.

Wessberg on lähestynyt aihetta väitöskirjassaan toimintatutkimuksen, tapaustutkimuksen sekä dokumenttien ja haastattelujen avulla. Hän kuvaa mm. suomalaisen julkisen ympäristöhallinnon häiriöpäästöistä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyn ja hallinnan käytäntöjä sekä vertaa näitä teollisuuslaitoskohtaisen häiriöttömän toiminnan johtamisen edellytyksiin. Tutkija jäsentää häiriöpäästöjen hallintaan liittyvät kehittämishaasteet kehysanalyysin avulla. Hän tunnistaa teollisuuden ympäristöriskien hallinnasta kolme mahdollista kehystä: normikehys, riskien johtamisen kehys ja suuronnettomuuksien hallinnan kehys.

Normikehyksen mukaisessa toiminnassa korostuvat päästöluvat ja raja-arvot. Riskien johtamisen kehyksen mukaisessa toiminnassa teollisen prosessin riskien hallintaa tarkastellaan sosioteknisenä kokonaisuutena prosessin johtamisjärjestelmien toimivuuden näkökulmasta ja viitataan suuronnettomuuksien hallintaan liittyviin velvoitteisiin. Häiriöpäästöjen hallinnan kannalta tämä on ongelmallista, sillä häiriöpäästölle ei voi myöntää lupaa, ja toisaalta myös pienistä häiriöpäästöistä ja vaarattomista aineista voi syntyä ympäristöhaittaa. Ympäristöviranomaiset eivät tutkimuksessa muodostetun näkemyksen mukaan nykyisen kaltaisessa toimintamallissa kykene huomioimaan häiriöpäästöjen hallintaan liittyviä riskienhallinnan erityispiirteitä tyydyttävästi. Suuronnettomuuksien hallinnan kehyksen mukaisessa toimintamallissa korostetaan suuronnettomuuksien hallintaa ja vaarallisia kemikaaleja.

 

 

Lisätietoja

Nina Wessberg
Tutkija
puh. 020 722 3766