Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Digitaalisuudesta kilpailukykyä tuotekehitykseen

26.09.2007


Suomen yritysten ei kannata kilpailla sarjavalmistuksesta halvan työvoiman maiden kanssa. Sen sijaan niiden kannattaa erikoistua tuotekehitykseen sekä myydä tuotekehitysosaamistaan hyvään hintaan. Digitaalisen tuoteprosessin kehittäminen on keskeisimpiä keinoja ylläpitää Suomen asemaa tuotekehityksen vahvana maana.

Tuoteprosessilla tarkoitetaan tuotteen koko elinkaarta tuoteideasta, tuotteen suunnitteluun, valmistukseen, käyttöön, huoltoon ja aina loppusijoitukseen asti. Tuoteprosessin tukemiseksi voidaan käyttää hyvin monipuolisesti tietotekniikkaa. Tällöin puhutaan digitaalisesta tuoteprosessista.

Digitaalisessa tuoteprosessissa tuotteet ovat olemassa virtuaalisina tietokoneissa. Digitaalisessa tuoteprosessissa tuotteet suunnitellaan pääosin tietokoneen suunnittelutyökaluin, tuotteen ominaisuuksia ennakoidaan ja varmistetaan monenlaisin tietokonesimulaatioin, tuotteen valmistaminen suunnitellaan tietokoneella ja itse valmistuskin on monesti suurelta osin tietokoneohjattua.

Digitaalisessa tuoteprosessissa yritykset voivat hyödyntää tietotekniikkaa myös tuotteiden käytön seurannassa sekä niiden myynnissä ja markkinoinnissa. Lisäksi tietotekniikka tehostaa tuoteprosessiin osallistuvien yritysverkostojen toimintatapoja ja mahdollistaa niille uusia työkaluja hallita tuoteprosessia.

Digitaalinen tuoteprosessi edistää uuden tiedon syntymistä sekä nykyisen tiedon hyödyntämistä tuotekehityksessä ja valmistuksen suunnittelussa. Sen ansiosta tieto ja osaaminen välittyvät entistä paremmin yritysverkostoissa. Myös tuotekehitys- ja tuotteen valmistuskustannukset saadaan hallintaan ja siten tuotteet entistä kilpailukykyisemmiksi. Käytön seuranta puolestaan tuo asiakkaan tarpeet entistä paremmin yritysten tietoon, jolloin laatua voidaan kehittää kustannustehokkaasti.

Digitaalisen tuoteprosessin hyödyt näkyvät mm. koko tuoteprosessin kustannusten alentumisena, sen parempana hallintana, tuotteen laadun ja ominaisuuksien parantumisena, tuotekehitys- ja valmistusajan lyhentymisenä sekä myynnin ja markkinoinnin tehostumisena.

Käytännössä säästöt syntyvät esimerkiksi, kun kalliita prototyyppejä voidaan korvata virtuaaliprototyypeillä. Säästöjä syntyy myös, kun tuotteiden ja valmistuksen virheet huomataan varhaisessa vaiheessa.

Pitkällä aikavälillä yritysten kilpailukyky paranee, kun ne digitaalisen tuoteprosessin ansiosta ovat kyvykkäämpiä ja tehokkaampia reagoimaan markkinoiden muutoksiin uusilla tuotteilla, parantuneilla palveluilla ja nopeutuneella tuoteprosessilla.

Suomessa digitaalisen tuoteprosessin käytössä pisimmällä ovat nk. veturiyritykset ja niitä välittömästi palvelevat järjestelmätoimittajat ja suunnittelutalot. Alihankintaketjuissa kauempana oleville yrityksille digitaalinen tuoteprosessi on myös sitä tärkeämpää, mitä läheisemmin niiden tarjoamat kytkeytyvät päämiestensä digitalisoituihin tuoteprosesseihin.

Suomalaisyritysten kannattaa ryhtyä rakentamaan tuotekehittelijän rooliaan ammattimaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisyritysten pitää keskittyä hallitsemaan tuotekehitys paremmin kuin kilpailijansa. Onnistuessaan ne voivat kehittää tuotteita tehokkaasti ja kannattavasti paitsi nykyisille asiakkailleen myös muille kansainvälisesti toimiville yrityksille.

 

 

Lisätietoja

Timo Määttä
Teknologiapäällikkö
020 722 3291