Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n koordinoimassa hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja potilaan ja sairaalan väliseen tiedonvaihtoon

02.10.2007


Sähköinen asiointi helpottaa potilaan ja sairaalan välistä yhteistyötä

VTT:n koordinoimassa Tekes-hankkeessa on kehitetty uusia sähköisen asioinnin ratkaisuja, joilla voidaan parantaa ja nopeuttaa potilaan ja sairaalan välistä tiedonvaihtoa. Jorvin sairaalassa kokeillaan uudenlaista, tietoturvallista sähköistä asiointia, jossa potilas toimittaa verkkolomakkeella terveystietojaan sairaalaan ennen lääkärin vastaanotolle tai kirurgiseen toimenpiteeseen tuloaan. Uuden toimintatavan ansiosta potilaan hoitoon voidaan valmistautua entistä paremmin ja tarvittaessa ohjata hänet lisätutkimuksiin ennen toimenpidettä. Tämän vuoden loppuun asti kestävästä palvelukokeilusta on jo saatu runsaasti positiivista palautetta. Hankkeessa saadut tulokset edistävät uusien asiakaslähtöisten terveydenhuollon sähköisten palvelujen toteutusta ja käyttöönottoa.

Tekesin Finnwell-ohjelman B2C-PRO-hankkeessa kehitettiin uusia, hoitoprosessia tukevia ratkaisuja terveydenhuollon palveluntuottajan ja kansalaisen väliseen tiedonvaihtoon. Projektissa suoritettavien palvelukokeilujen perusteella selvitetään asiakkaiden halukkuutta ja mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, asiointijärjestelmien käytettävyyttä sekä sähköisestä palvelusta saatavaa hyötyä.

Jorvin sairaalan pilotissa palveluteknologia perustuu Itellan eCare-asiointiratkaisuun sekä Fujitsun Vetuma-palvelun kautta tapahtuvaan tunnistautumiseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Potilaat saavat halutessaan käyttöönsä matkapuhelimeen asennetun ns. kansalaisvarmenteen, jonka toimittaa Elisa. Kansalaisvarmenne on Suomen valtion myöntämä virallinen sähköinen henkilöllisyystodistus, jonka käytön odotetaan laajenevan merkittävästi lähivuosina. Hanke on maamme ensimmäisiä palvelupilotteja, jossa henkilön sähköisessä tunnistautumisessa ja allekirjoituksessa hyödynnetään mobiilia kansalaisvarmennetta.

Palvelukokeiluun osallistuu Jorvin sairaalan päiväkirurgian ja kirurgian poliklinikan henkilökuntaa ja potilaita. Kirurgiseen toimenpiteeseen kutsutut potilaat ovat saaneet leikkaukseen liittyvää henkilökohtaista tietoa ja toimintaohjeita etukäteen. He ovat voineet myös palauttaa sairaalaan henkilötietojaan ja terveydentilaansa koskevia lomakkeita sähköisesti sekä antaa suostumuksensa henkilökohtaisten terveystietojensa käsittelyyn sairaalassa.

Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole käytössään internet-yhteyttä, tarvittavaa tietoteknistä osaamista tai halua sähköiseen asiointiin. Näiden asiakkaiden kirjeitse palauttamat lomakkeet muunnetaan Itellan eCare-palvelussa sähköiseen muotoon. Näin palvelutapahtuma on henkilökunnan näkökulmasta samanlainen riippumatta siitä, asioiko potilas sähköisesti vai ei. Sähköisesti asioivat potilaat tunnistautuvat palveluun Vetuma-palvelun kautta pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai matkapuhelimen mobiilivarmenteella.

Jorvin palvelukokeilu on saanut osakseen positiivista palautetta. Sähköisen palvelun valinneista henkilöistä huomattava osa (87 %) pitää palvelua helppokäyttöisenä ja vielä suurempi osa (90 %) hyödyllisenä. Kokeilussa asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella nuorin asiakasryhmä, alle 40-vuotiaat, on aktiivisin sähköisen palvelun käyttäjä. Pankkitunnusten käyttö palveluun tunnistautumisessa on ollut selkeästi suosituin vaihtoehto.

Palvelua käyttäneestä hoitohenkilökunnasta 78 % pitää palvelua helppona tai melko helppona käyttää. Heistä 72 % on kokenut uuden palvelun olevan hyödyllinen toimintayksikölleen vähintään kolmen vuoden aikajänteellä. Tärkeimpänä edellytyksenä hyötyjen toteutumiselle pidetään tietojärjestelmien yhteensopivuutta siten, että samoja tietoja ei tarvitse syöttää erikseen eri järjestelmiin.

Kokeilu on tärkeä askel kohti sähköisiä palveluja, joiden tarkoituksena on helpottaa kansalaisen ja terveydenhuollon palveluntuottajien päivittäistä yhteistyötä ja ajankäyttöä. Jorvin pilotin lisäksi sähköisen asioinnin B2C-PRO-projektissa kokeiltiin lääkärin ja potilaan välistä luottamuksellista tiedonvaihtoa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa sekä laadittiin selvitys terveydenhuollon sähköisistä asiointiratkaisuista USA:ssa. Hankkeen tuloksia esitellään projektin loppuseminaarissa 2.10. VTT:llä Espoon Otaniemessä.

Lisätietoja hankkeesta: http://b2cpro.vtt.fi/

 

 

Lisätietoja

Jaakko Lähteenmäki
Erikoistutkija
040 514 9869


Elisa Oyj, Mika Laurell
mika.laurell@elisa.fi
050 548 9218


Fujitsu Services Oy, Liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Korhonen
janne.korhonen@fi.fujitsu.com
0457 8800


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Ylilääkäri Kari Harno
kari.harno@hus.fi
050 521 5877


Itella Information Oy, Kirsti-Liisa Orasmaa
kirsti-liisa.orasmaa@itella.com
040 847 6279


Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK), Esa Korkeela
esa.korkeela@pkssk.fi
050 387 7688


Tekes, Jukka Lohivuo
jukka.lohivuo@tekes.fi
010 602 2103