Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT och Arbetshälsoinstitutet utreder hur den nya tekniken inverkar på tjänster relaterade till hälsofrämjande

15.10.2007


Esbo stads personal med i en omfattande undersökning

img

VTT och Arbetshälsoinstitutet i samråd med ett företagskonsortium utreder med hjälp av en omfattande hälsoundersökning hur man med hjälp av ny teknik och information kan sporra anställda till sunda levnadsvanor. Esbo stad har gått med i ett fältförsök vars mål stöder stadens egna mål i anslutning till arbetshälsa och arbetstrivsel.

Inom Nuadu-projektet (2006–2009) utvecklas för företagshälsovården ett hälsofrämjande arbetssätt där man utnyttjar webben, mobiltelefoner och personliga mätinstrument i kombination med ett mångsidigt hälsofrämjande som bl.a. omfattar gruppmöten och hälsorådgivning. Syftet är att utreda vilka resultat man kan nå med mångsidig hälsofrämjande intervention och huruvida den nya tekniken faktiskt kan gagna användarens hälsa.

Hälsotekniken antas främja hälsan, men beläggen på det är tillsvidare knappa i vetenskapligt hänseende. Verkningarna av systemet, som utarbetats av VTT och de medverkande företagen, undersöks i en omfattande, randomiserad undersökning med Esbo stads personal. ”Ur ett antal innovationer och arbetssätt har vi härlett en helhet som hjälper de anställda att hantera sina hälsorisker”, berättar VTT:s ledande forskare Ilkka Korhonen, som är koordinator för projektets konsortium i Finland.

I november 2007 får 13 000 anställda i Esbo stad besvara en hälsoenkät. Undersökningsgruppen väljer utifrån svaren ut 360 försökspersoner, som löper större risk att insjukna på grund av t.ex. övervikt, motionsbrist, matvanor, utbrändhet eller rökning. Försökspersonernas ålder är 35–55 år. Interventionsundersökningen räcker ett år och inleds i början av 2008.

Försökspersonerna indelas i tre grupper: en kontroll-, en interventions- och en teknikgrupp. I kontrollgruppen följer man med medlemmarnas hälsa och främjar den med företagshälsovårdens standardmetoder. I interventionsgruppen erbjuds medlemmarna icke teknikbaserade metoder för hälsofrämjande, t.ex. rådgivning och gruppmöten under ledning av sakkunniga. Medlemmarna i teknikgruppen får också delta i gruppmöten men får dessutom ny teknik till sitt förfogande. De kan använda webb- och mobilteknik för att bedöma t.ex. viktförändringar, stressnivå, idrottsprestationer eller diet.

”Utifrån undersökningsresultaten kan vi planera företagshälsovårdens verksamhet, utveckla nya instrument för att förebygga problem med arbetsförmågan och på så sätt stödja personalens välmående”, konstaterar chefläkaren vid personalhälsovården i Esbo Marjatta Vuorinen.

Projektet leds av VTT medan Arbetshälsoinstitutet ansvarar för den medicinska andelen och för att välja ut deltagarna i undersökningen och handleda dem under undersökningens gång. Andra samarbetspartner är Tekniska högskolan, Nokia, Firstbeat Technologies, IST Oy, Tuulia Oy, Polar Electro, Afecto och Coronaria Oy. Undersökningen finansieras av Tekes och de medverkande organisationerna.

Projektet genomförs åren 2006 - 2009 inom ramen för det internationella Nuadu-projektet som koordineras av Philips. Genom projektet söker de olika länderna efter hälsotekniska lösningar som lämpar sig för deras egna behov.

VTT anordnar det första Nuadu-seminariet den 15 oktober. På seminariet dryftas hur vi bäst kan nå fram till handling som främjar de arbetsföras hälsa och till fungerande lösningar och vad vi i dag vet om deras verkningar och tillämpningsmöjligheter.

 

 

Mer information

Ilkka Korhonen
ledande forskare
+358 20 722 3352


Arbetshälsoinstitutet, Timo Leino
överläkare
+358 30 474 2396


Esbo stad, Marjatta Vuorinen
chefläkare vid personalhälsovården
+358 9 8162 4457