Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuoteturvallisuus haaste yrityksille - Kuluttajien etuna on tuotteiden käyttöturvallisuus

08.11.2007


Tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden varmentamisella lisätään turvallisuutta kuluttajatuotteisiin - menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille ei pääse kuluttajan kannalta vaarallisia tuotteita. Näille arviointipalveluille on kasvava tarve kansainvälisillä markkinoilla, kun kansallisten menettelyjen sijasta siirrytään yhteiseurooppalaiseen toimintatapaan ja kuluttajatuotteiden turvallisuus nousee entistä enemmän esille. VTT:n mukaan on tärkeää, että kuluttajat tiedostavat hyväksyntäjärjestelmän olemassaolon ja osaavat vaatia tuotteilta haluamiaan ominaisuuksia ja kyseenalaistaa tarvittaessa tuotteiden toimivuuden.
”Tuotteiden turvallisuus on länsimaisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeinen perusasia. Ilman tuotteiden hyväksyntämenettelyä kuluttajat eivät voisi luottaa siihen, että markkinoilla olevia tuotteita ja ratkaisujen voi turvallisesti käyttää niille suunniteltuun tarkoitukseen”, toteaa toimialajohtaja Laura Apilo VTT:ltä.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi on keskeinen työkalu, jolla varmistetaan uusien tuotteiden turvallisuus kuluttajalle ja jonka avulla teollisuus ja yhteiskunta edistävät kilpailukykyään. Arvioinnit mahdollistavat ja edistävät tuotteiden markkinoille pääsyä sekä auttavat yritystä tunnistamaan tuotteiden kehitystarpeet. Yhteiskunnalle varmennustoiminta puolestaan tarjoaa mahdollisuuden asettaa markkinoille tuleville tuotteille vaatimuksia ja valvoa niiden täyttymistä.

Puolueettomana toimijana VTT pyrkii osaltaan varmistamaan, että tuotteet ovat turvallisia ja soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseensa. VTT mm. toimii ns. kolmantena osapuolena, joka varmentaa tarkastelun kohteena olevan tuotteen, järjestelmän, palvelun tai henkilön vaatimustenmukaisuuden. Varmennetulle kohteelle myönnetään sertifikaatti, joka osoittaa, että tuotteen oleelliset tekniset ominaisuudet on määritetty ja luotettavasti osoitettu. Vaadittava laatutaso sopeutetaan tuotteen käytöstä syntyvään riskiin. Esimerkiksi rakennustuotteissa vaatimukset laadunvarmistukselle ovat kovat silloin, kun tuotteilla on oleellinen vaikutus rakenteiden lujuuteen tai käyttäytymiseen tulipalossa. Tähän liittyen ympäristöministeriö laajensi VTT:n toimialuetta rakennustuotteiden tyyppihyväksyjänä entisestään marraskuun alusta, jolloin myös ovet ja lämmöneristetuotteet tulivat mukaan hyväksynnän piiriin.

Euroopasta innovatiivinen ja kilpailukykyinen sisämarkkina-alue

Ns. kolmannen osapuolen tarjoamat vaatimuksen mukaisuuden arviointipalvelut - testaus, tarkastus, sertifiointi - ovat kasvava ja kansainvälistyvä liiketoiminnan alue. Suuri osa direktiiveistä on tehty parantamaan ja varmistamaan tuotteiden tai palvelujen turvallisuutta.

”Esimerkiksi EU:ssa tuotteiden CE-merkintää käytetään välineenä tehdä Euroopasta yksi markkina-alue niin, että kansallisten menettelyjen sijasta siirrytään yhteiseurooppalaiseen toimintatapaan”, sanoo VTT:n tekninen johtaja Matti Lanu.

Vaatimuksen mukaisuuden arviointipalveluille onkin tarvetta kasvavilla Euroopan yhteismarkkinoilla, joilla tuotteiden tarjoajat kilpailevat globaalisti ja tarjoavat kuluttajalle entistä suuremman tuotevalikoiman. Tästä syystä on VTT:n mukaan tärkeää, että kuluttajat tiedostavat hyväksyntäjärjestelmän olemassaolon ja osaavat vaatia tuotteilta haluamiaan ominaisuuksia ja kyseenalaistaa tarvittaessa tuotteiden toimivuuden.

EU:n sisämarkkinoilla tuotteita koskevan sääntelyn tärkeä väline on uusi lähestymistapa (New Approach), jonka mukaisilla direktiiveillä varmistetaan sisämarkkinoiden syntyminen. Keskeisenä periaatteena on, että uuden lähestymistavan direktiiveihin sisällytetään vain ne olennaiset vaatimukset, jotka katsotaan käyttötarkoituksen ja tuoteturvallisuuden kannalta keskeisiksi. Vaatimuksenmukaisuuden varmentamisen menettelyt määritellään standardeissa. EU antaa eurooppalaisille standardisoimisjärjestöille standardisointimandaatin, ja direktiivien vaatimukset toteuttavat standardit laaditaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja teollisuuden kesken. Standardit ovat vapaaehtoisia, mutta käytännössä niiden avulla voidaan helpoimmin osoittaa, että tuotteet täyttävät lainsäädännön (direktiivien) turvallisuusvaatimukset.

Toimivat sisämarkkinat nähdään kuluttajan ja yhteiskunnan etuna. Uuden lähestymistavan mukainen järjestelmä mahdollistaa innovatiivisen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön, jossa ei ole yrityksiä ja kuluttajia haittaavia kaupan teknisiä esteitä. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla direktiivien ja standardien menettelyjä.

Erilaiset vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt ja muut laadunvarmistustoimenpiteet soveltuvat käytettäväksi yhdessä direktiivien osoittamien minimimenettelyjen kanssa. Näin yrityksillä on mahdollisuus kilpailla laadulla.

Järjestelmällä pyritään eroon kustannuksia nostavasta ja kilpailua rajoittavasta toistuvasta testauksesta ja tarkastuksesta. Toimiva järjestelmä edellyttää VTT:n mukaan vastuullisia valmistajia, päteviä arviointilaitoksia, valistuneita kuluttajia ja toimivaa markkinavalvontaa.

VTT:n laaja-alainen osaaminen kattaa eri tuoteryhmien tuntemuksen ja niiden testauksen, tarkastuksen ja varmennuksen. VTT:llä on vaatimusten mukaisuuden toteamisen lisäksi tuotekehitysvalmiudet sekä tuotteen markkinoille saamisen kannalta oleellista markkinoiden ja säädösten tuntemusta ja tarvittaessa verkostot kokonaisvaltaisen palvelun tarjoamiseen.


CE-merkintä muuttaa ovien vaatimustasoja
VTT:n toimialue rakennustuotteiden tyyppihyväksyjänä laajeni edelleen
Rakennustuotteiden laatutason varmistaminen tärkeää
Märkätilojen kosteusongelmat vähentyneet
VTT toimii räjähdysvaarallisten tilojen elektroniikan hyväksyttynä testaajana

Esitykset:
Laura Apilo
Matti Lanu
Liisa Rautiainen
Risto Sulonen

Palvelutarjoama

Kuvat:
Eristetesti
Lasitesti
Oven ääneneristyskoe
Rakennustarkastus
Sammutus

 

 

Lisätietoja

Laura Apilo
Toimialajohtaja
puh. 020 722 4951


Matti Lanu
Tekninen johtaja
puh. 020 722 6935