Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia menetelmiä talotekniikan elinkaarikustannusten laskentaan

10.12.2007


Kiinteistöalan päätöksenteko helpommaksi

VTT on kehittänyt rakennus- ja kiinteistöalan päätöksenteon tueksi menetelmiä, joilla voidaan laskea/arvioida kiinteistöjen ja niiden käytön ja kunnossapidon elinkaarikustannuksia nykyistä tarkemmin. Laskelmien avulla voidaan huomioida vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarivaikutukset perinteisen investointipainotteisen päätöksenteon sijaan ja löytää elinkaarikustannuksiltaan edullisin, energiatehokkain ja toimintavarmin vaihtoehto.

Rakennushankkeiden vaihtoehtoisten toteutusmuotojen arvioinnissa on hahmotettava kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat tekijät rakennuskohteen elinkaaren eri vaiheissa. Kohteen pitkä elinkaari sekä sen eri vaiheisiin liittyvä epävarmuus tekevät tästä tehtävästä usein varsin haasteellisen. Myös vertailulaskelmien tekeminen, suunnitteluratkaisuiden valinta ja tarjousten yksiselitteinen vertailu on ollut vaikeaa laskentakäytäntöjen kirjavuuden takia.

VTT:n kehittämien menetelmien avulla voidaan edistää verkottunutta elinkaarilähtöistä liiketoimintaa sekä kiinteistöjen ja niiden käytön ja kunnossapidon elinkaariedullisuutta nykyistä paremmin. Laskentamenetelmät soveltuvat talotekniikan elinkaarikustannusten ja elinkaariedullisuuden määritykseen, elinkaarihankintojen ja muiden hankintamallien arviointiin sekä elinkaariperustaiseen päätöksentekoon ja tarjousten vertailuun. Kehitetyt laskentatavat ovat yhteensopivia kansainvälisten standardiluonnosten kanssa. VTT esittää myös elinkaariedullisuudeltaan suomalaisiin käytäntöihin sopivia optimaalisia toteutusratkaisuja.

Kehitetyt sovelluspohjat sisältävät elinkaarihankinnan keskeiset kriteerit: käyttöiän, energiatalouden sekä huolto- ja kunnossapitotarpeet. Sovelluksen avulla määritetään taloteknisen hankinnan hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä edullisuus suhteessa perinteiseen hankintaan. Ympäristövaikutuksia ei sovelluksen keinoin lasketa, vaan niiden arvioinnissa joko hyödynnetään erillistä arviota tai todetaan käyttöikä-, kulutus- ja käyttäjävaikutusten olevan suorassa riippuvuussuhteessa ympäristövaikutuksiin.

Laskentapohjat soveltuvat sellaisenaan isolle kiinteistönomistaja- tai rakennuttajataholle sen määrittäessä tilatarpeiden vaihtoehtoisten täyttämisratkaisujen sekä elinkaarilaadun, kuten käyttöiän, energiatalouden ja muuntojouston, kustannusvaikutuksia ja edullisuutta.

Suunnitteluyrityksissä sovelluksia voidaan hyödyntää elinkaarisuunnittelussa ja elinkaarioptimoitujen toteutusratkaisujen elinkaariedullisuuden todentamisessa, kun lähtötiedot perustuvat pääosin yritysten omiin tietokantoihin. Rakennusyrityksessä tavoitteena on sekä kehittää elinkaarioptimoituja rakennuskonsepteja että tarjota esimerkiksi asunnon ostajalle vaihtoehtoisia elinkaariedullisia tuotteita. VTT:n kehittämä laskentaperusta on näiltäkin osin käypä vaihtoehto, sillä lähtötiedot perustuvat yritysten omaan seuranta-aineistoon.

Hankkeen ovat rahoittaneet Tekes ja alan yritykset.

Talotekniikan elinkaarikustannukset -tutkimusraportti verkossa

 

 

Lisätietoja

Sakari Pulakka
Erikoistutkija
040 743 768