Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Kostnadseffektiv processutveckling med VTT:s beräkningsteknik: papperstillverkning direkt från laboratieskala till produktion

15.05.2008


Simuleringssystem ger effektivitet i papperstillverkningen och därigenom betydande kostnadsbesparingar. Användning av beräkningsmodeller är en snabb och förmånlig metod. Metoden minskar antalet onödiga försök i fabriksskala och utgör en hjälp både vid försöksplanering och vid genomförandet av processförändringar.

Industrianläggningarnas dyrbara försöksperioder har minskat i takt med att VTT har utvecklat förutsägbarheten/prognoserna i beräkningsmodellerna. Detta har bl.a. gjort det möjligt för industrierna att direkt övergå från laboratorieskala till produktion. Man har kunnat undvika dyra provkörningsperioder i pappersmaskinerna genom att använda simuleringsmodeller.

Papperstillverkarna har använt beräkningsmodeller för att effektivisera produktionen och förnya processerna. Bytet av kvalitet i kartongmaskinen i Stora Ensos fabrik i Kaukopää blev till exempel 15 % snabbare genom simuleringsstödd optimering av inställningsparametrarna. Fiber- och processkemiska beräkningar har visat sig vara särskilt användbara vid utvecklingen av processer. Det har varit möjligt att höja pappersmaskinernas kapacitetsutnyttjande med flera procentenheter genom att framgångsrikt införa neutralprocesser. En procentenhets höjning motsvarar en ökning av produktionens värde med cirka en miljon euro för en pappersmaskin. Kemileverantörerna har dragit nytta av kemimodeller, bl.a. vid utvecklingen av optimal dosering av blekningskemikalier.

VTT utför simuleringsundersökningar för papperstillverkning i samarbete med kunderna. Utöver undersökningstjänsterna säljer VTT även simuleringsprogramlicenser till de företag som på egen hand önskar utföra simuleringsstödd process- och automationsplanering, automationstestning, processanalyser och konceptutvecklingsarbete. VTT:s serviceverksamhet stöder utvecklingen av nya processkoncept som sparar energi och material.

VTT har utvecklat tre simuleringsprogram för planering av massa- och papperstillverkningsprocesser. APROS är ett program utvecklat för dynamiska simuleringar i fabriksskala. Programmet kan tillämpas förutom inom massa- och pappersindustrin även inom energiproduktionen. Programmet kan användas t.ex. för process- och automationsplanering, testning, processanalyser, anläggningsplanering och utbildning. BALAS är ett program som är utvecklat för pappersindustrin och speciellt för balanssimulering inom pappersindustrin. Tillämpningsobjekt är fabriksomfattande processanalyser, undersökningar av koncept- och processintegration där undersökningsobjekten utgörs av bl.a. olika kopplingsalternativ, processkoncept och dessa objekts effekter på den totala processens funktion. ChemSheet är ett program som har utvecklats för bestämning av kemikaliedoser. Programmet är det enda på marknaden som beaktar fiberns surhetsgrad, dvs. det s.k. Donnan-fenomenets effekt på kemikaliernas lösbarhet och processlösningarnas pH-värde. Programmet är lämpligt för simulering av både fiberlinje- och pappersmaskiners kemiska reaktioner.

VTT har en globalt unik kompetens som kombinerar fiber- och pappersteknisk expertis med kontroll och dynamisk styrning av tillverkningsprocesser. Detta är ett resultat av ett långsiktigt forskningssamarbete med apparattillverkare och centrala aktörer inom pappersindustrin och andra branscher.

Ett stort antal experter inom olika områden står bakom VTT:s utveckling av massa- och papperstillverkningsprocesserna: modelleringsexperter, programexperter, kemister och pappersingenjörer. Förutom beräkningsmodellerna förfogar VTT över unika forskningsmiljöer för papperstillverkningsprocesser från laboratorier till försök i pilotskala.

Betydande internationella pappersindustriföretag och kemikalieleverantörer har utnyttjat VTT:s forsknings- och utvecklingstjänster.

För mer information:

Jussi Manninen, Teknologichef, tel. +358 20 722 2723

Timo Pekkarinen, Vice President, Sales, tel. +358 20 722 3202