Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Joka paikan tietotekniikka ikääntyvän apuna - tavoitteena iäkkäiden yksilölliset hyvinvointipalvelut

25.09.2008


Euroopan maissa ikääntyneiden osuus väestöstä on muihin maihin verrattuna suhteellisesti suurin. Voidakseen kohdata tämän haasteen Euroopan maiden pitäisi kyetä tarjoamaan riittävästi ja samalla taloudellisesti hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja. VTT kehittää kansainvälisessä yhteishankkeessa ikäihmisten kotona selviytymisen tueksi älykkäitä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä teknologioita. Tavoitteena on parantaa ikääntyvien elämänlaatua kokonaisvaltaisesti tarjoamalla heille yksilöllistä apua ja palveluja, jotka helpottavat iäkkäiden itsehoitoa, avustavat arkisissa kotirutiineissa sekä huolehtivat sosiaalisen vuorovaikutuksen olemassaolosta ja jatkuvuudesta. Toimivia ratkaisuja kehitetään paitsi ikääntyville myös heidän omaisilleen ja hoitohenkilökunnalle. Yhtenä sovelluksena kokeillaan ”Kodin hyvinvointitaulua”, joka mahdollistaa pääsyn omiin terveystietoihin ja antaa eväitä arjen rutiinien hallintaan, kuten kuntoutusohjeita ja muistutuksia sekä videopuhelumahdollisuuden.

VTT on osana suomalaista projektikonsortiota mukana eurooppalaisessa AmIE - Ambient Intelligence for the Elderly -hankkeessa. Sen tavoitteena on ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistäminen siten, että ikääntyvät voisivat teknologian avulla elää itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään kotona. Pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen elämänlaatua parantava hyvinvointimalli, joka tarjoaa yksilöllistä palvelua ikääntyville sekä heistä huolehtiville sukulaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

AmIE-järjestelmän erityispiirteitä ovat sen joustavuus ja kognitiiviset ominaisuudet sekä näiden kautta sen kyky oppia ja mukautua käyttäjän ja tilanteen mukaan. Tärkeää on tarjota palvelut käyttäjän ja tilanteen tarpeiden mukaisesti sekä ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Järjestelmän on tarkoitus palvella useita ihmisryhmiä useissa erilaisissa ympäristöissä tarjoten luotettavia palveluja ja samalla tukea liikkuvuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään tällä hetkellä käytössä olevien erillisten laitteiden väliseen yhteensopivuuteen.

Teknologiaan pohjautuvia hyvinvointisovelluksia, kuten erilaisia valvontajärjestelmiä, hälytyslaitteita ja mittalaitteita, on kehitelty pääsääntöisesti yksittäisinä ratkaisuina. AmIE-hankkeessa tutkitaan, kuinka tietotekniset ratkaisut saadaan kiinteäksi osaksi hyvinvointipalveluja. Se on mahdollista selvittää käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla. Tekninen kokonaisuus rakentuu mm. mittalaitteista, toimilaitteista, tietoliikenneratkaisuista ja helppokäyttöisistä sovelluksista.

Erityisen tärkeää on, että suunnitteluratkaisujen rinnalla kehitetään kaikkia käyttäjiä – ikääntyviä, hoitohenkilökuntaa ja omaisia – tukeva toimintamalli, joka mahdollistaa uuden järjestelmän käyttöönoton ja käyttämisen.

AmIE-projektin suomalaiseen konsortioon kuuluvat VTT:n lisäksi Audio Riders, Incode, Mawell, Soneco, Oulun kaupunki sekä Yrjö ja Hanna Säätiö. Projektin rahoitukseen osallistuu myös Tekes. Suomalaisten lisäksi hankkeeseen osallistuu tutkimus- ja yritysosapuolia myös Belgiasta (mm. Alcatel-Lucent), Espanjasta (mm. Telefonica I+D ja Siemens), Hollannista (mm. Philips), Ranskasta ja Turkista. Tutkimushanke on osa EUREKAan kuuluvan ITEA2-klusteriprojektin (Information Techno¬lo¬gy for European Advancement) ”AmIE – Ambient Intelligence for the Elderly” -projektia, joka jatkuu vuoden 2009 lokakuuhun asti.

AmIE-hanketta esitellään myös Hyvä ikä 2008 -messuilla 25.–27.9. Tampereella.

Projektin omat www-sivut: www.amieproject.com

 

 

Lisätietoja

Jouni Kaartinen
Erikoistutkija
Puh. 020 722 2459, jouni.kaartinen@vtt.fi