Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvitti tutkimustensa vaikutuksia ja asiakastyytyväisyyttä

23.10.2008


Asiakkaat arvioivat tutkimusten hyödynnettävyyden hyväksi

Asiakkaat antavat Taloustutkimuksen tekemässä asiakaskyselyssä niin VTT:n toiminnalle kuin henkilöstölle kokonaisuutena erinomaisen tai hyvän yleisarvosanan. Markkinointia ja yhteydenpitoa halutaan lisättävän. 90 % ulkomaisista asiakkaista ja lähes 75 % suomalaisista asiakkaista koki projektin vastanneen hyvin tai erinomaisesti tavoitteita. Kotimaisista asiakkaista 44 % ja ulkomaisista 50 % oli jo hyödyntänyt kaupallisesti tai tuotannollisesti VTT-hankkeiden tuloksia. Lisäksi kotimaisista 22 % ja ulkomaisista asiakkaista 20 % arvioi hyödyntävänsä niitä lähimmän kolmen vuoden kuluessa. Asiakkaiden mielestä VTT edistää entistä paremmin Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Taloustutkimus Oy toteutti touko-kesäkuussa 2008 asiakaskyselyn, jolla selvitettiin VTT:n asiakkaiden tyytyväisyyttä VTT:n henkilöstön toimintaan, markkinointiin ja yhteydenpitoon sekä arvioitiin VTT-yhteistyössä syntyneitä hyötyjä. Vastaajina oli 120 kotimaista ja 30 kansainvälistä asiakasta, jotka olivat olleet toteuttamassa, tilaamassa tai rahoittamassa hanketta tai hyödyntämässä hankkeessa saatuja tuloksia.

Asiakkaat arvioivat kokonaisuudessaan VTT:n toiminnan hyväksi. Ulkomaiset asiakkaat antavat VTT:lle vielä parempia arvioita kuin kotimaiset asiakkaat. Neljä viidestä suomalaisesta asiakkaasta ja 96 % ulkomaisista asiakkaista antaa VTT:lle kokonaisarvosanaksi erinomaisen tai hyvän.

Markkinoinnissa ja yhteydenpidossa on vielä parannettavaa, sillä suomalaisista vastaajista vain 1/3 antaa niissä arvosanaksi erinomaisen tai hyvän. Neuvotteluvaiheessa ja hankkeissa yhteydenpito koetaan vielä hyväksi, mutta projektien jälkeen kaivataan tiiviimpää kanssakäymistä.

VTT:n selkeitä vahvuuksia ovat varsinkin kotimaisten asiakkaiden mielestä rehellisyys, puolueettomuus ja luotettavuus. Käytettyjä tutkimusmenetelmiä piti erinomaisina tai ainakin hyvinä 83 % niin kotimaisista kuin ulkomaisista vastaajista.

Toiminnan tason kansainvälisesti mitattuna arvioi erinomaiseksi tai hyväksi 83 % ulkomaisista asiakkaista ja 73 % kotimaisista asiakkaista. Kotimaisista asiakkaista 76 % koki VTT:n edistävän Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Ulkomaisista asiakkaista 80 % oli täysin tai jokseenkin yhtä mieltä väitteestä, että VTT:n tutkimustulokset ovat hyvin esillä kansainvälisillä kentillä.

VTT:n kanssa toteutetut projektit ovat vastanneet hyvin niille asetettuja tavoitteita. Yhdeksän kymmenestä ulkomaisesta asiakkaasta ja suomalaisistakin asiakkaista lähes 3/4 arvioi projektin vastanneen tavoitteita joko erinomaisesti tai hyvin. 25 % suomalaista vastaajista koki vastaavuuden tyydyttäväksi ja vain 3 % välttäväksi.

Tärkeimmiksi VTT-yhteistyöstä saaduiksi hyödyiksi kotimaiset asiakkaat nimesivät tietopohjan ja osaamisen vahvistumisen (91 %), verkostoitumisen edistymisen (70 %) sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan nopeutumisen ja uusien ja parannettujen tuotteiden, palvelujen tai tuotantomenetelmien syntymisen (69 %). Ulkomaisilla asiakkaillakin tuli hyötynä esiin tietopohjan ja osaamisen tason nousu (87 %), mutta heillä projektit edistivät myös markkinointia (63 %). Kokonaan uutta teknologiaa otti VTT-hankkeen seurauksena kotimaisista asiakkaista käyttöön 22 % asiakkaista ja ulkomaisista 20 %.

Yhteistyön tuloksena syntyneistä innovaatioista joka viides on ollut suomalaisille organisaatiolle täysin uusi. Näistä globaalisti uusia on 69 %. VTT:n kanssa tehdyissä projekteissa syntyneet hyödyt ovat kautta linjan lievästi kasvaneet edellisestä selvityksestä. Verkostoitumisen edistäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen olivat kasvaneet eniten.

VTT:n suositteluhalukkuus on edelleen korkealla tasolla. Ulkomaisista asiakkaista kaksi kolmesta suosittelisi VTT:tä varmasti. Suomalaisista vastaajista VTT:tä suosittelisi varmasti kolmannes ja puolet todennäköisesti. Muista tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelutarjoajista vastaajat käyttävät yleisimmin yliopistoja ja korkeakouluja.

 

 

Lisätietoja

Seija Koppinen
Teknologia-asiantuntija
020 722 4148