Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT tutkinut ilmastonmuutoksen hillinnän taakanjakoa

26.11.2008


Ilmastosopimuksen vaikutukset merkittäviä kansantalouksille tulevaisuudessa

Ilmastosopimusneuvotteluissa tärkeänä kysymyksenä on päästövähennysten määrä ja aikataulu sekä kiistanalainen taakanjako, eli kuinka paljon eri maat osallistuvat päästöjen rajoittamiseen. VTT on tarkastellut yhdessä Ecofys GmbH:n kanssa maailmanlaajuisen taakanjaon toteutumista pitkän aikavälin skenaarioissa. Kioton ilmastosopimuksen seuraajasta neuvotellaan ilmastokokouksessa Puolan Poznanissa 1.-2.12., jonka yhteydessä VTT esittelee tutkimustuloksia.

Päästövähennysten taakanjaossa oleellinen kysymys on tasapuolisuus suhteessa maiden vastuisiin ja mahdollisuuksiin vähentää päästöjään eri kustannustasoilla. Asiantuntijat ovat esittäneet taakanjakoon monia periaatteita, mm. teollisuusmaita suosivaa päästöoikeuksien jakoa suhteessa nykyisiin päästöihin, tai kehitysmaita suosivaa väkilukuun perustuvaa taakanjakoa. Taakanjaon perusteiden tulee olla läpinäkyviä, riittävän yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. Yksikertaisilla taakanjakomalleilla on kuitenkin vaikea huomioida tarkasti eri maiden erityispiirteitä, kuten luonnonvaraperustaa, olosuhteita tai päästövähennyksistä aiheutuvia kustannuksia.

VTT:n tutkimuksessa tarkasteltiin kahden taakanjakomallin, Triptyykki ja Multistage (monivaihe), vaikutuksia pitkän aikavälin skenaarioissa. Triptyykki-mallissa maiden talous jaetaan eri sektoreihin, joille asetetaan tiettyjä päästövähennysvaatimuksia. Sitä on sovellettu aiemmin EU:n sisäisessä päästötavoitteiden taakanjaossa Kioto-kaudelle. Multistage-malli, jossa maat sitoutuvat päästörajoituksiin vähitellen kehitystasonsa mukaan, nähdään yhdeksi mahdolliseksi lähtökohdaksi tulevaan kansainväliseen taakanjakoon. Tutkimuksen tulokset tuovat neuvottelijoille hyödyllistä tietoa valottamalla mahdollisia kehityspolkuja ja taakanjaon teknistaloudellisia vaikutuksia vaadittavien päästövähennysten toteuttamiseksi.

Tarkasteluiden perusteena olevat skenaariot laadittiin globaalilla TIMES-energiajärjestelmämallilla, joka kuvaa matemaattisesti koko maailman energiasektorin kehitystä energialähteiden tuotannosta loppukulutukseen. VTT:n tutkimus on yksi ensimmäisiä, joka hyödyntää maailmanlaajuista energiankäyttöä kokonaisuudessaan kuvaavaa mallia taakanjaon arvioinnissa. Tarkastelujen tuloksena saatiin arvioita kustannustehokkaimmista päästövähennyskeinoista, niiden alueellisesta toteuttamisesta, eri maille kertyvistä kustannuksista ja päästökaupan mahdollisuuksista tasoittaa kustannuseroja.

Tuleva sopimus tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä laajasti eri toimijoihin, mm. ohjaten investointeja ja kulutusta ilmastoystävällisempään suuntaan. Skenaariotarkastelu voi auttaa päätöksentekoa ja päästötavoitteisiin varautumista niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorilla pitkäaikaisten investointi- ym. päätösten tekemisessä. Skenaarioiden tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan tarkastella johdonmukaisesti mahdollisia kehityskulkuja lukuisien epävarmojen muuttujien, esimerkiksi tulevan talouskasvun, suhteen.

Skenaarioissa päästövähennykset kohdistuvat pääasiassa sähköntuotantoon, mutta myös laajasti liikenteeseen ja teollisuuteen sekä tavoitteiden tiukentuessa myös maatalouteen. Päästövähennysten kustannukset vaihtelivat alueittain, skenaarion mukaan esimerkiksi teollisuusmaille vuonna 2020 noin 0,5 % BKT:sta. Tutkituilla taakanjaoilla kehittyvien maiden on mahdollista jopa hyötyä taloudellisesti päästövähennystavoitteista, mikäli ne vähentävät päästöjään vaadittua enemmän ja myyvät säästyvät päästöoikeudet.

Tutkimuksen tulokset ovat tuoneet myös hyvin ilmi taakanjaossa käytettyjen oletusten tärkeyden, sillä nämä ovat taustalla tulevaisuudessa volyymiltaan ehkä yli satojen miljardien eurojen edestä kaupattavien arvopaperien, päästöoikeuksien, alkujaossa. Sovittava taakanjako on lopulta kiinni neuvotteluiden kulusta, mutta neuvotteluiden alkuasetelmalla saattaa olla jo hyvin suuri merkitys.

VTT toteutti tutkimuksen yhdessä ympäristökonsultti Ecofys GmbH:n kanssa. Tutkimus kuului ympäristöministeriön Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan, ja sen ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä VTT.

YK:n ilmastosopimuksen U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan osapuolet kokoontuvat Puolan Poznaniin 1.-12.12. neuvottelemaan vuonna 2012 päättyvän Kioton pöytäkirjan jatkosta. Neuvottelijoilla on tehtävänä luoda perusta uudelle sopimukselle, joka odotettavasti solmitaan joulukuussa 2009 Kööpenhaminassa pidettävissä neuvotteluissa.

VTT:n tutkimus verkossa: Assessing the effort sharing for greenhouse gas emission reductions in ambitious global climate scenarios (pdf)

 

 

Lisätietoja

Tommi Ekholm
Tutkija
020 722 5085


Sampo Soimakallio
Erikoistutkija
020 722 6767