Verkostot ja kumppanuudet

 

Verkostoituminen on välttämätöntä menestyksekkään tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta. Monialaiseen teknologiseen tutkimukseen liittyy oleellisena osana kansainvälinen yhteistyö ja VTT toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. VTT myös osallistuu tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden yhteistyöverkostoissa syntyy tutkimustuloksia asiakkaidemme innovaatioiden perustaksi. Näistä keskeisimpiä ovat EU:n Horisontti 2020-ohjelman sekä Tekesin, Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK), teollisuusallianssien ja Suomen Akatemian ohjelmien hankkeet.

VTT ja EU:n 7. puiteohjelman (FP7) hankkeet: Hankkeet, joissa VTT on ollut mukana, ovat tuoneet Suomeen lähes 300 miljoonaa euroa ja niiden yhteenlaskettu kokonaisvolyymi on lähes 3,6 miljardia euroa. VTT on koordinoinut ja suoraan johtanut 370 miljoonan euron Euroopan laajuista hankesalkkua.

 

Kansainväliset ja dynaamiset verkostot

VTT on merkittävä toimija ja arvostettu kumppani kansainvälisissä tutkimusyhteisöissä, ja VTT:llä on strategisia yhteistyösopimuksia parhaimpien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Laajojen kansainvälisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan verkostojen avulla VTT pystyy tuomaan asiakkailleen pääsyn eturintaman tutkimustietoon. Vastaavasti VTT pystyy välittämään julkiselle sektorille ja innovaatiojärjestelmän toimijoille erilaisiin toimialoihin liittyviä kehittämistarpeita, niin Suomessa kuin laajemminkin EU:ssa. Lisäksi VTT toimii kansainvälisessä Global Research Alliance –yhteisössä, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kehittyvissä maissa. VTT:llä on yhteensä yli 6000 asiakasta, joista ulkomaisia on noin 600 asiakasta.

Kansainvälisesti vaikuttavia verkosto- ja innovaatiokumppanuuksia Euroopassa​

VTT on EU:n tutkimusohjelmissa viiden aktiivisimman eurooppalaisen tutkimuslaitoksen joukossa ja suurin toimija Suomessa. VTT on liittynyt useisiin eurooppalaisiin tutkimusaktiviteetteihin, kuten ARTEMIS, EERA ja JIIP. VTT on alusta pitäen ollut mukana keskeisten teknologiayhteisöjen (ETP) ytimessä. Lisäksi VTT on perustajajäsen elektroniikkaan liittyvien mikro- ja nanoteknologioiden HTA-tutkimusallianssissa.

 

Horisontti 2020 -ohjelmassa

VTT on ollut keskeinen toimija useissa verkostoissa ja yhteisöissä, jotka ovat osallistuneet Horisontti 2020 -ohjelman painopisteiden ja uusien toimintamallien kehittämiseen. VTT:n keskeisiä vaikuttajafoorumeita viime vuosina ovat olleet eurooppalaiset teknologiayhteisöt, PPP-aloitteet (Public Private Partnerships), KET-asiantuntijaryhmä (Key Enabling Technologies High Level Group) sekä jäsenvaltioiden väliset eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet.

Horisontti 2020 -hankkeissa VTT haluaa olla mukana uudistamassa eurooppalaisia teollisia arvoketjuja sekä vahvistamassa alueellisia ekosysteemejä ja näiden verkostoitumista.


Nuorten tutkijoiden oma verkosto YEAR (Young European Associated Researchers) pyrkii tukemaan nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä.

Kansalliset tutkimuskonsortiot täydentävät kansainvälisiä aktiviteetteja

VTT:llä on kattava strateginen yhteistyöverkosto kotimaisten yliopistojen kanssa. VTT on mukana kolmessa Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa ja osallistuu yli 30 kansalliseen teknologiaohjelmaan.


VTT on osakkaana, strategisten tutkimusagendojen kehittäjänä sekä tutkimustyön toteuttajana Suomeen perustetuissa strategisten huippuosaamisen keskittymissä (SHOK). Keskittymät tarjoavat mahdollisuuden aiempaa kiinteämpään tutkimusyhteistyöhön yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken.


Teollisuuden ja tiedekumppaneiden kanssa on perustettu aktiivisesti toimivia tutkimusalliansseja, kuten Suomen Nanoselluloosakeskus, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) ja informaatioteknologian Triple Helix Oulussa.

Tärkeimmät julkiset tutkimusrahoittajamme

Tutkimusverkostojen olennainen osa ovat julkiset rahoituskumppanit, joiden kanssa VTT tekee tiivistä yhteistyötä voidakseen toteuttaa sekä EU:n että kansallista teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa mahdollisimman onnistuneesti. VTT:n tärkeimmät julkiset tutkimusrahoittajat ovat EU-komissio, Tekes ja Suomen Akatemia.

Yhteiset tutkimusinfrastruktuurit

  • Otaniemen mikro- ja nanoteknologioiden tutkimusinfrastruktuuri - Micronova, VTT ja Aalto-yliopisto
  • Huippuallianssi kestävään biomassan jalostukseen - BIOECONOMY, VTT ja Aalto-yliopisto 
  • Painetun älyn teollistamisyksikkö - PrintoCent, perustajajäsenet VTT, Business Oulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu

VTT:n valitut strategiset painoalat kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ovat teollinen biotekniikka, uusiutuva metsäteollisuus ja energia sekä ICT ja elektroniikka.

Kontaktipisteet strategisesti valituissa teknologia- ja markkinakeskuksissa

VTT:llä on kansainvälisten operaatioidensa tukena useita kontaktipistettä: Sao Paulo (Brazil), Seoul (Etelä-Korea), Shanghai (Kiina) ja Bryssel (Belgia). Näissä toimipisteissä edistetään tutkimusyhteyksiä VTT:n hankkeiden ja kyseisen alueen toimijoiden välillä.

​KATSO MYÖS: