Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n historia: 2000-luku

2000-luku: Teknologiasta liiketoimintaa

VTT sulautti vuoden 2002 alussa aiemmin erillisinä toimineita tutkimusyksiköitä siten, että tutkimusyksiköt vähenivät kahdeksasta kuuteen. Uudelleenorganisoinnin ja sitä kautta osaamisen yhdistämisen tarkoituksena oli varmistaa strategiassa asetettujen päämäärien toteuttaminen sekä teknologiaosaamisen, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn varmistaminen myös tulevaisuudessa.


Tammikuun 16. päivä 2002, jolloin VTT täytti 60 vuotta, VTT otti käyttöönsä uuden yrityslogon ja -ilmeen. Uudella ilmeellä viestittiin kehitystä, nykyaikaista ja dynaamista VTT:tä.Uusia tutkimuksellisia avauksia on 2000-luvulla haettu muun muassa strategisilla teknologiateemoilla ja keskittämällä oma-aloitteista tutkimustoimintaa aiempaa suurempiin tutkimuskokonaisuuksiin. Teemoina on nostettu esiin muun muassa Tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat, Puhdas maailma, Älykkäät tuotteet ja järjestelmät sekä Turvallisuus ja käyttövarmuus. Kestävä kehitys ja tiedon digitalisoituminen ovat nousseet vahvasti esiin keskeisinä tutkimustoimintaa ohjaavina trendeinä. Vuonna 2008 VTT:llä oli käynnissä neljä monitieteellistä ja -teknologista osaamista hyödyntävää kärkiohjelmaa ja kahdeksan suurta innovaatio-ohjelmaa.

  

Erinomainen esimerkki isojen ohjelmakokonaisuuksien hyvistä puolista on Painettu älykkyys -ohjelma. Siinä yhdistetään ICT-, elektroniikka- ja painoteknologiaa keskenään uusien tuotteiden luomiseksi. Painoprosessilla tuotettu elektroniikka mahdollistaa uusien ns. älytuotteiden edullisen tuotannon. Painettu älykkyys -ohjelman tuloksena on markkinoille saatu ensimmäisiä rullalta rullalle -tuotantoprosessilla valmistettuja tuotteita. Esimerkiksi elintarviketuotteiden pakkauksiin on kehitetty uusia indikaattoreita, kuten tuotteen tuoreudesta kertova lämmöllä aktivoituva happi-indikaattori.

 

VTT uusi toimintatapojaan lisää vuoden 2006 alussa. Uusilla toimintatavoilla ja rakenteilla tuetaan monitieteisyyden hyödyntämistä ja pyritään varmistamaan, että strategisen tutkimuksen synnyttämät uudet teknologiset mahdollisuudet voidaan hyödyntää yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintojen rinnakkaisuutta lisäämällä on voitu nopeuttaa innovaatioiden kaupallistumista ja päästä saumattomasti tutkimuksesta liiketoimintaan.

VTT:n palvelut tukevat asiakasta innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa tulevaisuuden teknologia-, markkina- ja toimintaympäristökehityksen hahmottamisesta tuotteiden markkinoillepääsyn varmistavaan vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen.

Palvelut on jäsennetty kokonaisvaltaiseksi palvelutarjoamaksi, joka auttaa niin asiakkaita kuin tutkimusta tekeviä hahmottamaan entistä paremmin niitä mahdollisuuksia, joita tutkimus ja osaaminen sekä VTT:n palvelut voivat avata asiakkaan liiketoiminnassa.

VTT voi aiempaa selvemmin tukea asiakkaitaan teollisoikeuksien hyödyntämisessä ja toisaalta tarjota myös tuotekehitystä ja kaupallistamista tukevat testaus-, tuotehyväksyntä- ja sertifiointi- ym. asiantuntijapalvelut. VTT katsoo osaamisensa kehittämisessä pitkälle tulevaisuuteen ja haluaa siksi tukea myös asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa proaktiivisesti ja toimintaympäristön tulevat muutokset huomioiden. VTT:n teknologia- ja liiketoimintaennakoinnin palvelut antavat yrityksille valmiuksia vastata tulevaisuuden trendeihin ja haasteisiin ja tukevat tuote- ja palvelukehityksen päätöksiä.

VTT:n vahva kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen edistää tehokasta teknologian kehitystä ja siirtoa ja auttaa luomaan kansainvälistä kilpailukykyä. VTT on EU:n ohjelmissa viiden aktiivisimman tutkimuslaitoksen joukossa ja on jo pitkän aikaa ollut aktiivisin suomalainen EU-hankkeisiin osallistuja. VTT:ssä on käynnissä vuosittain noin 350 kansainvälistä julkista tutkimushanketta.

VTT:n nimi vaihtui 1.12.2010 voimaan astuvan lain myötä. Uusi virallinen nimi on Teknologian tutkimuskeskus VTT. Nimen pitkää muotoa ”Teknologian tutkimuskeskus VTT” käytetään vain virallisissa yhteyksissä. VTT käyttää suomenkielisessä viestinnässään edelleen lyhytnimeä VTT. Ruotsinkielinen nimi muuttui lain myötä muotoon Teknologiska forskningscentralen VTT. Myös ruotsinkielisessä viestinnässä käytetään lyhytnimeä VTT. Englanninkielinen nimi säilyi entisellään eli VTT Technical Research Centre of Finland.

Uusi laki ajanmukaistaa VTT:tä koskevan lainsäädännön vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Se antaa VTT:lle entistä enemmän liikkumavaraa ja paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja palvella asiakkaitaan.

Lisää tietoa VTT:n tutkimustoiminnasta ja lukuisia hyviä esimerkkejä viimeisimmistä tutkimuksen tuloksista löytyy verkkosivuilta: www.vtt.fi

 
 
1940-luku | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | 2010-luku