Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s arbetssätt

 • VTT:s huvuduppgifter är forskning och utveckling, tekniköverföring och testning
 • VTT inriktar och utvecklar sin verksamhet i växelverkan med industrin, forskningsinstituten och högskolorna samt de myndigheter som koordinerar teknikpolitiken och finansierar forskningen
 • I sin verksamhet efterföljer VTT landets teknik-, industri- och energipolitik och agerar aktivt vid utformningen av dessa
 • VTT är som helhet en icke-vinstdrivande organisation – den avgiftsbelagda verksamheten tillämpar en företagsekonomisk prissättning

VTT:s projektformer

Avgiftsbelagda uppdrag
Avgiftsbelagda uppdrag genomförs på beställning av kund och efter behov.

Samprojekt
Gemensamma projekt genomförs och finansieras gemensamt av VTT, företag, forskningsfinansiärer (t.ex. EU och Tekes) och/eller andra samarbetspartners.

Självfinansierad verksamhet
De egenfinansierade projekten är teknikbaserade strategiska forskningsprojekt, vars målsättning är att förbättra konkurrenskraft och kunnande, så att de svarar mot kundernas kommande behov.

I VTT:s innovationsprocess sker teknikutveckling, tillämpningar och utveckling av affärsverksamhetsmodeller som parallella, samtidiga och växelverkande projekt. På detta sätt gör vi snabbare än tidigare affärsverksamhet av teknik och säkerställer en smidig innovationsprocess från prognostisering till forskning, utvecklingsverksamhet och kommersialisering.

Innovationsprocessen

 • VTT utnyttjar i sitt arbete, internt och tillsammans med kunderna, moderna arbetsmodeller och verktyg för innovationsverksamhet
 • VTT hjälper sina kunder och samarbetspartners att skapa affärsverksamhet av teknik och på så sätt välstånd i hela samhället
 • VTT besitter ett mycket omfattande kunnande, och med ett mångtekniskt kunnande i toppklass skapar vi globalt konkurrenskraftig teknik. Vi kan i samarbete med kunder och samarbetspartners utnyttja de nya tekniska möjligheter som vår strategiska forskning skapar.
 • VTT stöder innovationsverksamhet genom ett prognostiseringsarbete, som hjälper till att synliggöra möjligheterna med framtidens teknik och skapar perspektiv på marknader och affärsverksamhetsmöjligheter
 • Föremål för innovationer kan också vara tjänster, processer, organisationsstrukturer, affärsverksamhetsmodeller, varumärken, marknadsföringssätt osv. Å andra sidan kan innovationer grundas på tillämpning av gammal teknik för nya ändamål eller på nya marknader.
 • I VTT:s forskningsverksamhet skapas uppfinningar, programvaror och annan teknik som behöver skyddas, av vilken en del överförs till kunden enligt uppdragsavtalets villkor, medan den övriga delen utökar VTT:s intellektuella egendom
 • VTT erbjuder patenträttigheter och annan teknik som företagen kan utnyttja. Teknik kan också säljas i form av en engångsaffär eller licensieras under olika villkor. Vi kan hjälpa till vid kommersialisering av teknik genom skräddarsydda projekt för fortsatt utveckling och genom kommersialiseringsutredningar.
 • Vår teknik kan också ha en central roll i affärsverksamheten hos ett nytt spin-off-företag eller ett gemensamt företag.

Vi genomför uppdragen konfidentiellt. VTT lämnar inte ut och publicerar inga uppgifter om uppdragen utan uppdragsgivarens medgivande.

Alla detaljer i uppdraget bestäms i allmänhet i ett separat uppdragsavtal, som baseras på VTT:s allmänna avtalsvillkor och på projektplanen.

Kvaliteten på vår verksamhet

 • Vi genomför uppdragen enligt överenskomna avtal och tidplaner
 • Våra forskningsresultat är korrekta och tillförlitliga, och de rapporteras tydligt
 • Våra centrala test-, undersöknings- och kalibreringsmetoder är ackrediterade
 • Vi har en kunnig och motiverad personal samt ändamålsenliga lokaler och utrustningar
 • Vi utvärderar och utvecklar våra verksamhetsprocesser kontinuerligt för att garantera ett effektivt och framgångsrikt verksamhetssätt
 • Verksamhetssystemet är sammansatt av processer. Kvalitetsledningen görs med hjälp av processerna. VTT har beviljats certifikatet ISO9001:2008.

Miljö
Vi tar hänsyn till principerna för hållbar utveckling, både i serviceverksamheten och i den interna verksamheten, enligt vår miljöpolicy och våra miljömål.