Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>

13.11.2009


VTT Uutiskirje

07 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
VTT: 20-30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä toteutettavissa hiilidioksidin varastoimisella
Hiilidioksidin varastointiin perustuva CCS-teknologia on yksi kustannustehokkaimpia keinoja hillitä ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. VTT:n laskelmien mukaan 20-30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä voidaan toteuttaa CCS-teknologian avulla vuonna 2050, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa kahteen asteeseen. VTT arvioi, että CCS voisi olla myös Suomessa kannattavaa ilmastomuutoksen hillinnässä. Suomen kallioperä ei kuitenkaan sovellu varastointiin nykytiedon perusteella.
Avoin modulaarinen päätearkkitehtuuri NoTA luo merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia
NoTA (Network on Terminal Architecture) -arkkitehtuuri on ottanut kaupallisen käyttönsä ensi askeleet. Arkkitehtuurin yhteisö, liiketoimintamallit ja käytänteet alkavat hahmottua. NoTA-tekniikka on alkanut laajentua mobiililaitteista sulautettuihin järjestelmiin, mikä luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi NoTA helpottaa muiden valmistajien tekniikkainnovaatioiden käyttöönottoa.
Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää riskinottokykyä
VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan tutkimuslähtöinen yrittäjyys tehostuisi, mikäli pääomasijoittajilla ja viranomaisilla olisi parempi riskinottokyky. Keksintöjen kaupallistamiseen tarkoitetut rahat pilkkoutuvat tällä hetkellä moniin pieniin hankkeisiin.
Tutkimustulosten muuttaminen kaupalliseksi hyödyksi on useassa otteessa todettu olevan Suomen innovaatiojärjestelmän yksi heikkous. VTT:n ja Tampereen yliopiston yhteishanke osoitti, että akateemisen tutkimuksen kaupallistamisen vaikeudet liittyvät tutkimuksen, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan erilaisiin tavoitteisiin. Tämä näkyy esimerkiksi tutkijoiden vähäisenä tietämyksenä markkinoiden tarpeista ja toiminnasta, yritysten kiinnostuksen puutteena pitkää kaupallistamisprosessia vaativista tutkimustuloksista sekä puutteina julkisessa kaupallistumistuessa.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
Energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa liikenteeseen - biopolttoaineiden ja sähkön käyttö lisääntyy
VTT:n aloitteesta on käynnistetty viisivuotinen TransEco -tutkimusohjelma, jossa tehostetaan tieliikenteen energiankäyttöä, kehitetään päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Uusiutuvaa energiaa tuodaan liikenteeseen sekä edistyksellisten biopolttoaineiden että sähkön muodossa. Tieliikenteessä tulee jo vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuoteen 2050 mennessä koko energiasektori liikenne mukaan lukien on ennennäkemättömien ympäristö- ja energiahaasteiden edessä. Myös näihin haasteisiin tutkimusohjelmasta haetaan vastausta.
TTY ja VTT kehittävät teknologiaa sähkönjakelun suurhäiriöistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi
Laaja tai pitkäkestoinen sähkökatko lamaannuttaa yhteiskunnan. Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT kehittävät tekniikkaa, joka nopeuttaa tilannekuvan muodostamista sähkökatkoksen laajuudesta ja vaikutuksista. Näin korjaus- ja pelastustoimet saadaan kohdennettua nykyistä tehokkaammin oikeisiin kohteisiin ja vähennettyä kansalaisille ja yhteiskunnalle koituvia ongelmia. Lisäksi uuden teknologian avulla suurhäiriöt voidaan ottaa paremmin huomioon jo sähköverkon suunnittelussa ja kehittää sähköverkkoja mahdollisten suurhäiriöiden välttämiseksi. Tutkimus luo myös edellytyksiä järjestelmätoimittajille kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseksi.
IBM, VTT ja Nokia kehittävät uutta virtuaaliteknologiaa
Kehitteillä oleva ACME-järjestelmä (Augmented Collaboration in Mixed Environments) mahdollistaa esineiden tarkastelun ja liikuttelun virtuaaliympäristössä uudella tavalla, sekä eleiden ja liikkeiden realistisemman tunnistamisen. ACME hyödyntää kameroita, sensoreita ja mikrofoneja kehon liikkeiden, eleiden ja puheen tunnistuksessa, sekä objektien liikuttelussa ja avatarien ohjauksessa. Uuden teknologian odotetaan tarjoavan aiempaa edullisemman, tehokkaamman, vuorovaikutteisemman ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon perinteisille kokouksille, puhelin-, video- tai on-screen-neuvotteluille.
 VTT:n ajankohtaisuutisia
VTT siirtyy vuoden 2010 alusta Group-rakenteeseen
VTT uusii aktiivisesti rakenteitaan ja toimintojaan, jotta se pystyy entistä paremmin lisäämään asiakkaidensa kilpailukykyä ja auttamaan niitä menestymään koti- ja kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva VTT:n uusi rakenne, VTT Group, muodostuu kolmesta tytäryhtiöstä ja useista teknologian siirtoon liittyvistä osakkuusyrityksistä. VTT Group lisää VTT:n tieteellisten tulosten hyödynnettävyyttä ja vaikutuksia. Uusi rakenne parantaa myös VTT:n kykyä tuottaa tehokkaasti ja joustavasti palveluja asiakkailleen ja kumppaneilleen.
 
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Tilaa RSS-syötteitä VTT:n ajankohtaisista asioista

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi