Sign In

Media-alan kehitystrendit 2013 -raportin julkistustilaisuus

1.1.2013 0:00 - 1.1.2013 0:00  

 

Älypuhelimet ja tabletit muuttavat mediakulutusta monikanavaiseen suuntaan. Kiihtyvä murros ajaa media-alan yrityksiä tehostamaan toimintoja ja kasvattamaan tuloja myös digitaalisista palveluista. Media-alalla vaikuttaa parhaillaan monia suuntauksia, joita tarkastellaan huhtikuun alussa ilmestyvässä Media-alan kehitystrendit 2013 -raportissa

Media-alan kehitystrendit 2013 -raportti tarkastelee media-alan nykytilaa ja kehitystrendejä. Digitaalisen murroksen moottoreina ovat toisaalta mediakulutukseen soveltuvien kuluttajalaitteiden yleistyminen ja toisaalta mediasisältöjen saatavuuden ja tarjonnan valtava kasvu. Kehityksen myötä yleisöt ovat pirstaloituneet, ja verkon sosiaalinen media on noussut perinteisten kanavien rinnalle maailmalla liikkuvan tiedon suodattajana. Parhaillaan pirstaloitumista kasvattaa myös mediakulutukseen soveltuvien laitteiden määrän kasvu.

Digitaalisen murroksen vaikutukset media-alan rahavirtoihin ovat voimistumassa. Mainostajat harkitsevat entistä tarkemmin panostuksiaan mediamainontaan, ja painettujen medioiden poikkeuksellisen suuri osuus mediamainonnasta laskee Suomessa lähemmäs muiden läntisten maiden tasoa. Globaalien toimijoiden läsnäolo Suomen mainosmarkkinoilla voimistuu ja kilpailu mainostuloista kiristyy.

Älypuhelimien ja tablettien yleistyessä digitaalisten sisältöjen ja palveluiden suosio kasvaa. Suurena haasteena kuitenkin on, miten digitaalisen liiketoiminnan tuloja kasvatetaan. Liiketoiminnan riskit digitaalisessa ympäristössä ovat suuret, koska vahvat kansainväliset toimijat voivat globaaleilla palveluillaan muuttaa liiketoiminnan pelisääntöjä hyvinkin nopeasti.

Kustantamisen ja kirjapainotoiminnan siteet ovat vuosien varrella löystyneet. Kustannus- ja painotoiminta on pitkälti eriytetty omiin yrityksiinsä. Painotuote on kustantajalle kanava muiden joukossa, vaikka tuottaakin edelleen suurimman osan tulovirrasta.

Vastaavalla tavalla television lähetystoiminta on eriytynyt televisioyhtiöiden toiminnasta, ja digitalisoitumiskehitys on tuonut laajakaistan perinteisten jakelutapojen rinnalle.
Raportissa mediaryhmien tarkastelun perustana ovat joukkoviestintätilaston mukaiset mediaryhmät, joita on laajennettu katsauksilla paino- ja jakelutoimin­taan sekä pelialaan.

Luvussa 2 tarkastellaan media-alan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, mainontaa, laitteita ja verkkojen sekä mediakäytön muutoksia.

Luvuissa 3 ja 4 käydään läpi eri mediaryhmien sekä painamisen ja jakelun kehitystä, ja esitetään ennusteet liikevaihdon kehittymiselle vuosille 2012 – 2014. Raportin ennusteiden perustana ovat pääosin Tilastokeskuksen aikasarjat. Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2011, joten myös vuosi 2012 on ennuste. Tietoja tähänastisesta kehityksestä ovat antaneet Lasse Krogell Graafinen Teollisuus ry:stä ja Tuomo Sauri Tilastokeskuksesta. Raporttia ovat kommentoineet myös VTT:n asiantuntijat, Anu Seisto, Olli Kuusisto, Caj Södergård ja Asta Bäck.

Luvussa 5 nostetaan esille media-alan kehitykseen keskeisesti vaikuttava teemoja ja luvussa 6 esitetään johtopäätökset.