Sign In

Älykäs sähköverkko edellyttää sähkömarkkinamallien ja tiedonsiirron kehittämistä

2.2.2017

VTT on mukana eurooppalaisessa SmartNet-hankkeessa kehittämässä uudenlaisia sähkömarkkinamalleja, jotka pohjautuvat reaaliaikaisiin sähköverkko­palveluihin. Ne edellyttävät luotettavaa, turvallista sekä kustannustehokasta tiedonsiirtoa. Tällä pyritään saavuttamaan paras kokonaishyötysuhde sekä tuottajille että kuluttajille.

Älykkyyden lisääminen sähköverkoissa ei kohdistu pelkästään sähköverkon infrastruktuuriin, vaan se vaikuttaa myös sähkömarkkinoihin, kaikkiin toimijoihin eri sähköverkon tasoilla sekä käytettäviin tietoliikenneratkaisuihin. EU:n energiastrategian tavoitteena ei ole pelkästään eurooppalaisen sähköjärjestelmän tekninen muuttaminen, vaan se tähtää myös sähkömarkkinoiden kehittämiseen kohti Euroopan sisäisiä energiamarkkinoita.

Hajautetun vaihtelevan sähköntuotannon määrä tulee kasvamaan erityisesti pien- ja keskijänniteverkoissa. Yhä isompi osa joustavista resursseista - sisältäen ohjattavan kulutuksen, energiavarastoinnin ja tuotannon - tulee hajautumaan jakeluverkkoihin. Entistä enemmän sähköjärjestelmän tarvitsemasta reservitehosta taajuuden ja jännitteen hallintaan tuotetaan jatkossa hajautetusti jakeluverkoissa. Tarve tasapainottaa tuotantoa ja kulutusta reaaliajassa jakeluverkoissa sekä lisätä koordinointia siirtoverkko-operaattorin ja jakeluyhtiöiden välillä lisääntyy.

SmartNet-hankkeen tavoitteena on kehittää reservien hajauttamiseksi tarvittavia siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden sekä muiden markkinaosapuolten välisiä vuorovaikutuksia, prosesseja ja työkaluja. Nämä edesauttavat kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista ja hajautetun, vaihtelevan tuotannon käyttöönottoa sähköverkoissa.

"Suomalaisia yrityksiä hankkeessa kiinnostavat muun muassa sähköverkko- ja markkinatoimijoiden roolit, loppuasiakkaiden mahdollisuudet valita ostajatahot ja markkinat joustokapasiteettinsa myymiseksi sekä tarvittavat lainsäädännön muutostarpeet", toteaa erikoistutkija Seppo Hänninen VTT:ltä.

"VTT:n vetämässä työpaketissa on erityisesti selvitetty eri markkinamalleihin soveltuvia tietoliikenneratkaisuja kustannusten, joustavuuden ja käyttäjävaatimusten pohjalta. Kansallisella tasolla erityistä huomiota on kiinnitetty matkapuhelinverkkojen käytettävyyteen kaupankäynnissä ja energiaverkkotietojen jakamisessa", sanoo johtava tutkija Seppo Horsmanheimo. "Suomalaisia tietoliikenneyrityksiä kiinnostaa, millaisia palveluita ja ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa tarjota energiatoimialalle."

VTT järjestää 31.1 – 3.2.2017 SmartNet-projektin (2016-2018) asiantuntijakokouksen, johon osallistuu viitisenkymmentä Euroopan sähkömarkkinatutkijaa sekä teollisuuden ja järjestöjen edustajaa. Tilaisuudessa ovat paikalla mm. Mr. Andy Burgess (OFGEM, UK Authority and CEER), Mr. Gérald Sanchis (RTE, French TSO) ja Mr. Neil Huges EPRI (the American research organization).

Lisää hankkeesta:
http://smartnet-project.eu/

Lisämateriaali: Smart Net press release - 25 Jan 2017 (pdf)