Sign In

Älytilat vaativat uudenlaisia kommunikointityökaluja – eliminoivat rakennusvirheitä

10.6.2015

VTT:n tutkija Ilkka Niskanen kehitti väitöstyössään älytilojen ohjelmistosovelluksia, jotka havainnoivat, tuottavat visuaalista tietoa ja edistävät erilaisten sidosryhmien välistä kommunikointia. Mahdolliset virheet voidaan havaita jo suunnitteluprosessin alkuvaiheissa ennen kalliin rakentamisen aloitusta.

Verrattuna perinteisiin rakennuksiin älytilat ovat täynnä edistynyttä tekniikkaa, ja siksi niiden kehitys ja hallinta vaativat uusien sidosryhmien mukanaoloa. Tämä on lisännyt uusien kommunikointisovellusten tarvetta eri sidosryhmien välillä – suunnittelusta ylläpitoon.

Ilkka Niskanen kehitti väitöstyössään ohjelmistosovelluksia, jotka tukevat älytilojen mallinnusta ja visualisointia rakentamisen eri elinkaaren vaiheissa ja edesauttavat älytilojen kehitykseen, hallintaan ja käyttöön osallistuvien sidosryhmien yhteistä ymmärrystä ja kommunikointia.

Rakennusprojektin alkuvaiheessa ohjelmistosovellukset mahdollistavat suunnitteluratkaisujen esittämisen ja mahdollisten virheiden havaitsemisen ennen kalliin rakentamisen aloitusta. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava teknisten suunnittelijoiden ja palvelutoimittajien toiveet ja vaatimukset, joiden on sovittava yhteen arkkitehtien tekemien ratkaisuiden kanssa. Tekninen suunnittelija voi testata ohjelmistoilla suunnitteluratkaisujaan ja esittää niitä älytilojen loppukäyttäjille ja omistajille.

Toiminnassa olevien älytilojen olosuhteista saadaan sovelluksilla tietoa helposti omaksuttavasti ja visuaalisesti. Sovellusten luomat näkymät mahdollistavat esimerkiksi rakennuksen eri huoneiden lämpötilojen mittausarvojen ympärivuorokautisen graafisen havainnoimisen ja nopean puuttumisen poikkeamiin. Ylläpitovaiheessa tarvitaan erilaisia teknisiä asiantuntijoita. Huoltohenkilöstö saa tietoa tilan olosuhteista kuten lämpötilasta, ilman laadusta, käyttäjien tyytyväisyydestä älytilan olosuhteisiin ja tilassa olevien laitteiden toimintakunnosta.

Esimerkki älykodista, jossa on ohjelmistosovelluksia: Älykoti havainnoi jatkuvasti siellä olevien laitteiden ja ihmisten toimintaa ja säätää havaintomittausten mukaisesti kodin toimintaa. Yksinkertaisimmillaan kodin valaistus säätyy automaattisesti sen mukaan onko huoneissa ihmisiä vai ei. Monimutkaisempi esimerkki on viihdetarjonnan automaattinen mukauttaminen televisionkatsojan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti.

Väitös 12.6. Oulussa

Filosofian maisteri Ilkka Niskasen väitös "Semantic visualization for smart spaces - merging the material and digital worlds" tarkastetaan perjantaina 12.6. klo 12.00, Oulun yliopistossa, Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115).

Väitöskirja sähköisesti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S95.pdf