Sign In

Aiemmin tuntematon molekyylitason mekanismi voi selittää rintasyövän kasvua

20.10.2014

VTT:n, Turun yliopiston ja Oslon yliopiston tutkijat ovat löytäneet aiemmin tuntemattoman molekyylitason mekanismin, joka voi osaltaan selittää syöpäsolujen lisääntynyttä kasvua. Tutkimuksessa osoitettiin, että miRNA-378a-5p-molekyylin poikkeuksellisen korkeat määrät aiheuttavat virheitä solujen jakautumisessa. Tämän seurauksena syöpäsolujen kromosomien lukumäärä muuttuu epänormaaliksi, minkä tiedetään edistävän syövän kasvua ja leviämistä. Lisäksi tutkijat havaitsivat rintasyöpäpotilaissa korkean miRNA378a-5p:n määrän korreloivan syövän aggressiivisuuden kanssa. Tavoitteena on kehittää tutkimuksen tulosten pohjalta uusia rintasyövän diagnostiikkamenetelmiä.

MikroRNA:t ovat pieniä solunsisäisiä RNA-molekyylejä, jotka säätelevät perimämme geenien ilmentymistä. Siten niillä on tärkeitä tehtäviä monissa elimistön normaaleissa prosesseissa, kuten sikiön kehityksessä ja solujen elinkyvyn säätelyssä. Lisäksi tavallisesta poikkeavien mikroRNA-määrien tiedetään edistävän erilaisten tautitilojen, kuten syövän syntymistä ja kehittymistä.

VTT:n johtavan tutkijan Marko Kallion vetämässä tutkimusprojektissa pyrittiin ensi kertaa tunnistamaan solujaon säätelyyn osallistuvia mikroRNA-molekyylejä yli 1000 ihmisestä löydetyn mikroRNA:n joukosta. Tutkimuksessa havaittiin miR-378a-5p:n lisääntyneen määrän aiheuttavan virheitä kromosomien jakautumisessa, jonka tiedetään olevan yksi syövän syntymistä, kasvua ja leviämistä edistävistä tekijöistä.

Tutkijat onnistuivat myös selvittämään miR-378a-5p:n yli-ilmentymisen aiheuttamien kromosomimuutosten molekyylitason mekanismin. Kyseisen mikroRNA:n liian suuri määrä johtaa solujaon onnistumisen kannalta välttämättömän proteiinin, Aurora B -kinaasin, tuotannon merkittävään alentumiseen syöpäsoluissa, mistä seuraa kromosomilukumäärän muutoksia aiheuttavia solujaon virheitä. Lisäksi miR-378a-5p:n liiallisen määrän todettiin alentavan syöpäsolujen herkkyyttä paklitakseli-lääkeaineelle ja aktivoivan tiettyjä solun pintareseptoreita, joiden välittämät signaalit säätelevät mm. verisuonten kasvua. Havainto reseptorien aktivoitumisesta on yhtenevä aikaisemmin julkaistun kanadalaistutkimuksen kanssa, jossa osoitettiin miR-378a-5p:n yli-ilmentymisen lisäävän verisuonten uudiskasvua syöpäkasvaimissa.

Syövän syntymekanismeja ja lääkeainevastetta koskevien uusien havaintojen lisäksi merkittäväksi suomalais-norjalaisen tutkimuksen tekee rintasyöpäpotilaiden kasvaimista saadut tutkimustulokset. Kohonneita miR-378a-5p:n määriä löydettiin erityisesti kaikkein aggressiivisimmista gradus III -luokan kasvaimista, joiden potilasennuste on heikko. Tutkimusryhmä pyrkii tulevaisuudessa vahvistamaan tulokset laajemmassa potilastutkimuksessa, jonka tavoitteena on myös kehittää uusia mikroRNA-molekyylien ilmentymiseen perustuvia rintasyövän diagnostiikkamenetelmiä.

Dosentti Kallion johtaman tutkimusprojektin tulokset tuovat uusia näkökulmia aikaisempiin mikroRNA-tutkimuksiin ja vahvistavat käsitystä siitä, että syöpäsolut käyttävät mikroRNA-molekyylejä hyväkseen pyrkiessään lisääntymään ja leviämään. MiR-378a-5p:n kohdalla havaittu yli-ilmentyminen syöpäkudoksessa voi lisätä kasvainten verisuonitusta, parantaa syöpäsolujen energiataloutta, alentaa syöpäsolujen herkkyyttä paklitakseli-lääkeaineelle ja saa aikaan kromosomimuutoksia, jotka kaikki antavat kasvuetua syövälle.

Syöpätieteiden alaan kuuluva tutkimus on julkaistu arvostetussa British Journal of Cancer -lehdessä.

 

Ota yhteyttä