Sign In

Arkikokemuksista uusia turvallisuusratkaisuja

18.2.2014

 

Asuinympäristön turvallisuus on osa asumisen laatua ja monen asukkaan toive. Turvallisen kaupunkiympäristön ei kuitenkaan tarvitse olla tylsä, sillä turvallisuutta voidaan parantaa monin eri tavoin. VTT:n mukaan erityisesti ”pehmeämmillä” palvelutoiminnoilla on nyt kysyntää.

Asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia asuinympäristöjen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta selvittäneessä AATU-tutkimushankkeessa jalostettiin ihmisten arkikokemuksia turvallisuusratkaisuiksi. VTT hahmotti Helsingin Malmin ja Pukinmäen alueita koskeneiden kyselyiden pohjalta ja asiantuntijatyöpajan avulla yhdeksän liiketoimintakonseptia, joilla voisi olla mahdollisuuksia liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Asukkaat toivoivat mm. asuinympäristön yhteisiä tilaisuuksia ja katutapahtumia. Esimerkiksi aluekoordinaattori voisi viedä hankkeita eteenpäin ja aktivoida alueen yrittäjiä, asukkaita ja asukasyhdistyksiä mukaan yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Samoin toivelistalla oli nykyisestään laajennettu isännöinti- ja talonmiespalvelu. Turvallisuusekspertti tarjoaisi isännöintipalveluita yhden luukun periaatteella ja mm. ylläpitäisi asukkaille tarkoitettuja nettisivuja ja tukisi taloyhtiöiden asukastoimintaa. Myös eräänlainen asuinympäristöfoorumi voisi toimia samalla tavoin laajennettuna. Sen tavoitteena olisi toimia keskustelevana ja ympäristön toimivuudesta ehdotuksia tekevänä yhteistyöelimenä, jossa pohdittaisiin isommalla porukalla aluetoimintaa ja mitä asioiden edistämiseksi tulisi tehdä.

Julkisia tiloja haluttiin myös enemmän ilta- ja aamukäyttöön, jotta mm. nuorille olisi tarjolla vaihtoehtoja kaduilla tai ulkona olemisen sijaan. Urheiluseuroilta löytyy vastaavia toimintamalleja jo valmiina. Eräänlainen nuorisotuki voisi järjestää nuorille vaihtoehtoisia tapoja viettää iltoja ja viikonloppuja. Senioriliikuttaja taas huolehtisi ikääntyneiden liikunnallisten ja sosiaalisten aktiviteettien järjestämisestä. Asumisavustaja puolestaan voisi auttaa ikääntyneitä tai muita toimintakyvyltään alentuneita henkilöitä päivittäisissä toiminnoissa.

Valaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeiksi kohteiksi koettiin erityisesti jo rakennetut, turvallisuusnäkökulmasta haastavat tai puutteelliset asuinympäristöt. Vartiointipalveluiden sisältönä toimisivat innovatiiviset uudet palvelut, jotka kohdistuisivat mm. joukkoliikenteen turvallisuuden ylläpitämiseen. Ympäristöpalveluyritys puolestaan vastaisi jatkuvasta ja kattavasta ympäristön siisteydestä ja kunnossapidosta.

Yhteistyön merkitys korostuu

Liiketoimintakonseptien jalostaminen käytännön ratkaisuiksi vaatii useimmiten monen eri toimijan välistä yhteistyötä perinteisten viranomaistahojen lisäksi. Pelisääntöjen laatiminen ja tavoitteiden asettaminen edellyttää hyvää vuorovaikutusta, jotta eri näkökulmat tulevat laajasti esille ratkaisuja pohdittaessa.

Kehittämisideoista osa on täydennystä jo käynnissä oleviin liiketoimintoihin. Osa ideoista puolestaan edellyttää uusien toimintamallien luomista useamman eri toimijan nykyisestä tarjoamasta. 

AATU-hanke toteutettiin VTT:n, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeiden välisenä yhteistyönä. Hanketta rahoittivat Tekes, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä yrityskumppaneina mukana olleet Culminatum Innovation Oy Ltd, Innojok Oy, Ramboll Finland Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja hankkeen toteuttajat.

Raportti verkossa: /Documents/2014_T88.pdf

Ota yhteyttä