Sign In

Asiakkaat arvioivat: VTT:llä vahva rooli uuden teknologian käyttöönotossa

13.1.2009

 

Taloustutkimus Oy:n tekemän asiakaskyselyn mukaan VTT:n rooli uuden teknologian käyttöönotossa on vahva. Yli puolet asiakkaista koki kilpailukykynsä parantuneen VTT-hankkeen tuloksena. 30 % vastaajista otti käyttöön täysin uuden teknologian. Heistä 36 % katsoo, että tämä ei olisi toteutunut ilman VTT:n asiantuntemusta.

Taloustutkimus Oy:n kyselytutkimuksen mukaan tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen on edelleen keskeisin VTT-hankkeista asiakkaille tuleva hyöty (92 %). VTT:n rooli uuden teknologian käyttöönotossa on tutkimuksen mukaan vahva. 30 % vastaajista otti VTT-hankkeen tuloksena käyttöön täysin uuden teknologian. Heistä 36 % katsoo, että tämä ei olisi toteutunut ilman VTT:n asiantuntemusta. VTT:n rooli projekteissa syntyneissä hyödyissä oli kasvanut lähes jokaisen muunkin hyödyn osalta.

VTT-projektien tulosten kaupallinen ja tuotannollinen hyödyntäminen on yhä vahvaa, ja välitön hyödyntäminen kasvanut. Vajaa puolet suomalaisista ja kolme viidestä ulkomaisesta asiakkaasta oli jo hyödyntänyt VTT:n kanssa 1-1,5 vuotta aiemmin tehtyä yhteistyötä kaupallisesti tai tuotannollisesti. Reilut 20 % arveli lisäksi hyödyntävänsä tuloksia seuraavan kolmen vuoden kuluessa.

Asiakkaat arvioivat VTT:n toiminnan kokonaisuudessaan aiempaa myönteisemmin. Yli neljä viidestä suomalaisesta asiakkaasta (86 %) ja lähes kaikki ulkomaiset asiakkaat antavat VTT:lle joko erinomaisen tai hyvän kokonaisarvosanan. 96 % vastaajista arvioi henkilöstön ammattitaidon vähintään hyväksi ja kolmannes jopa erinomaiseksi.

Vastaajat näkevät VTT:n vahvasti tutkimus- ja testausinfrastuktuurin ja teknologian tarjoajana ja kehittäjänä. Noin kolmannes vastanneista näkee VTT:n panoksen erittäin tai melko merkittävänä koko oman toimialansa uudistumisen kannalta. Lisäksi useampi kuin kolme viidestä näkee VTT:n roolin merkittävänä energian ja raaka-aineiden käytön edistämisessä.

Ota yhteyttä