Sign In

Euroopan metsään sitoutuneen bioenergian hyödyntäminen on paljolti yksityismetsänomistajien käsissä

1.2.2010

Juuri alkaneen EU-laajuisen AFO-metsäenergiaprojektin tavoitteena on kannustaa metsänomistajia muodostamaan osuuskuntia ja muita yhteenliittymiä, tuottamaan energiapuuta pienille ja keskisuurille lämpölaitoksille ja samalla löytää parhaat toimintatavat metsästä saatavan puuenergian tuotantoon. (Tapion ja VTT:n lehdistötiedote 29.1.2010)

Yksityismetsänomistajat omistavat noin 60 prosenttia Euroopan hyödynnettävissä olevista talousmetsistä. Yksityismetsiin on syntynyt huomattavia hakkuusäästöjä samalla, kun metsäbioenergian tuotantotavoitteita on jatkuvasti nostettu.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on mukana eurooppalaisten yksityismetsien bioenergiavarojen markkinoille tuloa edistävässä ’Yksityismetsien energiapuu lämpölaitosten käyttöön’ AFO, Activating Private Forest Owners to Increase Forest Fuel Supply, -projektissa. Konsortiota johtaa VTT ja siinä on mukana yhdeksän metsä- ja bioenergia-alan organisaatiota kuudesta EU-maasta.

Hankkeen kohdemaista (Ranska, Iso-Britannia, Slovenia ja Latvia) on rajattu viisi yksityismetsävaltaista pilottialuetta, joilla on metsävarojen puitteissa erinomaiset mahdollisuudet lisätä puuenergian hyödyntämistä. Näillä alueilla toteutetaan erilaisia metsänomistajien ja potentiaalisten puuenergian käyttäjien aktivointikeinoja, joissa hyödynnetään Suomen ja Itävallan partnereiden kokemuksia.

Uutta liiketoimintaa maaseudulle

Energiapuun korjuu ja käyttö parantaa metsien metsänhoidollista tilaa ja nostaa niiden käyttöastetta, tukee työllisyyttä metsäisillä alueilla ja lisää uusiutuvan energian tuotantoa. Projektin alkuvaiheessa kartoitetaan pilottialueilla metsäbioenergian tuotannosta kiinnostuneet metsänomistajat sekä yleisellä tasolla mahdolliset esteet metsäbioenergian tuotannolle. Tämän jälkeen selvitetään, kuinka suuret mahdollisuudet alueella on energiapuun kulutukselle.

Kartoitusten ja analyysien jälkeen potentiaaliset energiapuun tuottajat ja kuluttajat saatetaan yhteen ja selvitetään parhaat vaihtoehdot liiketoiminnan alkuunsaamiseksi. Pilotoinneista saatavien kokemusten perusteella parhaat käytännöt levitetään yhteistyöorganisaatioiden välityksellä kaikkiin EU-maihin.

Projekti toteutetaan vuosina 2009-2012. VTT:n ja Tapion ohella hankkeen eurooppalaisina partnereina toimivat:

- Technical Center of Forest, Wood Products and Furniture, Ranska
- Institute for Forestry Development IDF-CNPPF, Ranska 
- Forestry Commission, Iso-Britannia
- South Yorkshire Forest Partnership, Iso-Britannia
- Energy Restructuring Agency, Slovenia
- BIOENERGY 2020+ GmbH, Itävalta
- Environmental Projects State Ltd, Latvia

AFO (http://www.afo.eu.com) is supported by the European Comission under the Intelligent Energy – Europe Program.