Sign In

Eurooppalaisen painoteollisuuden uudistumisella on kiire

22.6.2011

Digitaalisen median kasvu ja sen aiheuttamat pienentyneet painosmäärät yhdessä kohonneiden raaka-ainekustannusten kanssa sekä lisääntynyt kilpailu aasialaisten toimijoiden kanssa ovat ajaneet eurooppalaiset painotalot ahtaalle. VTT:n selvitys alan nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista osoitti, että yritysten on uusittava toimintaansa nopeasti pysyäkseen tulevaisuudessa kilpailukykyisinä.

Graafista teollisuutta ja painoalaa on jo kymmenen vuoden ajan koetellut voimakas rakennemuutos. Digitaalisen median yleistyminen on muuttanut merkittävästi painoalan yritysten toimintaympäristöä ja ajanut toimijoita yhdistymään sekä pienentämään tuotantokapasiteettia.

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi kouraisi rajusti eurooppalaisia painotaloja, ja vaikka pahin on ohi, alan ei uskota nykytuotteilla nousevan lamaa edeltävälle tasolle. Samaan aikaan kun digitaalisen median kasvu nakertaa perinteisen painotuotteen kysyntää, raaka-aineiden hinnat nousevat ja kustannustehokkuudella kisaavat aasialaisyritykset kiristävät kilpailua.

VTT selvitti eurooppalaisen painoteollisuuden nykytilaa ja tulevaisuuden selviytymiskeinoja haastattelemalla yli 30 painoalan edustajaa 18 eurooppalaisyrityksessä. Tutkimuksen mukaan eurooppalaisen painoteollisuuden on selviytyäkseen joko lisättävä tuotannon tehokkuutta joustavuuden ja uudistumisen keinoin tai kasvatettava painetun tuotteen arvoa. Näin se voi menestyä tilanteessa, jossa painosmäärät vähenevät, mutta painettujen tuotteiden kirjo laajenee.

Tuotannon tehokkuuden lisääminen voi tarkoittaa muun muassa sitä, että painokoneet tukevat aiempaa joustavammin erilaisia formaatteja ja uudentyyppisiä tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi hybridipainotuotteet, jossa yhdistyvät digitaalinen ja perinteinen painaminen. Tehokkuutta voidaan parantaa myös siirtämällä tuotantomenetelmiä lähemmäs loppukäyttöä ja tekemällä esimerkiksi painopinnan muokkaus painokoneella. Lisäarvoa painotuotteelle voi tuoda esimerkiksi hybridimedian ja lisätyn todellisuuden keinoin. Tulevaisuudessa tavoitteena on jopa itsenäinen interaktiivinen painotuote, johon ei tarvita avuksi välikappaletta, kuten kännykkää. Kolmantena selviytymisskenaariona on hyödyntää painoalan välineitä ja osaamista muiden teollisuusalojen tarpeisiin ja käyttää painotekniikkaa muiden kuin perinteisten painotuotteiden valmistamiseen.

Toistaiseksi eurooppalaiset painotalot ovat olleet melko haluttomia muuttamaan toimintaansa. Nykytuotannosta yritetään pitää kiinni kynsin hampain. Täysin uusille liiketoiminta-alueille siirtymistä harkitsevat lähinnä pienet ja ketterät yritykset, eivät niinkään Euroopan johtavat toimijat. Syynä ovat teollisuuden alan hankalasti ennustettavissa olevat nopeat muutokset, joihin yritykset eivät voi tai uskalla varautua suurin investoinnein.

Uudistumisella on kuitenkin kiire, sillä digitaalisen median suosio kasvaa jatkuvasti ja samalla ihmisten tavat käyttää erilaisia julkaisuja muuttuvat. Tämä näkyy muun muassa siinä, että osa kuluttajista pitää digitaalisen median käyttöä painettuja julkaisuja ekologisempana. Menestyäkseen jatkossa eurooppalaisen painoteollisuuden tuotteiden on sekä maineeltaan että käytettävyydeltään vastattava kuluttajien ja mediaa hyödyntävien yritysten tarpeita.

Uudistuminen edellyttää koko klusterilta yhteistyötä. Erityisesti suuryritysten tulisi olla aktiivisia ja näyttää suuntaa, jotta muutos toteutuisi hallitusti ja kattaisi koko alan. Nyt tehdyn selvityksen pohjalta VTT on muodostamassa kolme tutkimuskokonaisuutta, joiden avulla teollisuuden tulevaisuuden kilpailukykyä voidaan parantaa. Kokonaisuudet kattavat kaikki kolme teollisuuden selviytymiskeinoa: tehokkuuden, lisäarvon ja uudet tuotteet. VTT kutsuu kaikki toimialan toimijat keskustelemaan tutkimuksen tarkemmasta suuntaamisesta.

Ota yhteyttä