Sign In

Hyviä kokemuksia terveysseurannasta matkapuhelimella

8.12.2011

VTT:n johdolla kokeillaan Sipoon terveyskeskuksessa ja HUS:ssa käytäntöä, jossa potilaat lähettävät mittaustuloksia kännykällä terveydenhuollon ammattilaisille. Nokia on kehittänyt Wellness Diary -sovelluksen, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan liikunta-, ruokailu- ja hyvinvointitavoitteensa. Uusi teknologia on saanut hyvän vastaanoton ja selviä hyötyjä on jo nähtävissä sekä henkilökohtaisen terveyden että organisaatioiden toiminnan näkökulmista.

Kännykkä on nousemassa keskeiseksi välineeksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa. Care4Me-projektissa kehitetyt ratkaisut tähtäävät siihen, että terveen henkilön elintapoihin liittyvät riskit havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että pitkäaikaissairaudesta kärsivä potilas voisi mahdollisimman pitkälle itse hallita sairauttaan. Näin vähennetään riskiä sairastua vakavampiin sairauksiin ja voidaan saavuttaa hoitokustannuksissa huomattavia säästöjä.

Projektin merkittävin innovaatio on ns. kansalaisen päätöstuki, jolla tarkoitetaan käyttäjälle kännykän välityksellä automaattisesti lähetettäviä, tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ohjeita ja muistutuksia. Päätöstukea on aiemmin sovellettu lähinnä terveydenhuollon ammattilaisen työn ohjaamiseen. Nyt potilas tai riskiryhmään kuuluva henkilö saa terveellisiin elämäntapoihin liittyviä ohjeita ja taustatietoa sekä palautetta lähettämistään tuloksista, kuten liikunnan määrästä, verenpaineesta tai verensokerista.

Nokia Welness Diary

Nokian kehittämä, verkosta ilmaiseksi ladattava Wellness Diary -kännykkäsovellus auttaa elämään terveellisemmin. Sovellus ohjaa ja motivoi muun muassa liikkumaan aktiivisemmin, nukkumaan paremmin ja syömään terveellisemmin. Elintapojen ja painon seurannasta on tehty hauskaa ja helppoa muun muassa automaattisen askelmittarin ja edistymistä näyttävien graafisten elementtien avulla.

Wellness Diary voidaan liittää erilaisiin valmennusohjelmiin. Nokian omassa työhyvinvointiohjelmassa työntekijät saavat Duodecimin terveysvalmennuksen viestit suoraan Wellness Diary -sovellukseen. Palvelu on otettu myönteisesti vastaan: ensimmäisessä pilottivaiheessa lähes puolet 220 työntekijän testiryhmästä lisäsi liikuntaa ja muutti ruokailutapojaan terveellisemmiksi. Käyttäjätutkimuksessa jopa 93 % antoi Wellness Diarylle arvosanaksi erinomainen tai hyvä.

Kännykkä apuna terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa

Sipoon terveyskeskuksessa ja HUS:n kardiologian klinikalla kokeillaan VTT:n, Mediconsultin ja Duodecimin teknologiaan perustuvaa toimintamallia, jossa potilaat lähettävät kännykällä terveydenhuollon ammattilaisille erilaisia mittaustuloksia, esimerkiksi verenpainearvoja, ja saavat niiden perusteella palautetta. Uuden toimintamallin ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat reagoida potilaan tilanteeseen jo ennen kuin potilas hakeutuu hoitoon. Terveyskeskuksen asiakkaat hyötyvät saadessaan käyttöön Medinet-terveystaltion, joka tuo potilaan nähtäväksi oleelliset terveystiedot sekä potilaalle tehdyn yksilöllisen hoitosuunnitelman, johon muun muassa potilaan saama automaattinen palaute perustuu.

Säännöllinen mittaaminen, automaattiset päätöstukiviestit ja sairaanhoitajan yhteydenotot ovat lisänneet potilaan motivaatiota omahoitoon ja näyttävät vähentävän tarvetta henkilökohtaisiin käynteihin. Kardiologian klinikalla ensimmäinen 30 potilaan ryhmä on osallistunut kuuden kuukauden omahoitojaksoon. Potilaitten antama palaute on ollut erinomaista. Lähes kaikki omahoitojaksoon osallistuneet potilaat kokivat järjestelmän käytön ja mittauksistaan saamansa palautteen hyödylliseksi ja noin 80 % potilaista on kiinnostunut jatkamaan omahoitoa.

Care4Me-projekti

Care4Me-projektia rahoittavat Suomessa tehtävän työn osalta Tekes sekä siihen osallistuvat organisaatiot: Kustannus Oy Duodecim, Mediconsult Oy, Nokia Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, Prowellness Oy ja VTT. Projekti on osa ITEA2-ohjelmaa ja siihen osallistuu yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Suomen lisäksi Alankomaista, Ranskasta ja Espanjasta.

Projektin taustalla on ikärakenteen vanheneminen ja hoitokustannusten kiihtyminen. Suomessa on tällä hetkellä noin 400 000 diabeetikkoa, joista suurimmalla osalla on tyypin 2 diabetes. Jopa puolella 35–64-vuotiaista suomalaisista miehistä ja kolmasosalla naisista on kohonnut verenpaine. Tyypin 2 diabetes ja kohonnut verenpaine ovat vahvasti sidoksissa elintapoihin ja lisäävät oleellisesti riskiä sairastua vakaviin sydän- ja verisuonitauteihin, joiden hoito aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. 

Care4Me Finland –projekti

Nokia Wellness Diary

Mediconsult, Medinet

Duodecim, Sähköinen terveystarkastus

MEDIAMATERIAALI 8.12.2011:

Jaakko Lähteenmäki: Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Niilo SaranummI: Quo vadis, terveydenhuolto?