Sign In

IEA: Hiilineutraali energiajärjestelmä on Pohjoismaissa mahdollinen

22.1.2013

 

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laatinut Pohjoismaita käsittelevän Nordic Energy Technology Perspectives -arvioinnin, jossa se esittää skenaarioita siitä, miten alueesta tehdään hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. IEA esittää laajoja muutoksia eri sektoreille, kuten tuulivoiman osuuden kasvattamista kymmenkertaiseksi nykyisestä, merkittäviä investointeja sähköverkkoihin sekä suuria muutoksia liikenteeseen. 

IEA:n raportti julkaistaan VTT:n järjestämässä tapahtumassa 22.1.2013. Tapahtuman esityksiä on mahdollista seurata verkossa klo 9-12.

Nordic Energy Technology Perspectives on ensimmäinen alueellinen raportti IEA:n maailmanlaajuisesta julkaisusta. Vaikka analyysi perustuu globaaliin skenaarioon, jossa keskilämpötilan nousu pyritään rajoittamaan kahteen celsiusasteeseen, siinä esitetään myös kunnianhimoisempi skenaario. Tässä hiilineutraalissa skenaariossa arvioidaan, kuinka Pohjoismaat voivat yhdessä saavuttaa kunnianhimoiset kansalliset päästörajoitustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä.

Skenaarion toteutuminen edellyttää täysin hiilivapaata sähköntuotantoa vuonna 2050. Sähköverkkoihin tehtäviä investointeja on lisättävä, jotta tuulivoiman osuus saadaan samanaikaisesti kasvatettua nykyisestä 3 %:sta 25 %:iin. Oikealla infrastruktuurilla ja hinnoittelulla Pohjoismaiden vuotuinen nettoenergiavienti voi pitkällä aikavälillä saavuttaa 50–100 terawattitunnin tason. Raportin mukaan pohjoismaiset vesivoimaresurssit ovat entistä arvokkaampia säädeltäessä pohjoiseurooppalaista sähköjärjestelmää.

Liikennesektorin päästöjen vähennystarve vuoteen 2050 mennessä on suurempi kuin muiden sektorien: päästöjä on rajoitettava kahdeksasosaan nykyisestä.  Vuonna 2050 myytävistä kevyen liikenteen ajoneuvoista 90 % tulisi olla joko sähkö- tai hybridikäyttöisiä. Raskaasta liikenteestä suurimman osan pitäisi toimia biopolttoaineilla. Sähkö- ja biopolttoaineeseen perustuvia teknologioita on siis kehitettävä ja kestävä biopolttoaineiden saatavuus varmistettava. 

Hiilineutraalissa skenaariossa energian tarve putoaa nykytasosta 7 % vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) käyttöönottoa erityisesti teollisuussektorilla sekä merkittäviä energiatehokkuuden parannuksia niin rakennuksissa, teollisuudessa kuin liikenteessäkin. Raportti korostaa myös mahdollisuutta tehostaa alueellista t&k-yhteistyötä sekä kehittää infrastruktuuria, liikennejärjestelmiä ja hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevia strategioita.

IEA pitää Tanskaa, Suomea, Islantia, Norjaa ja Ruotsia edelläkävijöinä maailmanlaajuisessa muutoksessa kohti vähähiilisiä energiajärjestelmiä, joiden puolesta Energy Technology Perspectives puhuu. Kaikki viisi maata ovat ilmaisseet vuoden 2050 kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa, ja alueella on nähtävissä selkeitä synergiaetuja haasteeseen vastaamisessa. Pohjoismaissa on merkittävästi uusiutuvia energiavaroja ja niiden hyödyntämistä tukevat vahvat toimintamallit, joten ne voivat hyvinkin saada aikaan hiilineutraalin energiajärjestelmän ensimmäisenä alueena maailmassa, mutta tämä ei kuitenkaan tule olemaan helppoa.

Projekti on toteutettu yhteistyössä IEA:n, johtavien pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja Nordic Energy Research –organisaation kanssa. Nordic Energy Research on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen hallitustenvälinen organisaatio, joka tukee kestävää energiaa koskevaa tutkimusyhteistyötä Pohjoismaissa.

Nordic Energy Research Perspectives –tapahtuma verkossa

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkistaa 22.1. näkemyksensä Pohjoismaiden energiaratkaisuista 22.1. (Scandic Marina Congress Centre, Helsinki). Raportti on toteutettu IEA:n ja pohjoismaisen Nordic Energy Research –yhteisön yhteistyönä. Suomesta hanketta ovat rahoittaneet Tekes ja VTT. Tapahtuman ohjelma: http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2013/01/Tentative-Programme-Nordic-ETP-Finnish-launch.pdf

Nordic Energy Research Perspectives, Finnish Launch –tapahtuma verkossa 22.1. klo 9 – 12: http://wms.magneetto.com/webinars/netp2013/view

IEA:n raportti:

Raportti verkossa: www.iea.org/etp/nordic

Painetun raportin tilaukset: www.nordicetp.org