Sign In

Ihmisen elämä ICT-tuotteiden ja -palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi

8.2.2010

Miten saada teknologia nykyistä paremmin palvelemaan arkipäivän elämäämme? Miten ihmisen elämäntilanne, tarpeet, ominaisuudet ja taidot voidaan ottaa suunnittelussa huomioon? VTT:n erikoistutkija, filosofian tohtori Jaana Leikas on pohtinut näitä kysymyksiä Elämälähtöistä suunnittelua käsittelevässä väitöstyössään. Leikas tarjoaa väitöskirjassaan ihmislähtöisen vaihtoehdon perinteiselle, teknologiakeskeiselle suunnittelulle.

VTT:n Publications -sarjassa on nyt julkaistu Jaana Leikkaan elokuussa 2009 Granadan yliopistossa esittämästä väitöskirjasta tiivistelmä: Leikas, J. (2009) Life-Based Design - A holistic approach to designing human-technology interaction.

 

Kirja perustuu tarpeeseen luoda kokonaisvaltainen lähtökohta ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen kehittämiseen, jotta voimme ymmärtää, mitä teknologia todella voisi tarjota ihmisille sekä missä muodossa ja millä ehdoilla sitä oltaisiin halukkaita käyttämään.

Jaana Leikas on käyttänyt kirjassaan esimerkkinä elämälähtöisestä suunnittelusta ikääntyville suunnatun teknologian suunnittelua. Elämälähtöinen suunnittelu sopii kuitenkin kaikkia elämänmuotoja tukevien teknologioiden suunnitteluun.

Leikas esittelee kirjassa uuden suunnittelunäkökulman: Elämälähtöisen suunnittelun (Life-Based Design), joka perustuu elämän käsitteelliselle tarkastelulle ja tuo täten suunnitteluun nykyisiä menetelmiä holistisemman näkökulman. Elämälähtöinen suunnittelu eroaa strategisesti perinteisestä konseptisuunnittelusta ennen kaikkea siinä, että se ankkuroituu kognitiotieteeseen ja tuottaa tieteellistä tietoa ihmisten elämänmuodoista ihmistieteiden ja sosiaalitieteiden avulla soveltaen tätä tietoa suunnittelukäytänteissä.

Käytämme teknologiaa saavuttaaksemme tiettyjä päämääriä, joita asetamme itsellemme jokapäiväisessä elämässämme. Siksi Leikkaan mukaan teknologian tulisi olla tukemassa toimintaamme näiden päämäärien saavuttamiseksi. Se on mahdollista, jos tuotteiden ja palveluiden suunnittelun keskiössä on teknologian sijasta näkemys ihmisestä biologisena, psyykkisenä ja sosiaalisen olentona.

Elämälähtöisessä suunnittelussa suunnittelua ohjaavana tekijänä on ymmärtää, mikä merkitys ja lisäarvo teknologialla voisi olla ihmisten arkielämässä ja elämänlaadun parantajana. Teknologian merkityksellisyys tulee näkyväksi erilaisissa konteksteissa esimerkiksi noudattamiemme arvojen kautta. Ymmärtääksemme näitä konteksteja ja pystyäksemme luomaan lisäarvoa niihin teknologian avulla meidän tulee ymmärtää itse elämää. Tämä taas on mahdollista ’elämän’ käsitteellistämisen kautta. Elämälähtöinen suunnittelu istuttaa siksi suunnitteluprosessin alkuun elämänmuodon analyysin.

Elämänmuoto koostuu toisiaan tukevista, sääntöjä seuraavien toimintojen järjestelmistä, joita ihmiset arkipäivässään toteuttavat. Järjestelmien taustalla vaikuttavat ja niitä ohjaavat ihmisen biologiaan ja toimintakykyyn liittyvät seikat, kuten esimerkiksi ikä, näkökyky, kuulo, muisti ja hienomotoriikka, sekä psykologiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Näistä merkityksellisiä ovat esimerkiksi moraaliset ja praktiset arvot, asenteet ja motivaatio sekä koulutus, tietotekniikkataidot ja kokemukset teknologiasta.

Lähestymistapa painottaa alkuvaiheen suunnittelun merkitystä. Se tuottaa analysoituja käyttäjävaatimuksia konseptisuunnitteluun ja ohjaa täten koko tuotekehitysprosessia. Lisäksi se on merkittävä innovoinnin ja suunnitteluideoiden tuottamisen työkalu.

VTT Publications -sarjassa on julkaistu tiivistelmä Jaana Leikkaan väitöskirjasta (Leikas, J. (2009): Life-Based Design. Form of life as a foundation for ICT design for older adults. Jyväskylä studies in computing 105. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House)

Julkaisu VTT Publications -sarjassa

 

Ota yhteyttä