Sign In

Ikääntyneiden aktiivisuustasoa ja -rytmiä seuraamalla voidaan luotettavasti ennakoida terveydentilan muutoksia

7.12.2017

Väitös 15.12.2017

VTT:n tutkija Juho Merilahti on tutkinut ikääntyneiden toimintakyvyn mittaamista liikeaktiviteettien rekisteröinnin avulla osana terveydentilassa tapahtuvien muutosten ennakointia. Hän suosittelee ikäihmisen aktiivisuustason ja -rytmin samankaltaisuuden, voimakkuuden ja yhtenäisyyden seuraamista rinnakkain, jotta mahdolliset terveydelliset muutokset voidaan havaita.
 
Merilahti selvitti 15.12. tarkastettavassa väitöstyössään aktigrafian eli liikeaktiviteettien rekisteröinnin soveltuvuutta jatkuvaan ikääntyneen toimintakyvyn arviointiin arjen lomassa. Mittausten tulee hänen mukaansa kestää vähintään viikon ajan, jotta voidaan luotettavasti indikoida tutkittavan terveydentilaa.

Aktigrafi on kellomainen laite, joka mittaa käyttäjänsä fyysistä aktiivisuutta pitkäkestoisesti myös määrän sekä vuorokautisen rytmisyyden osalta.

Tutkija selvitti myös, miten ulkoinen ärsyke, kuten laitoshoidon palvelurytmi tai sään vaihtelut, vaikuttavat ikääntyneen käytökseen aktigrafilla mitattuna. Analyysit perustuvat pääasiassa laitoshoidon ja palveluasumisen asiakkaiden rekisteröinneistä koottuun tutkimusaineistoon.

Merilahti havaitsi useamman aktigrafian tunnusluvun olevan yhteydessä muilla menetelmillä, kuten kyselyjen ja toiminnallisten testien perusteella, arvioituun toimintakykyyn. Heterogeenisessa vanhusväestössä korkeampi toimintakyky liittyi suurempaan aktiivisuustasoon sekä päivällä että yöllä. Yhtenäisen laitoshoitoryhmän aineiston mukaan toimintakyvyn matalampi taso kertoi heikommasta ja rikkonaisemmasta vuorokautisesta aktiivisuusrytmistä ja vastaavasti korkeampi toimintakyvyn taso eheämmästä aktiivisuusrytmistä.

Tutkija Juho Merilahden väitöskirja "Actigraphy in evaluation and follow up of physical functioning of older adults" tarkastetaan TTY:ssä 15.12.

Ota yhteyttä