Sign In

Kiinan kasvavilla bioenergiamarkkinoilla kysyntää suomalaiselle osaamiselle

13.1.2009

 

VTT:n tutkimuksen mukaan Euroopassa sähköntuotannossa käytettävät biomassan seospolttomenetelmät soveltuvat Kiinaan. Alan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet suunnata Kiinan markkinoille. Erityisesti biopolttoaineiden käsittelylaitteiden ja polttokattilatekniikan osaajille on kysyntää.

Kiinan koko teollinen tuotanto ja talous on riippuvainen fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Mikäli Kiinassa saavutettaisiin edes pieni prosentuaalinen osuus biomassan seospoltossa, olisi sillä merkittävä vaikutus globaalien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi johtuen valtavista kivihiilen käyttö- ja kattilamääristä. Seospoltossa kivihiiltä korvataan osittain biomassalla energiantuotannossa. VTT:n yhteishankkeessa havaittiin, että Euroopassa käytetyt seospolttomenetelmät soveltuvat Kiinaan ja eurooppalaisella osaamisella on kysyntää ja tarvetta Kiinan bioenergiamarkkinoilla.

Euroopassa biomassan ja sivutuotteiden seospolton merkitys on kasvussa erityisesti suhteellisen suuren kokoluokan energiantuotantolaitoksissa. Euroopassa on kattavat tuki- ja ohjausmekanismit, jotka kannustavat biomassan hyödyntämiseen seospoltossa. Seospolton kannattavuuteen vaikuttavaa olennaisesti se, millä osuudella fossiilisia polttoaineita korvataan kattilassa. Teknisten ja taloudellisten rajoitteiden vuoksi biomassan osuus on yleensä suuruusluokkaa 5 - 30 % laitosten kokonaispolttoainekäytöstä.

Toisin kuin Euroopassa, Kiinassa ei tällä hetkellä ole riittäviä kannustimia seospolton toteuttamiselle. Taloudellisena ohjauskeinona biomassakäytön edistämiseksi on käytettävissä kansainvälinen Kioton ilmastosopimukseen liittyvä CDM (clean development mechanism) sekä kansallinen korotetun biomassasähkön myyntihinta. Korotetun sähkön myyntihinnan saaminen edellyttää nykylainsäädännön mukaan 80 % osuutta biomassaa ja 20 % hiiltä seospoltossa. Kiinassa olemassa olevalla kattilakannalla ei kuitenkaan pystytä näin korkeisiin biomassan käyttöosuuksiin lukuun ottamatta muutamia uusia pelkästään biomassalle rakennettuja voimalaitoksia. Järkevien kannustimien puuttuessa seospolttolaitoksia ei Kiinassa vielä juurikaan käytännössä ole, lukuun ottamatta paria demonstraatiolaitosta.

Yhtenä suurimmista haasteista seospolton käyttöönotolle Kiinassa on puute luotettavista menetelmistä todentaa biomassaosuudet, joiden perusteella voimalaitokselle maksetaan korotettua hintaa biosähköstä.

Kiinassa on merkittävät markkinat luotettaville biopolttoaineiden käsittely- ja syöttötekniikoille. Tärkeimmät energiantuotantoon käytettävät biomassalähteet Kiinassa ovat erilaiset maatalouden sivutuotteet, kuten oljet ja riisin kuoret. Haasteellista biomassan hyödyntämisessä energiantuotannossa on raaka-aineen korjuun ja käsittelyn kustannustehokkuus laajalta alueelta. Myös poltto- ja kattilatekniikan osaamisella on merkittävä rooli muun muassa kattilan likaantumis- ja kuumakorroosioriskien lisääntyessä polttoaineiden haastavista ominaisuuksista johtuen

Kiinan hiilimarkkinat ovat nykyään suuremmat kuin USA:n ja Euroopan yhteensä. Kiinassa avataan uusi hiilivoimalaitos joka kymmenes päivä. Vuoden 2006 lopussa Kiinassa voimalaitokset tuottivat sähköä 622 GW, josta 78 % oli hiileen perustuvaa tuotantoa. Kiinnostus biomassan hyödyntämiseen energiantuotannossa on kuitenkin kasvanut viime vuosina. Kiinan vuosien 2006–2010 kehityssuunnitelman mukaan sähkön kokonaistuotanto olisi jakson lopussa 800 GW ja tästä tulisi 35 % tuottaa puhtaalla energialla, eli vesivoimalla, ydinvoimalla ja uusiutuvilla polttoaineilla, kuten oljella.

CH-EU-BIO-projektin osapuolet olivat VTT, IEA Environmental projects limited (Iso-Britannia), Aston University (Iso-Britannia), Exergia (Kreikka), European Biomass Association (Belgia), China electricity council (Kiina), Tsinghua University (Kiina), Energy Research Institute of Henan Province (Kiina).