Sign In

Konttikaasujen riskit kuriin

1.3.2016

Lehdistötiedote
Työsuojelurahasto
29.2.2016

Merten yli saapuvissa konteissa on vaatteita, kenkiä, elektroniikkaa, huonekaluja ja elintarvikkeita – sekä tuholaismyrkkyjä, tavarasta itsestään haihtuvia haitallisia yhdisteitä ja konttiin jääneitä epäpuhtauksia.

Nämä kaasut muodostavat vakavasti otettavan terveysriskin tuhansille logistiikkaketjun työntekijöille, joita ovat muun muassa lastien purkajat, konttien puhtaudesta vastaavat henkilöt ja muut työnsä puolesta konteissa asioivat.

Konttikaasut ovat tunnistettu mutta riittämättömästi selvitetty työturvallisuusongelma, johon Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tarttui ja tuotti luotettavaa tutkimustietoa työturvallisuusohjeiden laatimisen pohjaksi.

Tutkijat selvittivät kirjallisuuden perusteella konteissa esiintyviä kaasuja ja niiden ominaisuuksia sekä niiden mittaamiseen soveltuvia menetelmiä. Kokeellisessa osassa he myös tutkivat konttien tuulettumisaikoja.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Huomiota ainakin 17 kaasuun

Aineominaisuuksien kirjallisuusselvityksessä koottiin kansainvälisten julkaisujen perusteella listaus kaasuista ja niiden mitatuista pitoisuuksista sekä esiintymistiheyksistä, joita on havaittu kuljetuskonteissa.

Aineisto oli laaja: kaasuanalyyseja referoiduissa selvityksissä oli yli 116 000 kontista. Havaittuja kaasuja oli noin 80.

Kaikille esiin tulleille aineille etsittiin työhygienian raja-arvot – tosin kaikille niitä ei ole määritelty – ja muut yleiset aineominaisuudet.

Haitallisuuden, ylittyvien työhygieenisten arvojen ja esiintymistietojen perusteella listattiin todennäköisimmin vaaraa aiheuttavat 17 kaasua.

Ne ovat torjunta-aineita ja teollisuuskemikaaleja, kuten esimerkiksi fosfiini, formaldehydi, bentseeni ja tolueeni. Joukossa on myös Euroopan alueella kiellettyjä aineita, kuten tuholaistorjuntaan käytettävä metyylibromidi.

Mittauksessa käytettävä rinnakkaisia menetelmiä

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO painottavat konttien merkitsemistä ja turvallista käsittelyä.

Kontit ovat kuitenkin huonosti merkittyjä, ja siksi on tärkeätä, että niiden käsittelijöillä on käytettävissä kaasujen havaitsemiseen soveltuvia mittausmenetelmiä.

Kaasuja voidaan mitata analyysiputkien, kannettavien käsikäyttöisten mittalaitteiden ja analysaattorien avulla.

Mitattavien komponenttien kirjo on laaja ja pitoisuusalueet niin alhaiset, että tutkijoiden selvityksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä kaupallista laitetta, jolla pystyttäisiin luotettavasti mittaamaan kaikkia mahdollisia konteissa esiintyviä kaasuja ja niiden pitoisuuksia.

Tämän vuoksi mittaamiseen joudutaan käyttämään rinnakkain useita menetelmiä.

Tuulettumiseen vaikuttaa moni asia

Tutkimuksessa todettiin, että konttien tuulettumiseen vaikuttavat useat eri muuttujat: tuuletettava kaasu, lämpötila ja kuinka tiiviisti lasti on pakattu. Tiiviisti pakatut kontit tuulettuvat jopa 60 kertaa hitaammin kuin harvasti täytetyt.

Siksi onkin suositeltavaa varmistaa tuulettamisen jälkeen, että haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alentuneet vaarattomalle tasolle käyttäen luotettavia ja riittävän herkkiä mittausmenetelmiä.

Työturvallisuusohjeet tulossa

Riskien systemaattisella arvioinnilla ja konttien suunnitelmallisella tarkastelulla kuljetuskonttien käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan tutkijoiden mukaan hallita.

Tuloksia voi käyttää laadittaessa työturvallisuusohjeita. Niitä valmistelee Turun yliopisto sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa.

Lisäksi tuloksia voivat hyödyntää logistiikkaketjun toimijat tekemällä esimerkiksi työnantajakohtaisia paikallisia ohjeistuksia.

Jatkotutkimustarpeiksi havaittiin muun muassa tiedonpuute konttikaasupitoisuuksien alenemisnopeudesta kontin purkamisen jälkeen. Siihen liittyen Teknologian tutkimuskeskus VTT on käynnistänyt tutkimuksen Kaupanalan työntekijän altistumisriski tuontitavaroista haihtuville kemikaaleille ( TSR 115390 ).

Loppuraportti Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T246.pdf