Sign In

Kuluttajien hyvinvointitarpeet laajentavat ravitsemusalaa uusille toimialoille

13.1.2009

 
VTT ja Kuopion yliopisto ovat laatineet syömisen ja ravitsemuksen tiekartan

VTT:n ja Kuopion yliopiston yhteisessä, uusia elintarvike- ja ravitsemusratkaisuja kehittävässä Nutritech-tutkimusohjelmassa on laadittu syömisen ja ravitsemuksen tiekartta ja arvioitu muutostarpeiden vaikutuksia tuotekonsepteihin ja liitetoimintamahdollisuuksiin.

Tiekartan tulokset haastavat elintarvike- ja ravitsemusalan toimijat yhteistyöhön uusien toimialojen ja teknologiasektoreiden kanssa.

Selvitystyön mukaan kuluttajien ravitsemusvalinnat liittyvät tulevaisuudessa nykyistä voimakkaammin arvoihin ja yhteisöllisyyteen. Tuotteilta odotetaan myös helppokäyttöisyyttä ja niiden on oltava helposti saatavilla. Selvityksen mukaan ravinnon fysiologisten vaikutusten merkitys tunnetaan yhä paremmin, mutta tiedon muuttaminen lisäarvoksi kuluttajan arjessa ja arvokentässä on haasteellista. Näköpiirissä ovat kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat tuotteet ja palvelut. Kuluttajaviestinnän merkitys kasvaa.

”Tiekartan tulokset ovat elintarvike- ja ravitsemusalan toimijoille haaste hakeutua yhteistyöhön uusien toimialojen kanssa. Tarvitaan useiden toimialojen yhteistyötä, sillä uudenlaiset tuotteet ja palvelut edellyttävät esimerkiksi biotekniikan, tietotekniikan, älypakkausteknologian ja sosiaalisen median yhdistämistä perinteiseen elintarvikkeiden valmistukseen, jakeluun ja oheisviestintään. Suomella korkean teknologian ja terveellisen ravitsemuksen mallimaana on hyvät lähtökohdat toimia edelläkävijänä uuden liiketoiminnan kehittämisessä”, toteaa VTT:n ja Kuopion yliopiston yhteinen tutkimusprofessori ja Nutritech-ohjelman johtaja Kaisa Poutanen.

Kuluttajat liittävät ruokaan muitakin arvoja kuin terveellisyyden. Valintoihin vaikuttavat kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastonmuutosten ehkäiseminen ja tuotantotapojen eettisyys. Syöminen on merkittävä osa sosiaalista elämää tulevaisuudessakin yhdessä syömisen tapojen ja palvelujen moninaistuessa. Kuluttajien tiedonjano ruoan laadusta, alkuperästä ja tuotantotavoista lisääntyy. Tietotulvan lisääntyessä sertifioidun tiedon arvo ja kohdentamiseen tähtäävien viestintäratkaisujen tarve kasvaa. Kuluttajien elintarvikevalintoja tulevat helpottamaan mobiilitekniikkaan ja internettiin perustuvat ravitsemuksen suunnitteluvälineet sekä ravinnon kulutuksen ja vaikutusten mittarit omakohtaisen ravitsemuksen arviointiin.

Selvitystyön pohjana oli kolme työpajaa, joissa elintarvike- ja ravitsemusratkaisuista kiinnostuneet eri alojen asiantuntijat ja yritysten edustajat pohtivat tulevaisuuden tarpeita ja niihin vastaavia tuotteita ja konsepteja. Taustamateriaalina on käytetty alan kansallisia ja kansainvälisiä strategiadokumentteja, markkinaselvityksiä ja muiden alojen kehittymiseen liittyviä tiekarttoja.

Oikeanlaisella ravitsemuksella voidaan vähentää monien sairauksien riskiä ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteiskunnan kannalta sairauksien ehkäiseminen antaa mahdollisuuksia vaikuttaa terveydenhuoltokuluihin.

Tulevaisuuden suuret haasteet ravitsemukselle ovat ikääntyvien tasapainoinen ravitsemus, nuorten ruokailutottumusten muuttaminen terveellisemmäksi ja kiireisten ihmisten elämän helpottaminen tuomalla terveelliset ja hyvinvointia lisäävät vaihtoehdot helpommin saataville. Painonhallinta on myös suuri haaste, ja siihen liittyy ravitsemuksen ja liikunnan välinen tasapaino.

VTT:n ja Kuopion yliopiston asiantuntijat esittelevät tiekartan VTT:n Ruoasta hyvinvointituotteeksi –seminaarissa 22.1.2009.