Sign In

Lähes hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto mahdollista Pohjoismaissa vuonna 2020

27.4.2010

Mahdollisuus pohjoismaiselle hyvinvoinnille, haaste pohjoismaisen teollisuuden kansainväliselle kilpailukyvylle

Yhteispohjoismaisessa Nordic Energy Perspectives -tutkimushankkeessa tunnistettiin useita uusia energiatoimialaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Pohjoismaissa, mutta myös merkittäviä haasteita erityisesti pohjoismaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle seuraavien 10 - 20 vuoden aikana. Yksi merkittävimmistä keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto. Sähkön viennillä Pohjoismaista Keski-Eurooppaan voidaan edistää myös koko Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti.

EU:n ilmastopoliittiset tavoitteet johtavat lähes hiilidioksidipäästöttömään pohjoismaiseen sähköntuotantoon

Euroopan Unioni on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden lisäämiselle vuoteen 2020 mennessä. Yhteispohjoismaisessa NEP-tutkimushankkeessa arvioitiin EU-tavoitteiden vaikutuksia pohjoismaisiin energiamarkkinoihin, energiajärjestelmään sekä hyvinvointiin hyödyntäen useita eri sähkömarkkina-, energiajärjestelmä- sekä kokonaistalousmalleja. Suomesta hankkeeseen osallistuivat VTT ja VATT.

Uusiutuvien energialähteiden lisäys ja energiatehokkuuden parantaminen ovat merkittävimmät kasvihuonekaasujen vähentämiskeinot Pohjoismaissa. Suurin osa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä toteutunee päästökauppasektorilla, missä se on myös kustannustehokkainta. Päästökaupan piiriin siirtynee myös ei-päästökauppasektorin päästöjä esimerkiksi liikenteen sähköistymisen ja lämpöpumppujen lisäyksen myötä ilmastotavoitteiden tiukentuessa.

Politiikan ja markkinoiden tasapaino – usein toistuva kysymys NEP-hankkeen selvityksissä

EU-tavoitteiden vaikutuksia on hyvin haasteellista arvioida, koska tavoitteet ovat osin keske-nään ristiriitaisia. Lähestyttäessä vuotta 2020 energiainvestointipäätöksiä ohjaavat enenevässä määrin muut kuin markkinasignaalit. Tästä hyvänä esimerkkinä on EU:n tavoite lisätä uusiutuvia energialähteitä. NEP-hankkeessa tehtyjen laskelmien yhteinen johtopäätös oli, että pohjoismaisten kansallisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutus vaatii huomattavia investointeja pohjoismaiseen energiajärjestelmään, mikä nostaa myös energian kuluttajahintoja. Toisaalta uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman lisäys Pohjoismaissa alentaa sähkön pörssihintaa. On myös odotettavissa, että sähkön vienti muuhun Eurooppaan lisääntyy.

Pohjoismaiden energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla heikkenee kustannusten noustessa kilpailijamaita enemmän. Päästötön energiatuotanto voi kuitenkin tulevaisuudessa muodostua merkittäväksi kilpailueduksi, jos päästörajoitustoimenpiteet laajenevat kattamaan myös Euroopan ulkopuolisia maita. Lisäksi NEP-hankkeessa tunnistettiin useita synergiaetuja Pohjoismaiden välillä, joita hyödyntämällä voidaan lisätä ilmastonmuutoksen hillinnän kustannustehokkuutta ja siten pohjoismaista hyvinvointia.

NEP-hankkeen suomalaisina yhteistyökumppaneina ja rahoittajina olivat Tekes, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Turveteollisuusliitto sekä VTT ja VATT.

NEP-hankkeen päätöskonferenssi pidetään Tukholman Grand Hotelissa 27.4.2010.

Projektin yhteenvetoraportti: Ten Opportunities and Challenges for Nordic Energy