Sign In

Maa-aineksestako ratkaisu turvealueiden humusvesien puhdistukseen

19.6.2012

VTT kehittää uusia keinoja humusvesien puhdistukseen

VTT käynnistää projektin, jonka tavoitteena on löytää uusi ratkaisu turvetuotanto- ja metsäojitusalueiden humusvesien puhdistamiseen. Puhdistusteknologia perustuu turvetuotantoalueen tai sen lähialueen maa-aineksen hyödyntämiseen humuksen saostamiseksi. VTT tutkii, voidaanko esimerkiksi saviperäistä maa-ainesta käyttää kustannustehokkaasti puhdistamiseen teollisten kemikaalien sijasta.

”Pk-sektorilta tullut idea maa-aineksen hyödyntämisestä humusvesien puhdistamiseen vaikuttaa lupaavalta. Erityisesti saviperäinen maa-aines on kiinnostava tutkimuskohde. Kuitenkin vasta esitutkimusvaiheen tulokset vuoden päästä näyttävät, miten menetelmä toimii turvetuotannossa tai jossain muussa kohteessa”, toteaa VTT:n teknologiapäällikkö Janne Poranen.

Projektin esiselvityksessä tutkitaan, miten menetelmä toimii eri olosuhteissa. VTT:n tiloihin Jyväskylässä rakennetaan syksyllä laboratoriomitan peruskokeiden jälkeen pilottikokoluokan jatkuvatoiminen puhdistusprosessi. Mikäli myös pilottikokeet osoittavat menetelmän tehokkaaksi ja kustannuksiltaan järkeväksi, se etenee kenttäkokeisiin Keski-Suomessa.

VTT tutkii lisäksi, soveltuuko kehitettävä teknologia myös muihin sovelluksiin, kuten maa- ja metsätaloudesta syntyvien vesien käsittelyyn sekä yhdyskuntavesien puhdistamiseen.

VTT toteuttaa projektin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, pk-yritysten, Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n ja Metsäkeskuksen kanssa.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt esitutkimukseen 345 680 euroa Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta. Jos hankkeen kaikki kolme vaihetta – esitutkimus, kenttäkokeet ja kaupallistaminen – toteutuu, varautuu Keski-Suomen liitto yhteensä 862 400 euron EAKR-rahoitukseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,25 miljoonaa euroa.

 

Ota yhteyttä