Sign In

Metsäbiojalostamosta uusia tuotteita

10.5.2010

Puunjalostusteollisuudella on tarjottavana uusia tuotteita ja teknologiaa. VTT koordinoi laajaa EU-hanketta, AFOREa, jossa kehitetään uusia, nykyiseen puunjalostusteollisuuteen ja tulevaisuuden puubiojalostamoon sopivia puuperäisten polymeerien ja arvokkaiden pienimolekyylisten yhdisteiden erotus-, fraktiointi- ja jatkojalostusteknologioita.

Entistä tehokkaampi puun arvokomponenttien talteenotto puumaterialista ja sivuvirroista nykyisillä massatehtailla ilman häiriöitä pääprosessissa ja energiataseessa antaa tehtaille mahdollisuuden saada puuraaka-ainesta lisäarvoa massantuotannon lisäksi. Uudet erotus- ja talteenottoteknologiat ovat myös tärkeitä tulevaisuuden puubiojalostamoiden kannalta.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia, teolliseen käyttöön sopivia ja teknistaloudellisesti kiinnostavia ja kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä ja teknologioita, joilla puun polymeerit ja pienimolekyyliset yhdisteet saadaan erotetuksi, fraktioiduiksi ja jatkojalostetuksi joko puumateriaalista tai prosessien sivuvirroista. Näitä arvoyhdisteitä voidaan sitten edelleen hyödyntää lähtöaineina kemikaali-, materiaali- ja polttoainesovelluksiin. Projektissa keskitytään sekä paperinvalmistuksessa käytettävän kraft-massan valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseen että tulevaisuuden puubiojalostamoteknologioiden kehittämiseen.

Hankkeen yksi päätavoitteista on demonstroida parhaat teknologiat olemassa olevissa prosesseissa pilot- tai tehdasmittakaavassa. Osan projektissa kehitettävistä teknologioista uskotaan olevan käyttöönotettavissa nykyisissä prosesseissa nopeastikin.

Tehtävä tutkimus tukee eurooppalaisen puunjalostusteollisuuden ja siihen liittyvän teollisen arvoketjun pyrkimyksiä kehittää uutta liiketoimintaa puubiojalostamoista kestävän kehityksen mukaisesti. Tulosten odotetaan hyödyntävän eurooppalaisen metsäteollisuuden ja erityisesti massanvalmistajien tavoitteita lisätä 10 vuoden kuluessa kannattavuuttaan ja tulojaan merkittävästi ja samalla vähentää jätemääriään sivuvirtojen arvokomponentteja hyödyntämällä.

Nelivuotisen AFORE-hankkeen (Added-value from polymer and chemicals by new integrated separation, fractionation and up-grading technologies) budjetti on 10,9 miljoonaa euroa. Hanke päättyy vuonna 2013. Projektissa on yhteensä 19 partneria, VTT:n lisäksi 17 partneria Euroopasta ja yksi USA:sta. Yritykset (8 kpl), tutkimuslaitokset ja yliopistot muodostavat konsortion, joka mahdollistaa haastavien tavoitteiden saavuttamisen.

Projektin webbisivut: http://www.eu-afore.fi

 

Ota yhteyttä