Sign In

Metsähakkeen ja peltobiomassan käyttöä mahdollisuus lisätä puolella Euroopassa

14.4.2011

Peltobiomassa ja metsähake ovat vähiten käytetyt bioenergiavarat, joiden käyttöä voisi lisätä puolella nykytasoon nähden. Biopolttoaineiden käytön lisääminen edistäisi kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemistä.

VTT:n koordinoiman EUBIONET III – projektin ansiosta biomassavarojen määrästä EU-alueella on saatavilla entistä tarkempaa tietoa. Hankkeessa on arvioitu biomassavarojen määrää 24 EU-maassa ja Norjassa. Metsästä, pelloilta ja teollisuudesta tulevien biomateriaalien vuotuisen potentiaalin määräksi on arvioitu 157 miljoonaa öljytonnia.

”Olemme projektissa keskittyneet biomassavarojen teknis-taloudelliseen potentiaaliin ja kiinteisiin biopolttoaineisiin. Jos lisäksi noin puolet EU-alueen jätemäärästä on biohajoavaa, se tarkoittaisi noin 37 öljytonnia, eli yhteensä käytössä olisi noin parisataa miljoonaa öljytonnia biomassavaroja”, kertoo hanketta johtanut VTT:n erityistutkija Eija Alakangas.

Raportin julkaisemisen jälkeen maat ovat arvioineet kansallisissa edistämisohjelmissa, että biomassavaroja tarvittaisiin noin 250 miljoonaa tonnia yhteenlasketun tavoitteen saavuttamiseksi. EU-tasolla ei ole vielä arvioitu, mikä on kestävän kehityksen edellyttämä määrä. Osa maista tuo tarvittavan biopolttoaineen muista EU-maista tai EU:n ulkopuolelta.

”Nykyisellä bioenergian käyttömäärällä EU:n 24 maan potentiaalista on käytössä vajaa puolet. Suurin lisäysmahdollisuus on metsähakkeessa ja peltobiomassassa. Suomessa tavoitteena on tuottaa metsähakkeella 13,5 miljoonaa kiintokuutiota energiaa eli 25 TWh* ”, Alakangas kertoo

Hankkeessa selvitetyt tiedot biomassavarojen määrästä ovat yleisessä käytössä ja maista toisiin viedään hyviä käytäntöjä. Tämä edistää suomalaisen teknologian vientiä. Yritykset käyttävät esimerkiksi tietoja biopolttoaineketjuista.

Hankkeessa on selvitetty EU-alueen biopolttoainevarojen ja niiden riittävyyden lisäksi kestävän kehityksen kriteereitä kiinteille biopolttoaineille, tuotettu tietoa standardeja varten, ja seurattu biopolttoaineiden hintakehitystä vuodesta 1999 asti. Projektin tuloksena on syntynyt tietoa kiinteiden biopolttoaineiden uusia laatustandardeja varten ja yhteistyössä yritysten kanssa hintaindeksi kansainvälistä kauppaa varten.

Jatkossa kiinteiden biopolttoaineiden standardit helpottavat biopolttoaineiden kansainvälistä kauppaa. Indeksien seuraamiseen keskittynyt yritys FOEX Indexes Oy käyttää standardia teollisuuspellettien indeksien pohjana. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä biomassapolttoaineiden käyttöä EU:n alueella etsimällä keinoja nykyisten kaupan esteiden poistamiseen.

EU hyödyntää hankkeen tuloksia valmisteluissaan. Jatkossa EU:ssa suunnitellaan kriteereitä myös kiinteille biopolttoaineille, joten projektin tuottamat maaraportit sekä yhteenvetoraportti ovat hyvänä pohjatietona.

Indeksi pellettien hintakehityksen seuraamiseen

Puupellettien kauppaa on hankkeessa arvioitu tullikoodien perusteella sekä keräämällä hintatietoja biopolttoaineiden hinnoista. FOEX julkaisee Itämeren alueen hinnoista teollisuuspelletti-indeksiä, joka jatkossa laajennetaan myös hakkeeseen. FOEX:in indeksi perustuu todelliseen kauppaan. Lisäksi on kerätty tietoa niistä maista, jotka eivät ole hintaindeksin piirissä.

Hankkeen tuloksena puupelletille otetaan käyttöön uusi tullikoodi pellettikaupan määrittelyä varten vuodesta 2012 alkaen.

Tukipolitiikka EU:ssa vaikuttaa biopolttoaineiden käytön kehittymiseen jatkossa. Suurimmat pelletin käyttäjät ovat esittäneet, että myös kiinteiden biopolttoaineiden koko ketjun kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vertailla ja teollisuuspelleteille tulisi saada oma laatuluokittelu ja sertifiointijärjestelmä. Kansainvälisessä kaupassa päästöihin vaikuttavat myös kuljetuksen päästöt. Projekti selvitti kyselyillä teollisuuspellettistandardin ja sertifiointijärjestelmän tarpeellisuutta ja sisältöä.

Suurimpia puupelletin tuojia EU-alueelle ovat USA, Kanada ja Venäjä. Suurin osa ulkomaankaupan piiristä tulevasta puupelletistä käytetään kivihiilen seassa suurissa voimalaitoksissa.

EUBIONET III -hanke toteutettiin vuosina 2008–2011. Aiemmat osat mukaan lukien nyt päättyvä hanke on kestänyt yhteensä 12 vuotta. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat rahoittaneet osittain hanketta koko sen keston ajan. Hanke kuuluu Älykäs energiahuolto -ohjelmaan.

*TWh on 1 miljardi kWh energiaa. 1 miljoona öljytonni on 11,63 TWh energiaa.

www.eubionet.net

Mediamateriaali: EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa

Ota yhteyttä