Sign In

Paras kasvu ja tuotto syntyvät yhä useammin yritysverkostoissa

13.1.2009

 

Uusi liiketoiminta syntyy parhaiten yritysverkostoissa, joissa toimijat tuntevat toistensa tavoitteet ja osaavat yhdistää ne yhteiseksi tavoitteeksi. Samat toimintatavat eivät suoraan sovi käytettäviksi kaikissa verkostoissa, koska verkosto pitää rakentaa sen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti. VTT on koonnut kumppaneineen tutkimustuloksiaan Verkostot liiketoiminnan kehittämiseksi -kirjaksi. Kirjassa esitellään käytännön verkostoyhteistyössä hyviksi koettuja toimintatapoja.

Verkostoyhteistyö on keino yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Verkostoitumisesta voi löytyä ratkaisuja sekä yritysten toiminnan tehostamiseen että uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Verkostojen merkitys voi olla suuri erityisesti uusien toimintakonseptien kehittämisessä, sillä useita näkökulmia yhdistämällä on mahdollista löytää todella uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Uusien toimintakonseptien keksiminen edellyttää kuitenkin avointa strategista keskustelua ja yhteisten tavoitteiden kuvaamista.

Täyden hyödyn saaminen verkostoyhteistyöstä vaatii aina osallistujan omien ja yhteistyökumppanien tavoitteiden ymmärtämistä. Verkostoyhteistyön lähtökohtana onkin sen hyötyjen kuvaaminen kaikkien osallistujien näkökulmasta. Samoin on tunnistettava osallistujien liiketoiminnan ja verkostoitumisen tavoitteet.

Verkostoyhteistyön alussa jäsennetään toimijoiden roolit sekä yhteistyön pelisäännöt. Tämä tarkoittaa verkoston toimintamallin muodostamista. Verkoston toimintamalli rakennetaan sen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti. Sama toimintamalli ei siis sovi kaikkiin verkostoihin, sillä yhteistyön rakenne, mukana olevat toimijat, heidän liiketoimintatavoitteensa ja siten myös toimintamalli ovat kulloinkin erilaiset.

Verkostoyhteistyön onnistuminen ja kehittyminen edellyttää myös sen tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Verkostossa toimijoiden kesken on tärkeää jakaa näkemys siitä, mitä yhteistyöllä on saavutettu. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittymisen, uusien mahdollisuuksien tunnistamisen ja yhdessä oppimisen.

On tärkeää ottaa huomioon verkostoissa toimittajien näkemykset ja tavoitteet. Se mahdollistaa verkoston ja sen toimijoiden oppimisen, mikä parantaa verkoston kehityskykyä ja innovatiivisuutta.

On olemassa sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti toimivia verkostoja. Päähankkija- eli kärkiyritysverkosto on tuotteen tai palvelun tuottamiseen keskittynyt verkosto. Se on rakenteeltaan melko hierarkinen, stabiili ja yhden yrityksen ohjauksessa oleva. Horisontaalisesti toimivassa verkostossa toimitaan tasavertaisten kumppanien kesken.

Päähankkijaverkostossa toimittajille muodostuu yhteistyön aikana osaamista, jota päähankkijalla itsellään ei ole. Päähankkijan verkostoitumisen ja ulkoistamisen lähtökohtana ovat usein kustannushyödyt, joita toimijoiden erikoistuminen sille tarjoaa. Näitä kustannushyötyjä päähankkija ei voi välttämättä saavuttaa, jos se purkaa verkoston ja ottaa toiminnot itselleen.

VTT on kehittänyt verkostojen toimintaa tukevia käytännön työkaluja. VTT on lisännyt tutkimuksillaan ymmärrystä verkostojen toimintamuodoista ja -malleista. Vuosien varrella työhön on osallistunut myös lukuisia koti- ja ulkomaisia tutkimuskumppaneita.

VTT on koonnut yhdessä tutkimuskumppaniensa Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa viimeisimmistä tutkimustuloksista Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä -kirjan. Kirjan on kustantanut WSOYPro.

Kirjassa kuvataan erilaisia verkostotyyppejä ja niiden toimintamalleja. Hyvin käytännönläheinen kirja esittelee esimerkkejä uusien verkostojen toimintakonseptien hyödyntämisestä. Näitä ovat verkostoituminen asiakassuuntaan, prototyyppien valmistaminen verkostoissa sekä virtuaalisten verkostoalustojen hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.

Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä -kirjassa esitetyt toimintamallit perustuvat käytännön kokemuksiin. Malleja on pilotoitu yhdessä Dynamo – Teollisen järjestelmän suorituskyky ja dynaamisten verkostojen johtaminen ja ohjaus -tutkimushankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa.

Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä, Valkokari, Katri – Hyötyläinen, Raimo – Kulmala, Harri i. – Malinen, Pekka – Möller, Kristian – Vesalainen, Jukka (toim.), WSOYPro 2009

Ota yhteyttä