Sign In

Pk-yritykset hyödyntävät niukasti tutkimus- ja kehitystyössään patentti- ja markkinatietoa

13.1.2009

Olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä voidaan välttää turhaa työtä ja kohdentaa resurssit paremmin

VTT:n ja patentti- rekisterihallituksen tutkimuksen mukaan pk-yritykset käyttävät hyväkseen vain vähän patentti- ja markkinatietoa. Vuosien 2000–2005 kotimaisista patenttihakemuksista kolmannes oli kaatunut siksi, että patenttia oli haettu jonkun muun aiemmin julkaisemalle keksinnölle. Uudelleen kehittämisen ja keksimisen vaiva olisi voitu välttää, jos ennen tutkimus- ja kehitystyön aloittamista olisi selvitetty, mitä aiemmin on patentoitu ja muuten julkistettu. Markkinoilla on patenttitiedon analysointi- ja havainnollistamistyökaluja, joiden avulla tietoammattilaiset louhivat suurista määristä vaikealukuisia patenttijulkaisuja selkeää teknologia- ja markkinatietoa. Tämä tieto pitää saada myös pk-yritysten käyttöön.

VTT:n ja patentti- ja rekisterihallituksen tutkimuksessa selvitettiin patentti- ja markkinatiedon hyödyntämisen merkitystä pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyössä. Lisäksi selvitettiin, millaisia tietopalveluja pk-yrityksille on tarjolla ja miten palvelut vastaavat pk-yritysten tarpeisiin. Tutkimuksessa nostetaan myös esille toimenpidesuosituksia innovaatiojärjestelmän eri toimijoille tiedon hyödyntämisen tehostamiseksi Suomessa.

Patenttijärjestelmä on tekniikan kehittymistä edistävä tiedonlevityskanava, joka tuo uuden teknisen tiedon yhteiskunnan ja yritysten hyödynnettäväksi. Patentti on keksijälle määräajaksi myönnetty yksinoikeus, jonka vastineeksi hän sallii keksintönsä julkaisemisen. Patenttijulkaisut ovatkin maailman kattavin ja tasalaatuisin teknillistieteellinen tietovarasto, josta saa tietoa tutkimustuloksista, kehitetyistä tuotteista, tuotantomenetelmistä ja niille kaavailluista markkina-alueista.

Markkinatiedon hyödyntämisen tiedetään olevan yksi menestyksekkään tutkimus- ja kehitystoiminnan tekijöistä. Markkinatieto on kaikkea sitä tietoa, jota yritys tarvitsee toimintaympäristöstään. Tätä tietoa tarvitaan muun muassa toimialojen trendien ja markkinoiden kehittymisen ennakointiin sekä asiakkaiden, kilpailijoiden ja yhteistyökumppanien tunnistamiseen. Markkinatietoa löytyy patenttijulkaisujen lisäksi lukuisista maksuttomista ja maksullisista tietolähteistä.

VTT:n ja Patentti- ja rekisterihallituksen tutkimustulosten mukaan pk-yritykset hyödyntävät vähän ja satunnaisesti saatavilla olevaa patentti- ja markkinatietoa. Yritykset eivät miellä patenttijärjestelmää tiedonlevityskanavaksi, eivät koe patenttitietoa tärkeäksi eivätkä osaa hyödyntää sitä. Ne pitävät markkinatietoa tärkeänä mutta kokevat luotettavan tiedon vaikeaksi löytää.

Tutkimuksen mukaan pk-yrityksille kohdennettuja tietopalveluja on niukasti tarjolla − pääosin vähäisen kysynnän vuoksi ─ ja palvelujen tuotteistaminen on vähäistä. Tulokset osoittavat, että ulkopuolista tietoa hyödyntävät pk-yritykset tukeutuvat pääosin julkisiin toimijoihin. 

 

Uusilla työkaluilla tieto tehokkaammin hyötykäyttöön

Patenttitiedon analysointi- ja havainnollistamistyökalut ovat nostaneet patenttitiedon hyödyntämisen mahdollisuudet uudelle tasolle. Niiden avulla tietoammattilaiset louhivat suurista määristä vaikealukuisia patenttijulkaisuja selkeää teknologia- ja markkinatietoa. Tällaista tietoa on esimerkiksi tietyn teknologia-alan trendit, merkittävimmät toimijat ja maantieteellisesti merkittävimmät toiminta-alueet Tämä tieto pitää saada hyödyttämään myös pk-yrityksiä.

VTT:llä on erinomaisia kokemuksia patenttitiedon analysointi- ja havainnollistamistyökalujen käytöstä tutkimuksen ja liiketoiminnan tarpeisiin. VTT:n aiemmassa selvityksessä verrattiin neljän markkinoilla olevan työkalun käytettävyyttä sekä niiden avulla patenttijulkaisuista saatua tietoa. VTT on osallistunut STN AnaVist -työkalun kehittämiseen ja edistää sen käyttöä Suomessa.

 

Voimavaroja tuhlataan uudelleen keksimiseen

Patentti- ja rekisterihallituksen tutkimus- ja kehitystoiminnan päällekkäisyyttä kartoittavassa analyysissä selvisi, että vuosien 2000–2005 kotimaisista patenttihakemuksista kolmannes oli kaatunut uutuuden esteisiin. Patenttia oli haettu jonkun muun aiemmin julkaisemalle keksinnölle. Päällekkäinen työ olisi voitu välttää hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa.

Patenttitoimintaa koskeva tulos päällekkäisyydestä voidaan yleistää laajemmin koko innovaatioprosessia koskevaksi. Patentti- ja markkinatiedon hyödyntämisen tehostaminen onkin strateginen kysymys kansallisen innovaatiopolitiikan näkökulmasta.

Innovaatiotoiminnan näkökulmasta päällekkäinen tutkimus on epätervettä silloin, kun voimavaroja käytetään jo aiemmin toteutetun tutkimuksen tekemiseen, jonka tulokset olisivat olleet löydettävissä ja vapaasti hyödynnettävissä. Epäterveeseen päällekkäiseen tutkimukseen käytetty panostus on voimavarojen tuhlausta sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmista.

 

Liiketoiminnan uuslukutaito tarpeen

Liiketoiminnan suunnitteluun ja strategian muodostukseen tarvitaan uutta lähestymistapaa, jota voidaan kutsua liiketoiminnan uuslukutaidoksi. Sen avulla pk-yritys oppii tunnistamaan ja jäsentämään omat osaamisensa sekä yhteistyökumppaneiden ja kilpailijoiden osaamiset.

Uuslukutaito antaa eväät yrityksen osaamisten täydentämiseen maailmalla olevasta osaamisesta, välineet ylivertaisten osaamisten suojaamiseen sekä mahdollisuuden tasavertaiseen yhteistyöhön yhä avoimemmaksi muuttuvassa innovaatioympäristössä.

Suomen t & k-panos on 0,7 prosenttia koko maailman panoksesta. 99,3 prosenttia kaikista ratkaisuista kehitetään muualla maailmassa. Kilpailua, osaamista ja tekniikan tasoa siis löytyy. Siksi kilpailukentän ja yhteistyökumppaneiden tunnistaminen on kansainvälistyvälle yritykselle elintärkeää.

 

Ota yhteyttä