Sign In

Ruokohelven viljelyä edistetään Keski-Suomessa

13.1.2009

 
Helven viljelyn kiinnostavuudesta kysely viljelijöille

Keski-Suomessa on tänä vuonna käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on ruokohelven viljelyn lisääminen polttoaineeksi maakunnan alueella. Potentiaalista käyttöä on jopa 8000–9000 ha viljelyalalle, kun nykyinen helpiala on 1400 ha. Helpi on sekä viljelyn että polton kannalta ympäristöystävällinen lisäpolttoaine polttolaitoksille käytettäväksi pääpolttoaineiden kanssa seoksena. Voimalaitokset hyötyvät myös päästökaupassa ruokohelven käytöstä, sillä helvellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Ruokohelpeä on tarkoitus käyttää muun muassa Jyväskylän Energian voimalaitoksissa.

Helven viljelymahdollisuudet hyvät Keski-Suomessa

Keski-Suomessa on huomattava määrä ylimääräistä peltoa, jota on luontevaa käyttää helven viljelyyn. Täysin viljelemätöntä peltoa on lähes 9000 ha. Lisäksi käytettävissä ovat noin 2500 hehtaarin kesantopellot. Keski-Suomen kokonaispeltopinta-ala on lähes 100 000 ha. Helpi sopii myös turvetuotannosta poistuneille suoalueille.

Kun rehuviljasta on ylituotantoa, markkinat ovat tukkoiset ja hinta alhainen, voi ruokohelpi tarjota järkevän vaihtoehdon viljelijöille. Myös eläintenpidon lopettaville tiloille tai osa-aikaisille viljelijöille helpi on vaihtoehto. Helven ostajat, kuten Vapo, ovat yleensä taanneet menekin viljelijöiden helvelle.

Ruokohelpi soveltuu viljeltäväksi useimmilla maalajeilla, mutta se menestyy parhaiten multa- ja turvemailla. Ruokohelpeä ei kannata laittaa aivan pienimmille peltolohkoille eikä kivisille ja metsäisille kuvioille. Helpikään ei tuota hyvää satoa ilman riittävää panostusta viljelyyn ja korjuuseen. Erityisesti viljelmän perustamiseen kannattaa satsata, koska samasta kasvustosta voidaan korjata satoa yli kymmenen vuotta.

Ruokohelven viljelyn tuotantokustannukset ovat alhaisemmat ja työmäärä vähäisempi kuin viljojen viljelyssä. Verrattuna rehuohran viljelyyn ruokohelpi onkin kannattavampi vaihtoehto, kun huomioidaan kaikki kustannukset (työ-, kone-, rakennus-, yleis- ja pellon kustannukset). Helvestä saatava hinta hehtaaria kohti on Keski-Suomen oloissa tyypillisesti 100–200 €/ha. Tämä on pienempi kuin rehuohralla, 300–500 €/ha, mutta kannattavuuden kannalta olennaista on kuitenkin tulojen ja menojen erotus, mikä helvellä on suurempi.

Ruokohelven polttoainehankinta keskisuomalaisille voimalaitoksille -hanke sisältää koko helven tuotanto- ja toimitusketjun, jossa kehittämiskohteita ovat korjuu, varastointi ja toimitukset voimalaitokselle. Hanke kestää vuoteen 2011 saakka. Hankkeessa järjestetään viljelijätilaisuuksia ja neuvontakäyntejä, joiden tavoite on tiedon jakaminen helvestä. Hankkeen päärahoittajia ovat Keski-Suomen TE-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Muita rahoittajia ovat Jyväskylän Energia ja Vapo. Hankkeen toteuttavat VTT, ProAgria Keski-Suomi, MTT ja YTY-Konsultointi.

Hankkeessa tehdään myös kysely ruokohelven viljelyn kiinnostuksen kartoittamiseksi. Tähän liittyen toivotaan, että mahdollisimman moni viljelijä muistaisi VTT:n lähettämän kyselyn ja uhraisi sille hetken aikaa.

Ota yhteyttä