Sign In

Suomen energiahaasteet edellyttävät tutkimusrahoituksen entistä tehokkaampaa koordinointia

15.5.2013

 

”Suomella on suuret haasteet hiilineutraalin energiataseen saavuttamiseksi seuraavien 20 - 30 vuoden kuluessa. Nyt on mietittävä huolella, miten yritysten tutkimuspanostukset ja kansallinen rahoitus liitetään tehokkaasti EU:n energiahankkeisiin”, totesi eurooppalaisen energiatutkimusverkoston EERAn puheenjohtaja, VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori energia-alan konferenssissa Dublinissa 7.5.2013

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja Euroopan talouskriisi ovat lisänneet entisestään tarvetta tehostaa niukkaa julkista tutkimusrahoitusta. Jotta vuonna 2014 käynnistyvän EU:n Horizon2020-puiteohjelman vaikutukset talouden kasvuun, työpaikkoihin ja Euroopan kilpailukykyyn ovat mahdollisimman hyvät, on kehitettävä entistä tehokkaampia keinoja koordinoida tutkimusrahoitusta. 

”Uuden energiateknologian kehittäjänä Suomi on yksi EU:n edelläkävijämaista. Kansallisesti olisi tärkeää, että energiatutkimuksen rahoitus ja tutkimustoiminta turvataan ja tulokset voidaan siirtää suoraan elinkeinoelämän hyödyksi. Jos EU-rahoitus Suomen osalta supistuu, on sillä merkittäviä vaikutuksia tutkimustoiminnan tuloksellisuudelle”, toteaa EERAn puheenjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Vuoden 2014 alussa käynnistyvän EU:n Horizon2020 -puiteohjelman sisällön ja rahoituskäytäntöjen suunnittelu on käynnissä. Vaikka ohjelmalla on tutkimuksiin ja innovaatioihin arviolta 70 miljardin euron budjetti, se on silti vain 5-10 prosenttia EU:n julkisista tutkimushankkeista. Loput 90 prosenttia tulevat EU:n jäsenmaista.

Eurooppalainen energiatutkimusverkosto EERA on ottanut kantaa rahoituskäytäntöjen koordinointiin seminaarissaan Brysselissä huhtikuussa. EERAn toiminnalle on ominaista, että sen hankkeisiin osallistuvat tutkimusorganisaatiot toteuttavat tutkimustaan koordinoimalla eri maissa tehtäviä omia hankkeitaan, joita rahoitetaan myös avoimen kilpailutuksen kautta kansallisesti tai EU:n rahoitusinstrumentein.

EERA käynnisti vuonna 2011 yhteiset ohjelmat (Joint Programmes), jotka tähtäävät jäsenmaiden tutkimussynergioiden maksimointiin ja tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin kehityshankkeiden toteuttamiseen. EERAlla on 15 tutkimuskokonaisuutta, joiden aihepiirit vaihtelevat valtamerienergiasta liuskekaasuun ja hiilidioksidin talteenottoon. VTT koordinoi EERAn bioenergiaohjelmaa.

Kymmenen johtavaa energia-alan tutkimuslaitosta perusti EERAn vuonna 2008. Tällä hetkellä sen tutkimushankkeissa on mukana yli 200 tutkimusorganisaatiota ja yliopistoa 18 maasta. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori nimitettiin EERAn (European Energy Research Alliance) puheenjohtajaksi kesäkuussa 2012.

www.eera-set.eu

Ota yhteyttä