Sign In

Suomen osaamispääomaa hyödynnettävä entistä vaikuttavammin

13.12.2016

VTT on selvittänyt Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeän osaamis- ja tietopääoman parempaa hyödyntämistä juuri ilmestyvässä, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeen loppuraportissa. Raportti esittää useita suosituksia julkisrahoitteisen tutkimuksen ohjauksen tehostamiseksi, jotta maamme vahvuudet - toimijoiden välinen sujuva vuorovaikutus, pienen järjestelmäkoon tuomat koordinoinnin edut ja uusien rahoitusinstrumenttien yhteistyötä lisäävä vaikutus - saadaan käyttöön julkisrahoitteisen tutkimuksen ohjauksen tehostamiseksi.

Kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa aineettoman osaamis- ja tietopääoman hyödyntäminen on Suomelle entistä tärkeämpää. Julkisesti rahoitetulla tutkimuksella on tärkeä merkitys osaamispääoman hyödyntämisessä. Kaikki mahdollisuudet julkisesti rahoitetun tutkimuksen ohjauksen ja koordinoinnin tehostamiseksi on raportin mukaan tunnistettava, arvioitava ja otettava käyttöön.

Asiaa käsitellään Osaamispääoman hyödyntäminen ja vaikuttavampi julkisten tutkimus- ja kehittämisvoimavarojen kohdentaminen -tutkimushankkeen loppuraportissa, joka julkistettiin 13. joulukuuta.

Pääministerin johtamaan uudistuneeseen tutkimus- ja innovaationeuvostoon (TIN) kohdistuu paljon odotuksia vahvasta roolista kokonaisohjauksessa, kansallisista linjauksista ja sidosryhmien linkittämisestä.

Tutkimushankkeen loppuraportissa esitetään seuraavat suositukset:

1. Uuden tutkimus- ja innovaationeuvoston työtä tuetaan kansallisen linjan muodostamiseksi riittävällä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntemuksella ja varmistetaan sektoriministeriöiden osallistaminen neuvoston strategiatyöhön.

2. Huolehditaan siitä, että ns. pysyvän edunsaajan ongelman ei anneta kehittyä järjestelmän eri osissa, vaan varmistetaan ohjausmenettelyillä riittävän kilpailun toteutuminen.

3. Tutkimusorganisaatioille luodaan kannusteita raportoida ja tuoda esille tutkimuksen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

4. Selvitetään tarvetta teemakohtaisen ohjauksen eriyttämiseen ja alakohtaiseen yhteistyön tiivistämiseen valituilla aloilla.

5. Tulevilta innovaatiojärjestelmän keskeisten toimijoiden arvioinneilta edellytetään osaamispääoman hyödyntämisen arvioimista ja siihen soveltuvien indikaattoreiden kehitystyötä.

Osaamispääoman hyödyntäminen ja vaikuttavampi julkisten tutkimus- ja kehittämisvoimavarojen kohdentaminen -tutkimushanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

Tutkimushankkeen loppuraportti verkossa: tietokayttoon.fi/julkaisut

Lisätietoja tutkimushankkeesta: tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/osaamispaaoman-hyodyntaminen-ja-vaikuttavampi-julkisten-t-k-voimavarojen-kohdentaminen-osaava-

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:
Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, erja.heikkinen (at) minedu.fi, p. 0295 330 101