Sign In

Teknologia ja uudet toimintatavat mahdollistavat laadukkaat ja kustannustehokkaat vanhuspalvelut

5.9.2012

VTT kehittää kuntien ja yritysten kanssa uutta mallia ikäihmisten palveluiden järjestämiseen

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on jo neljännes suomalaisista. Talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille tämä merkitsee kasvavaa haastetta: miten taata tulevaisuudessa turvalliset ja laadukkaat vanhuspalvelut kustannustehokkaasti? VTT, Työtehoseura, yritykset ja kunnat etsivät yhteisessä tutkimushankkeessa ratkaisua uudenlaisesta toimintamallista ja teknologian monipuolisesta hyödyntämisestä.

TupaTurva-tutkimushanke hakee vanhuspalvelujen järjestämiseen kustannustehokkuutta ja laatua hyödyntämällä olemassa olevia resursseja uudella tavalla ja uudistamalla palvelujen hankintaa. Tarkoituksena on tehdä vanhuspalveluiden suunnittelusta nykyistä kokonaisvaltaisempaa, tiivistää yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä kuntien osaamista teknologisten ratkaisujen hankinnassa.

VTT kehittää yritysten ja kuntien kanssa vanhuspalveluiden järjestämiseen uutta toimintamallia, joka ottaa huomioon ikäihmisten ja heidän omaistensa, kuntien sekä palveluja tuottavien yritysten tarpeet. Tavoitteena on, että yhä useampi ikäihminen pystyisi asumaan kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään, saisi apua ja hoitoa tarvittaessa eikä jäisi yhteisön tai tukiverkoston ulkopuolelle.

Kotona asuminen on vanhuspalveluissa laitoshoitoa halvempi vaihtoehto, minkä lisäksi useimmat ikäihmiset toivovat sitä itse. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat ikäihmisten itsenäisen ja turvallisen elämän kotona jo nyt, mutta kunnilta puuttuu tarvittavaa osaamista hankkia ja hyödyntää teknologiaa kustannustehokkaasti. Palvelujen kustannustehokas järjestäminen vaatii myös nykyistä tiiviimpää julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Vaikka tulevaisuudessa yksityisten palveluntarjoajien rooli vain korostuu, hoiva-alalla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa siitä, kuinka tämänkaltaisissa verkostoissa tulisi toimia. Myöskään yritykset eivät ole tottuneet tekemään yhteistyötä palvelujen tuottamisessa, vaan niiden kunnille toimittamat tuotteet ja palvelut ovat tyypillisesti osaratkaisuja.

TupaTurva-hankkeen tarkoituksena on tuoda yksityiset palveluntuottajat ja kunnat entistä tiiviimpään yhteistyöhön siten, että kunnat voisivat koota eri yritysten tuotteista ja palveluista laajoja, eri tilanteisiin sopivia palveluita ja ratkaisuja. Näin olisi mahdollista vastata ikäihmisten tarpeisiin, jotka vaihtelevat nykyisin yhä enemmän muun muassa asuinpaikasta, terveydentilasta ja elintasosta riippuen. Säästöjä palvelujen järjestämisessä syntyy, kun kunnat arvioivat jo hankintavaiheessa palvelujen hyödyt ja kustannukset pitkäjänteisesti, koko elinkaaren ajalta. Toistaiseksi tämä on ollut kunnille vaikeaa, minkä vuoksi TupaTurva-hankkeessa kehitetään erityistä kustannus–hyöty-analyysia kuntien päätöksenteon tueksi.

Yrityksille ja palvelun tuottajille uusi toimintamalli avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä kuntahankkeissa kehitetyt uudet palveluratkaisut aiotaan konseptoida toimiviksi vientituotteiksi.

Tampereen Härmälästä palvelukampus

VTT ja TTS kehittävät parhaillaan uudenlaista toimintamallia neljän kunnan kanssa. Yksi kumppaneista on Tampere, jonka tavoitteena on kehittää vanhuspalveluja kaupungin maaseutualueilla ja Härmälän-kaupunginosassa toimivalla palvelukampuksella.

Väestöllinen huoltosuhde, eli 0–14-vuotiaiden lasten ja yli 64-vuotiaiden aikuisten yhteen laskettu määrä kasvaa Pirkanmaalla 52,5 prosentista 63,7 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tampereen tavoitteena on, että yli 90 prosenttia ikäihmisistä asuisi valtakunnallisen suosituksen mukaan kotona. Härmälä–Vihilahti-kampuksella vanhuspalveluja kehitetään yhteensopivaksi kaupunginosan sisällä siten, että eri toimittajien tuotteista kootaan toimivia kokonaisratkaisuja erilaisiin ikäihmisten tarpeisiin. Tällöin toimintakyvyn heikkeneminen ei merkitse enää sitä, että ikäihmisen on muutettava pois kotoa, tutusta ja merkityksellisestä asuinympäristöstä. Yrityksille ja Tampereen kaupungille uusi monituottajamalli mahdollistaa uudet yhteistyötavat. Alueella toimivat yritykset voivat hakea synenergiaa palveluiden tuottamisessa ja Tampere niiden tilaamisessa.

Muita kuntakumppaneita TupaTurvassa ovat Kuopio, Oiva ja Karvianen. Niistä jokaisella on painopistealue, johon uutta toimintamallia kehitetään. Karviainen kehittää muistisairaiden asumiseen liittyviä ratkaisuja, hoitopolkua ja elinkaaren huomioivaa hankintaprosessia. Oiva selvittää, kuinka haja-asutusalueilla asuvat ikäihmiset pystyisivät selviytymään kotona mahdollisimman pitkään, ja Kuopio konseptoi pienryhmäkotiasumisen mallia.

Vuonna 2011 alkaneen ja 2013 päättyvän TupaTurva-hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat VTT ja Työtehoseura, Tampere, Kuopio, Oiva, Karviainen sekä Seniortek, Softex, Tunstall, YH Kodit ja Tamlink. Tutkimuksen rahoittaa Tekes.

Esitys: Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Ota yhteyttä