Sign In

Teknologiaa ja terapiaa yhdistämällä eroon stressioireista

13.1.2009

 

VTT:n koordinoimassa P4Well-tutkimushankkeessa on kehitetty palvelukonsepti työikäisten ihmisten hyvinvoinnin hallintaan. Uusi palvelu tukee yksilön omaa aktiivisuutta ja mahdollisuuksia parempaan stressinhallintaan ja palautumiseen jokapäiväisessä elämässä yhdistämällä moderneja henkilökohtaisia mittauslaitteita, kuten syke- ja askelmittareita, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Palvelua kokeilleissa vapaaehtoisissa käyttäjäryhmissä havaittiin merkittävästi positiivisia muutoksia mielialassa sekä työkyvyssä.

Työperäinen stressi on toiseksi yleisin työterveysongelma EU:ssa, ja Suomessa 28 % työikäisistä kokee lievää tai vakavaa työuupumusta. Pitkään jatkunut stressi voi lisätä mielenterveyden ongelmia, jotka aiheuttavat noin kolmanneksen menetetyistä työpäivistä ja puolet ennenaikaisista eläkkeistä. Stressinhallinta on tämän vuoksi tärkeää niin inhimillisestä kuin kustannusnäkökulmasta. Stressinhallinnassa keskeistä on kuormituksen ja palautumisen välinen tasapaino, johon vaikuttavat työolot sekä työntekijän voimavarat ja stressinhallinta- ja palautumistaidot.

P4Well-hankkeessa kehitettiin VTT:n, Jyväskylän yliopiston sekä yhdeksän teknologia- ja palveluyrityksen muodostaman konsortion yhteistyössä palvelukonsepti, joka tarjoaa työikäisille työkaluja stressinhallintaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palvelukonseptissa on hyödynnetty moderneja henkilökohtaisia mittalaitteita kuten syke-, askel- ja aktiivisuusmittareita sekä esimerkiksi matkapuhelimessa toimivia hyvinvointipäiväkirja- ja rentoutussovelluksia. Hankkeessa kehitetty verkkopalvelu yhdistää eri teknologiat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yhdessä käyttäytymisterapiatyökalujen kanssa. Teknologiat ja verkkopalvelu on räätälöity käytettäviksi psykologin johdolla tapahtuvien kognitiivista käyttäytymisterapiaa hyödyntävien ryhmäterapiatapaamisten tueksi.

Hankkeen painopisteenä on ollut stressin, ylikuormituksen ja palautumisen hallinnan parantaminen. Kehitetty palvelukokonaisuus on tehokas ja edullinen, sillä se madaltaa kynnystä konsultoida asiantuntijaa ja on saatavilla ongelmien kannalta riittävän varhaisessa vaiheessa. Lisäksi asiakkaat voivat käyttää sitä halutessaan myös täysin itsenäisesti. Palvelukonsepti kattaa koko ketjun ongelmien havaitsemisesta muutosten suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan saakka.

P4Well-palvelukonseptia on arvioitu erilaisilla vapaaehtoisilla käyttäjäryhmillä vuoden 2009 aikana. Ryhmiin valikoitiin työssäkäyviä henkilöitä, joilla oli lieviä mielenterveydellisiä tai ylikuormituksen ja palautumisen ongelmia arkielämässä. Suurin osa vapaaehtoisista koehenkilöistä otti käyttöönsä tarjottua teknologiaa henkilökohtaiseen hyvinvoinnin seurantaan ja koki sen hyödylliseksi. Kolmen kuukauden kokeilujakson aikana osallistujille tarjottiin teknologiapohjaisia työkaluja yhdessä lyhyiden ryhmätapaamisten kanssa. Jakson aikana osallistujien mielialan, itsearvioidun hyvinvoinnin ja stressistä palautumisen havaittiin parantuneen ja ylikuormituksen vähentyneen. Kuuden kuukauden seurannan jälkeen havaittiin merkittävästi positiivisia muutoksia, kuten masennusoireiden vähenemistä ja työkyvyn parantumista.

Hankkeessa mukana olleen Jyväskylän yliopiston psykologian professori Raimo Lappalaisen mielestä kokeilu osoittaa, että tämänkaltaiset uudet kustannustehokkaat palvelumallit voivat olla hyödyllisiä sekä työhön liittyvien terveysongelmien että mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Niiden avulla voimme osaltamme olla mukana torjumassa työperäisen stressin kroonistumista, joka voi johtaa depressioon ja ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen.

P4Well-palvelukonseptin potentiaalisia hyödyntäjiä ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja muut vastaavat toimijat. Hankkeessa saavutetut tulokset ovat herättäneet jo myös kansainvälistä kiinnostusta. 

VTT:n johtamaan projektiin on osallistunut asiantuntijoina ja rahoittajina ainutlaatuinen joukko alalla toimivia yrityksiä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mehiläinen, Solaris Konserni, Johtamistaidon Opisto JTO, Suunto, Mawell, Firstbeat Technologies ja Vivago. Hankkeen päärahoittaja on ollut Tekes. Tutkimusosapuolina ovat VTT:n lisäksi Jyväskylän yliopiston psykologian sekä liikuntabiologian laitokset.

Ota yhteyttä