Sign In

Teollisuudelle uusia keinoja kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tueksi

18.6.2014

Entistä useampi yritys on alkanut miettiä, miten saada koko arvoverkoston toiminta kestävälle pohjalle. VTT:n johdolla on kehitetty menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla valmistava teollisuus voi edistää vastuullista liiketoimintaa ja ottaa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset nykyistä paremmin huomioon.

SustainValue-nimisen EU-hankkeen tuloksena on syntynyt useita työkaluja ja menetelmiä yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Kestävän liiketoiminnan mittarit ja menetelmät ovat nyt entistä monipuolisempia.

Hankkeessa kehitettiin muun muassa malli siitä, miten verkottunutta liiketoimintaa voidaan organisoida ja johtaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Mallin kehittämisestä vastasi VTT.

”Mallin käytännön soveltamista varten laadittiin työkirja, joka antaa jokaiseen vaiheeseen ohjeita siitä, mitä pitää ottaa huomioon ja millaisia työvälineitä voi käyttää apuna, kun toteutetaan tarvittavia kehitystoimenpiteitä, esimerkkinä tästä on liiketoimintamallin uudistaminen tai verkostokumppanien valinta”, sanoo hankkeen koordinoijana toiminut erikoistutkija Teuvo Uusitalo VTT:ltä.

Malli mahdollistaa kestävän liiketoiminnan kehittämisen hyödyntäen verkosto-osapuolien osaamisen nykyistä laajemmin tuotteen tai palvelun elinkaaren eri vaiheissa. Malli ja sen yhteen kokoamat näkökulmat ja työkalut on erityisesti tarkoitettu hyödynnettäviksi olemassa olevien verkostojen kehittämisessä.

Elinkaarikustannukset läpinäkyviksi

Myös elinkaarikustannusten laskentaan luotiin työkalu, jonka avulla voidaan verrata eri ratkaisuvaihtoehtoja. LCC-työkalun uutuusarvo on siinä, että se mahdollistaa keskustelun asiakkaan kanssa eri ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksista. Usein ostajat keskittyvät vain hankintahintaan, mikä on kuitenkin usein vain pieni osa elinkaarikustannuksista. Uusi työkalu esittää elinkaarikustannukset havainnollisesti ja läpinäkyvästi.

Työkalun kehittämisestä vastasivat VTT ja suomalainen Elcon Solutions Oy.

”Asiakaskuntamme spesifioi ja kilpailuttaa hankintojaan usein alimman myyntihinnan mukaan. Olemme kuitenkin huomanneet, että laitteistojen hankintahinnat edustavat huomattavasti alle 10 % elinkaarikustannuksista. Asiakkaillamme ei ole ollut kunnon työkalua elinkaarikustannusten todentamiseen. Projekti mahdollisti yrityksellemme elinkaarilaskentatyökalun toteuttamisen. LCC-työkalu antaa myös asiakkaillemme hyvät eväät kustannustehokkaaseen laitteistospesifiointiin. Nyt tehdyt ratkaisut ja laitehankinnat vaikuttavat suoraan tulevien sukupolvien hyvinvointiin, joten on erittäin tärkeätä ajatella kokonaisuuksia eikä vain tämän päivän halvinta hankintahintaa”, toteaa toimitusjohtaja Kari Frankenhaeuser Elcon Solutions Oy:stä.

Hankkeessa kehitettiin myös kestävien ja vastuullisten liiketoimintamallien käyttöönottamiseksi uusia menetelmiä, esimerkiksi liiketoimintamallin suunnitteluprosessi, arvolupauksen kehitystyökalu ja liiketoimintamallikirjasto. Menetelmien kehittämisestä vastasi Cambridgen yliopisto Isosta-Britanniasta.

Riversimple on Isossa-Britanniassa toimiva polttokennoautoa kehittävä start-up -yritys, joka toteuttaa innovatiivista vastuullista hallinto- ja liiketoimintamallia. ”Projektissa kehitetyt työkalut ovat olleet erittäin hyödyllisiä suunniteltaessa yrityksen palveluliiketoimintaa ja eri sidosryhmistä koostuvaa hallintorakennetta. Tavoitteenamme on minimoida henkilöliikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Liiketoimintamallien kehittäminen on ratkaisevaa vastuullisen teollisen toiminnan aikaansaamisessa. Olemme vakuuttuneita, että projektissa kehitetyt työkalut auttavat monia yrityksiä löytämään vastuullisen liiketoiminnan suunnan”, sanoo kehityspäällikkö Nico Sergent Riversimplestä.

Lisäksi luotiin malli kestävien ja vastuullisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelun tukemiseksi. Suunnittelua tukemaan kehitettiin simulointimenetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida tuotteen tai palvelun taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia tai mallintaa kunnossapitovaihtoehtoja. Päätöksentekoa suunnittelun eri vaiheissa ohjaavan mallin sekä simulointimenetelmien kehittämisestä vastasi FIR RWTH Aachen Saksasta yhdessä italialaisen Politecnico di Milanon kanssa.

”Kunnossapitopalvelujen suunnitteluun kehitetty työkalu tulee olemaan keskeinen suunnitteluväline, kun laaditaan kunnossapitopalvelusopimuksia eri asiakasryhmille siten, että asiakkaiden odotukset ja arvot otetaan huomioon. Kunnossapitopalvelujen valinnassa otetaan myös huomioon vastuullisuuteen liittyvät kysymykset tarkastelemalla taloudellisia, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia”, toteaa projektipäällikkö Daniele Panarese Fidia SpA:sta.

Liiketoiminnan vaikutusten seurantaan kehitettiin lisäksi mittaristo, jonka avulla voidaan arvioida arvoverkoston toiminnan kestävyyttä ja vastuullisuutta. Mittaristo koostuu suorituskykymittareista sekä toiminnan kypsyystasoarvioinnista. Mittariston laadintaa tukemaan laadittiin ohjeistus, jonka avulla mittarit voidaan ottaa käyttöön. Kehittämisestä vetovastuussa oli norjalainen Stavangerin yliopisto.

CLAASin näkemyksen mukaan maatalous on muuttumassa. ”Viljelijät edellyttävät järjestelmiä ja palveluja, jotka hyödyntävät resursseja ja teknologiaa tehokkaasti. Projekti tarjosi arvokkaita välineitä ja malleja, joiden avulla CLAAS voi kehittää tulevaisuuden vastuullista arvoketjua,” sanoo projektipäällikkö Christian Schäperkötter CLAASista.

SustainValue on EU:n 7. puiteohjelman hanke, joka käynnistyi vuonna 2011. VTT:n ja Elconin lisäksi projektiin osallistui eurooppalaisia yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.​

Raportti verkossa: www.sustainvalue.eu