Sign In

TUKALEN-projekti vie pientaloalueiden kaukolämpöratkaisut 2020-luvulle

11.7.2013

 

Kaukolämpöalalle etsitään TUKALEN-projektissa uusia innovaatioita ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan parantaa lämmitysmuodon kilpailukykyä. Pientalojen kaukolämmitykseen voidaan yhdistää uusiutuvan energian tuotantomuotoja sekä yhdyskuntajätteiden poltossa syntyvää energiaa.

Uudisrakentamisessa siirrytään EU:n alueella lähes nollaenergiatasoon viimeistään vuonna 2021. VTT:n koordinoiman TUKALEN-projektin tavoitteet tähtäävät vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, jolloin tiukimmat EU:n energiamääräykset astuvat voimaan ja vaikuttavat myös paikallisiin kaukolämpöjärjestelmiin.

VTT ja kaukolämpöalan yritykset kehittävät TUKALEN-projektissa uusia teknisiä ja tehokkaampia ratkaisuja ja palvelumalleja pientaloalueiden kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun. Lisäksi luodaan tietoa rakennusten energian- ja tehontarpeesta tulevaisuuden kaukolämpöratkaisujen mitoittamiseksi. Vaihtoehtojen hiilidioksidipäästövaikutuksia ja kustannustehokkuutta vertaillaan niiden elinkaaren ajalta alue- ja kuntatasolla. Myös yhdyskunnissa syntyvien jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa otetaan huomioon taselaskelmissa.

TUKALEN-projektissa tullaan myös saamaan tietoa siitä, miten energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa lähes nollaenergiatalorakentamisen toteutusmahdollisuuksiin Suomen ilmastossa. Kaukolämpöratkaisuja vertaillaan myös muihin lämmitysmuotoihin.

Uusilla palveluilla kilpailukykyä

Palvelukeskeisen toiminnan omaksuminen on tulevaisuudessa välttämätöntä kaukolämpöyhtiöille. Myös hinnoitteluperiaatteisiin on kiinnitettävä huomiota, jotta kaukolämpö vastaisi paremmin pientalojen omistajien vaatimuksiin.

Projektissa kehitetään kaukolämpöyhtiöille uusia palvelu-, hinnoittelu- ja markkinointimalleja kilpailukyvyn parantamiseksi. Esimerkiksi rakennuksen vikapäivystyksen avulla voidaan lisätä kaukolämpöjärjestelmän toimintavarmuutta, helppokäyttöisyyttä ja kustannustehokkuutta ja samalla erottumista kilpailijoista.

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiantuotannossa

Jätteenpoltolla voidaan vähentää kaukolämmön kasvihuonekaasuvaikutuksia fossiilisia polttoaineita käyttävissä kaukolämpöjärjestelmissä. Hankkeessa kehitetään menetelmiä yhdyskunta-, rakennus- ja rakennusten loppusijoitusjätteen energiapotentiaalin määrittämiseksi. Lisäksi selvitetään pientalon rakentamisen materiaalitehokkuuden vaikutukset kokonaispäästöihin.

Hyvinkään asuntomessuilta tietoa käyttötilanteista

Tulevaisuuden kaukolämpösovellukset ja alan toimintamallit perustuvat tutkittuun tietoon rakennusten toimivuudesta ja käyttäytymisestä. Projektin erillishankkeessa tehdään neljässä Hyvinkään asuntomessualueen pientalossa energianseurantamittaukset, joilla saadaan monipuolista tietoa todellisesta energian käytöstä.

Lähitulevaisuudessa pientaloissa on jo käytettävissä ratkaisuja, joissa esimerkiksi aurinkoenergiaa voidaan yhdistää kaukolämpöön ja hyödyntää energia käyttöveden lämmityksessä. Tämä edellyttää järjestelmää, joka koostuu muun muassa keräimistä, varaajasta, pumppuyksiköstä ja ohjausyksiköstä.

Kaukolämpö on tehokas ratkaisu yhdyskunnille

Kaukolämpö on tehokas ratkaisu yhdyskuntien lämpöhuoltoon. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) energialähteen energiasisällöstä pystytään hyödyntämään parhaimmillaan yli 90 %. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt ovat keskimäärin alle 10 % tuotetusta energiasta, tiiviisti kaavoitetuilla alueilla häviöt ovat alle 5 %.

Suomi on kaukolämmön edelläkävijämaa. Esimerkiksi vuonna 2012 kaukolämmön markkinaosuus oli 47 %, ja CHP-tuotannon osuus kaukolämmön tuotannossa oli 69 %. Kiinnostus kaukolämpöön lisääntyy myös muualla, minkä osoittaa esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kaukolämpöohjelma ja sen puitteissa tuoreeltaan käynnistynyt yhteistyöprojekti, jossa Suomen osalta muun muassa TUKALEN-projekti on mukana.

VTT:n koordinoimassa TUKALEN-projektissa on mukana yrityksiä koko kaukolämpöenergian tuotantoketjusta: VTT:n lisäksi projektia rahoittavat Tekes, Energiateollisuus ry, Hyvinkään Lämpövoima Oy, Ekokem Oy Ab, Jyväskylän Energia Oy, Helsingin Energia, Hyvinkään kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Riihimäen Kaukolämpö Oy. Vuonna 2011 käynnistynyt projekti päättyy 31.12.2013.