Sign In

Tulevaisuuden ICT-teknologioiden eettisiin ongelmiin varaudutaan etukäteen

13.1.2009

 
VTT arvioi, mitkä teknologiat vaikuttavat vahvimmin yhteiskuntaan

Uusista informaatio- ja viestintäteknologioista voi hyödyistään huolimatta koitua yllättäviä eettisiä ongelmia esimerkiksi tietoturvan ja yksilön vapauden kannalta. Täysin uusia haasteita luovat yleistyvät supernopeat kvanttitietokoneet, paikantamisjärjestelmät ja teknologian sulautuminen voimakkaammin ihmisten arkeen. VTT on mukana eurooppalaisessa ETICA-hankkeessa, jossa kartoitetaan 10–15 vuoden kuluttua laajassa käytössä olevat informaatio- ja viestintäteknologiat ja niiden eettiset ongelmat. Teknologioiden aiheuttamia ongelmia ennaltaehkäistään jo teknologioiden kehitysvaiheessa.

Tulevaisuudessa teknologiat poikkeavat merkittävästi nykyisistä ja tuovat siten myös mahdollisesti uudenlaisia haittavaikutuksia käyttäjilleen ja yhteiskunnalle. Valmistautumista vaativia asioita ovat ainakin tietoturvaan, tasa-arvoon ja yksilön oikeuksien turvaamiseen liittyvät muutokset. 

Informaatio- ja viestintäteknologioiden vaikutus tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tämä näkyy trendinä, jossa tietotekniikka sulautuu yhä laajemmin ihmisen arkeen. Teknologiat mahdollistavat tehokkaampia teknisiä ratkaisuja ja yksilöllisempiä palveluita, mutta samalla ne keräävät enemmän tietoja käyttäjistään, mikä rajaa yksilönsuojaa. Toisaalta uudet teknologiat voivat luoda eriarvoisuutta, jos niiden saavutettavuudessa on vaikeuksia.

ETICA-hankkeen avulla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä. Tutkijat listaavat hankkeessa merkittävimmät uusien teknologioiden mahdollisesti aiheuttamat eettiset tekijät ja laativat niiden pohjalta toimenpide-ehdotuksen poliittisille päättäjille. Listauksen perustana on, kuinka laaja-alaiset vaikutukset teknologialla on ja kuinka todennäköisesti se otetaan käyttöön.

Laajaan käyttöön tulevien teknologioiden ennustaminen on haastavaa. Sosiaalisen median kuten Facebookin ja Twitterin kaltaisten palveluiden nostamat eettiset ongelmat tietojen väärinkäytön osalta ovat selviä tulevaisuuden haasteita. Sen sijaan esimerkiksi kvanttitietokoneiden ja sulautettujen sensorien vaikutuksia on vaikeampi arvioida.

Tarve ongelmien ennustamiseen ja ennaltaehkäisyyn kuitenkin lisääntyy, kun tavoitellaan yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta toimivia ratkaisuja. Kvanttitietokoneet tulevat vaikuttamaan uusilla salaustekniikoillaan tietoturvallisuuteen. Sulautetut sensorit taas mahdollistavat esimerkiksi kaupassa maksamisen ilman perinteisiä kassoja. Toisaalta tämä lisää ihmisistä kerättävän tiedon määrää ja voimistaa seurantaa, joka haastaa yksilönsuojan toteutumisen yhteiskunnassa.

VTT vastaa tutkimuksessa nousevien teknologioiden, uusien sovellusten ja palveluiden kartoittamisesta. Tutkijat olettavat tärkeimmiksi nouseviksi teknologioiksi jokapaikan tietotekniikan, älykkäät ympäristöt, autonomiset järjestelmät, emootioihin perustuvat uudenlaiset vuorovaikutusteknologiat ja palvelut, paikkatietoiset palvelut ja järjestelmät, palvelurobotiikan sekä tietotekniikan yhä laajemman sulautumisen ihmisen arkeen.

Tietotekniikka tulee näkymään ihmisten elämässä muiden muassa nano- ja puettavien teknologioiden sekä erilaisten tietoteknisten implanttien muodossa. Tällaisilla tuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi huomaamattomia tai lähes huomaamattomia antureita, joilla ihmisestä ja hänen ympäristöstään voidaan kerätä tietoa ja hyödyntää sitä heti tai myöhemmin erilaisissa uudenlaisissa palveluissa. Tällaisia uusia palveluita tulee yhä enenevässä määrin terveydenhuollon ja hyvinvointiteknologioiden alueelle, mutta niiden voidaan odottaa leviävän myös muuten ihmisten arkeen.

Kansalaiset voivat osallistua tutkimukseen hankkeen verkkosivuilla. Verkkosivuilla he voivat arvioida, mitkä teknologiat yleistyvät tulevaisuudessa ja mitä eettisiä ongelmia niiden käyttöön voi liittyä.

ETICA-hanke (Ethical Issues of Emerging ICT Applications) kestää yli kaksi vuotta. Osa rahoituksesta tulee EU:n kautta.

Hanketta koordinoi De Montfort University Leicester. VTT:n lisäksi kumppaneina ovat Delftin teknillinen yliopisto, Forschungszentrum Karlsruhe, Namurin yliopisto, Steinbeis Hochschule, Eotvos Karoly Public Policy Institute, Lodzin yliopisto, Analytica, Eurexcel, TeleRegions Network sekä The European Association for E-Identity and Security.

Hankkeen verkkosivu: http://www.etica-project.eu