Sign In

Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää riskinottokykyä

13.1.2009

 

VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan tutkimuslähtöinen yrittäjyys tehostuisi mikäli pääomasijoittajilla ja viranomaisilla olisi parempi riskinottokyky. Keksintöjen kaupallistamiseen tarkoitetut rahat pilkkoutuvat tällä hetkellä moniin pieniin hankkeisiin.

Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvien tutkimustulosten kaupallistamiseksi on perustettu useita erilaisia välittäjäorganisaatioita, eli teknologiakeskuksia, kehittämisyhtiöitä, hautomoita ja kaupallistamiseen keskittyviä yrityksiä. Lisäksi on käynnistetty lukuisia tutkimuspanostusten kaupallista tai tuotannollista hyödyntämistä parantavia ohjelmia.

Tutkimustulosten muuttaminen kaupalliseksi hyödyksi on useassa otteessa todettu olevan Suomen innovaatiojärjestelmän yksi heikkous. VTT:n ja Tampereen yliopiston yhteishanke osoitti, että akateemisen tutkimuksen kaupallistamisen vaikeudet liittyvät tutkimuksen, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan erilaisiin tavoitteisiin. Tämä näkyy esimerkiksi tutkijoiden vähäisenä tietämyksenä markkinoiden tarpeista ja toiminnasta, yritysten kiinnostuksen puutteena pitkää kaupallistamisprosessia vaativista tutkimustuloksista sekä puutteina julkisessa kaupallistumistuessa.

Tulokset tukevat jo aiemmin muodostunutta käsitystä, jossa innovaatiopohjaista yritystoimintaa tukevan julkisen palvelujärjestelmän on katsottu tarvitsevan uudistamista. Erityisesti tutkimuksen kaupallistamista edistävän politiikan ja välittäjäorganisaatioiden toimintatapojen on kehityttävä, jotta kaupallistuminen tehostuisi.

Odotukset välittäjäorganisaatioiden toimintaa kohtaan ovat suuria. Tutkimuslähtöiset yritykset hyödyntävät välittäjäorganisaatioiden palveluita pääosin yrityksen perustamisvaiheessa. Palvelujärjestelmä yrityksen perustamiseen liittyvien perusasioiden hoitamiseen näyttää olevan kunnossa. Yritykset tarvitsevat kuitenkin liiketoimintaa kehittäviä palveluita uskottavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Kysyntää olisi erityisesti palveluille, jotka edistävät rahoituksen hankintaa ja yrityksen kansainvälistymistä. Lisäksi kaivattiin tietoa yrityksen markkinoista, toimialan muista toimijoista ja kilpailijoista. Tutkimusyrittäjät myös peräänkuuluttivat kokeneita teknologiayrittäjiä konsultoimaan ja mentoroimaan aloittavia yrityksiä.

Kokonaisvaltaisten kaupallistamispalveluiden tarjoaminen eri tieteenalojen, teknologioiden tai toimialojen vaatimukset huomioiden edellyttäisi valtavia resursseja. Taloudellisesti menestyksekäs teknologian siirto tutkimuksesta kaupalliseksi hyödyksi vaatisi riittävästi riskejä sietävää pääomaa, markkinoille vakiintuneiden yritysten kummiutta tai niiden joustavaa yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kokeneiden yrittäjien liiketoimintaosaamisen jakaminen aloittavien yritysten hyväksi vauhdittaisi tutkimuksen kaupallistumista.

Välittäjäorganisaatioiden toimintakenttää voidaan pitää erittäin haastavana tehtävänä. Vaikeusastetta lisää myös useiden toimijoiden ja monitasoisen verkoston kokonaishallinnan puuttuminen. Haastatteluissa ilmeni myös, että tutkijat ja yrittäjät eivät tiedä innovaatioyritykselle tarjottavista palveluista. Tukijärjestelmän yleisenä ongelmana rahanjaon pilkkoutumisen lisäksi myös se, että tukimuotoja ei voi ohjata käynnistyvän yrityksen operatiivisen toimintaan, kuten esimerkiksi toimitusjohtajan palkkaamiseen, markkinointiin tai myyntityöhön. Kilpailulainsäädäntö rajoittaa toiminnan julkista tukemista yrityksissä. Pääomien puutteet vaivaavat usein uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä.

Tutkimuksen toteuttivat VTT ja Tampereen yliopiston Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI). Tutkimuksen rahoittivat Tekes, VTT ja Tampereen yliopisto.

Tutkimusraportti verkossa:
Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä, Jari Konttinen, Nina Suvinen ja Mika Nieminen 

Ota yhteyttä