Sign In

Tuulivoimarakentamisen tutkavaikutustutkimus valmistui

2.12.2011

 

VTT on kehittänyt tuulivoimarakentamisen tutkavaikutusten arviointiin tehokkaan laskentatyökalun, jolla voidaan arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien lakisääteisessä aluevalvontatehtävässä käytettäviin valvontasensoreihin. Sen avulla varmistetaan, ettei tuulivoimarakentaminen heikennä puolustusvoimien valvontajärjestelmien suorituskykyä. Uuden tiedon avulla voidaan perustellusti pienentää tapauskohtaisesti alueita, joille puolustusvoimien toiminnan näkökulmasta ei voi rakentaa tuulivoimaloita. (Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuus ry:n ja VTT:n tiedote 2.12.2011)

– Nyt käyttöön otetun työkalun avulla saadaan luotettavaa tietoa tuulivoimaloiden vaikutuksesta tutkiin. Tämä on yksi tärkeä askel poistaessamme tuulivoimarakentamisen hidasteita Suomessa, toteaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Metsähallituksen ja tuulivoimayritysten rahoittama tutkimusprojekti on luovuttanut puolustusvoimien käyttöön vaikutusten laskennan työkaluohjelmistot. Laskentamenetelmät kuvataan hankkeen loppuraportissa. Hankkeen sopimusosapuolet olivat Energiateollisuus ry, puolustusvoimat ja VTT. Sen johtoryhmässä olivat mukana myös TEM, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Metsähallitus.

Puolustusvoimat on edellyttänyt tuulivoimahankkeista antamissaan lausunnoissa, että tuulivoiman rakentamisessa otetaan huomioon puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamisedellytykset normaalioloissa, niiden häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Laskentatyökalu selventää tilannetta tuulivoimahankkeiden tutkavaikutusten selvittämisen kannalta. Jo työkalun kehittämisen ohessa tehdyt alustavat selvitykset ovat lisänneet tietoa tutkavaikutuksista niin, että puolustusvoimat on pystynyt tutkimusprojektin aikana saadun tiedon perusteella arvioimaan ja vapauttamaan 47 rakentamishanketta tarkemmasta selvitystarpeesta.

Tuulivoimarakentamista suunnitteleva yritys voi kääntyä pääesikunnan puoleen saadakseen lausunnon hankkeensa hyväksyttävyydestä maanpuolustuksen kannalta. Osassa tapauksissa voidaan edellyttää, että yritys tilaa VTT:ltä selvityksen hankkeensa vaikutuksista tutkajärjestelmiin. VTT tekee tällöin selvityksen uutta työkalua käyttäen. Selvitys on maksullista konsultointitoimintaa. Tulokset toimitetaan puolustusvoimille, joka tekee lausuntonsa niiden pohjalta.

Hankkeeseen luotiin lisenssimenettely, joka kannusti alan toimijoita mukaan rahoittamaan työkalun kehittämistä. Lisenssejä myy Energiateollisuus ry. Ne tulevat myyntiin vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisenssin hankkimalla selvityksiä voivat tilata myös ne yritykset, jotka eivät ole rahoittaneet työkalun kehittämistä.

Lisätietoja tutkaselvityksistä, lisenssien ostosta ja sovituista käyttöjärjestyksestä saa sähköpostitse osoitteesta tutkat(at)energia.fi.

Lisätiedot verkossa:
Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin -loppuraportti
Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin, infrapunavaikutukset
Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin (ppt-esitys, 5Mt)

Lisätietoja selvityksestä ja lisensseistä: www.energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/tuulivoima/tutkavaikutukset