Sign In

Uudet toimintamallit vanhuspalvelujen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi

12.11.2013

 
Vanhusten turvallisuus palvelujen kehittämisen lähtökohtana

Miten taata turvalliset ja laadukkaat vanhuspalvelut tulevaisuudessa kustannustehokkaasti? VTT, Työtehoseura, yritykset ja kunnat ovat kehittäneet TupaTurva-projektissa toimintamalleja, jotka perustuvat kuntien ja yritysten ketterään yhteistyöhön ja ikäihmisten toiveisiin. Suunnittelussa on tärkeää ottaa fyysisten turvallisuusnäkökohtien lisäksi huomioon myös vanhuksen kokema turvallisuuden tunne.

TupaTurva-projektissa etsittiin keinoja parantaa vanhuspalvelujen laatua ja tehokkuutta hyödyntämällä olemassa olevia resursseja uudella tavalla ja kehittämällä palvelujen hankintakäytäntöjä. Näin yhä useampi pystyisi asumaan kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään, saisi apua ja hoitoa tarvittaessa eikä jäisi yhteisön tai tukiverkoston ulkopuolelle.

VTT:n johtaman TupaTurva-projektin lähtökohtana oli selvittää, millaisia tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia ikäihmisillä on ja kehittää niiden kautta julkisten ja yksityisten toimijoiden käyttöön palvelumalleja ja konsepteja. Ikäihmisten turvallisuuteen liittyvät tarpeet kartoitettiin työpajatyöskentelyn, kyselyjen ja haastattelujen avulla. Näkemyksiä koottiin ikäihmisten lisäksi yksityisiltä ja julkisilta palveluntarjoajilta ja teknologiayrityksiltä.

Projektissa on kehitetty toimintamalleja, jotka ohjaavat etenemään asukastarpeiden kartoittamisesta teknologisten ratkaisujen ja sopivien palvelujen valintaan. Ne soveltuvat sekä yksityisesti että julkisesti tuotettujen palvelujen kehittämiseen.

Kunnilta puuttuu usein laajoihin palvelukokonaisuuksiin ja teknologisiin ratkaisuihin liittyvä osaaminen. Projektissa luotiin teknologiakartta, joka auttaa kohdentamaan teknologioita asukkaiden tarpeisiin. Yhdistämällä teknologiakartta ja elinkaaren huomioiva hankintaprosessi, voidaan kohdentaa palveluja järkevästi.

Tutkimustulosten perusteella palvelujen kehittämisessä tulee nykyistä järjestelmällisemmin ottaa suunnittelussa huomioon sekä turvallisuuden fyysiset näkökohdat että vanhuksen kokema turvallisuuden tunne.

”Projektin tulokset luovat pohjan ikäihmisten tarpeet ja turvallisuuden huomioivien palvelujen kehittämiselle. Yritysten ja kuntien yhteistyö ja ikäihmisten asumiseen liittyvät riskit huomioiva päätöksenteko edellyttävät nykyistä ketterämpää toimintatapaa. Onnistuminen edellyttää alueellisten yhteistyöverkostojen luomista ja useat näkökulmat huomioon ottavaa riskiarviointia. On myös tärkeää, että alan yritykset voivat kehittää palvelujaan yhdessä ikäihmisten kanssa”, toteaa VTT:n asiakaspäällikkö Pekka Maijala.

Tutkimus summaa ikäihmisen turvallisuuden kannalta keskeiset teemat: Avun saavutettavuus (sisältää muun muassa tiedon ja palveluiden saavutettavuuden sekä luottamussuhteen). Oman elämän hallinta (sisältää esteettömyyden, mahdollisuuden liikkua, itsemääräämisoikeuden ja itsensä toteuttamisen). Yhteisöön kuuluminen (sisältää naapuri- ja alueyhteisön, vertaistuen, henkilökohtaisen tukiverkoston sekä yhteiskunnallisen turvaverkon). Tapaturmien ennaltaehkäisy (sisältää muun muassa asunnon olosuhteet, apuvälinetarpeen ja paloturvallisuuden).

Projektiin osallistuneet kunnat ja yritykset ovat toteuttaneet kehittämisprojekteja asumispalvelujen parantamiseksi.

Esimerkkejä kuntien kehityshankkeista

Tampereen Teiskossa on ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden perusteella ryhdytty järjestämään palveluja lähemmäksi kotia. Härmälän alueella tuloksia hyödynnetään hankintojen kilpailutuksessa ja palvelujen suunnittelussa.

Padasjoen kunnan ongelmana on kotipalvelujen turvaaminen haja-asutusalueella. Ratkaisuja on mietitty TupaTurva-projektissa Oivan alueen, Padasjoen kunnan ja ikäihmisten yhteistyönä. Lisäksi tarkasteltiin, missä suhteessa saavutetut hyödyt ovat kustannuksiin ja vertailtiin niitä peruspalveluyhtymän tarjoamiin asumispalveluihin.

Kuopion seudulla on kehitetty kustannukset ja hyödyt huomioiva toimintamalli pienryhmäkodin toteuttamiseksi.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa tehtiin peruskorjausprojektin hankinnan elinkaarimallista tarkka kuvaus. Malli palvelee muistilistana ja tilaajan ja toimittajan välisten neuvottelun tukena.

TupaTurva-projekti

VTT:n johtamaan tutkimusprojektiin ovat osallistuneet Työtehoseura ja Tuotekehitys Oy Tamlink, Tampereen kaupunki, Kuopion kaupunki, Peruspalvelukeskus Oiva, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Seniortek Oy, Tunstall Oy, YH Kodit Oy, Falck Oy ja Firecon Group Oy (ent. Softex).

VTT vastasi TupaTurva-tutkimushankkeen vetämisestä sekä tutkimustyöstä. VTT toteutti myös yritysten ja kuntien kanssa räätälöityjä kehitysprojekteja tarvelähtöisyyden parantamiseksi asumispalveluissa.

TupaTurva-projektin ”Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä” -loppuraportti julkaistaan VTT Technology -julkaisusarjassa vuoden 2013 lopussa, jolloin se on kaikkien saatavilla VTT:n verkkosivuilta.

MEDIAMATERIAALI

KAAVIO: Teknologiakartta (demoversio), joka opastaa oikeanlaisten teknologisten ratkaisujen valitsemisessa. Kartta tarjoaa käyttäjälleen ehdotuksen sen perusteella, mitä ikäihmisen toimintakyvyn puutteita kartasta valitaan. (Kaavio: VTT)

TAULUKKO: Ikäihmisten määrä Suomessa kasvaa voimakkaasti lähivuosikymmeninä. Yli 65-vuotiaita oli yli miljoona vuonna 2012 ja vuonna 2030 määrän arvioidaan yltävän 1,5 miljoonaan. Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste 2012 [http://pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp].

Ota yhteyttä