Sign In

Väitös rakennustekniikan alalta: Uudet tekniikat vaativat viranomaisilta ennakoivampaa riskienhallintaa

2.3.2016

Diplomi-insinööri, erikoistutkija Riitta Molarius tutki väitöskirjassaan uusien tekniikoiden riskien ennakointia - viranomaisyhteistyö rakennetun ympäristön riskien tunnistamisessa.

Lukuisat rakennetussa ympäristössä esiin nousseet riskit ovat johtuneet uusista tai olemassa olevista tekniikoista, joita on muutettu uuteen toimintaan taiympäristöön soveltuviksi. Nokian vesikriisi vuonna 2004, lukuisat liikuntahallien kattorakenteiden sortumiset vuonna 2010 ja Talvivaaran kaivoksen uusi biologinen malminerotusmenetelmä sisälsivät riskejä, joita ei tunnistettu ja jotka muun muassa aiheuttivat ihmishenkien menetyksiä ja merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vähentää teknisten riskien esiintymistä yhteiskunnassa kehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa teknisten riskien tunnistamiseksi. Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat viranomaisprosessit ja viranomaiset: kemikaalilain mukainen lupa (Tukes), ympäristölupa (AVI), kaavoitusprosessi (kunta), ympäristövaikutusten arviointiprosessi (ELY-keskus), pelastuslaitosten riskianalyysi ja kunnan rakennuslupa. Tutkimus sisälsi viranomaisten haastatteluita, kirjallisuustutkimuksen sekä lakien ja ohjeiden analysointia. 

Työssä kehitettiin uusi menettelytapa, VIranomaisten RIsKien Ennakointi – VIRIKE, joka perustuu yhdennetyn arvioinnin menettelyyn. Se on yhteistyömenetelmä, joka huomioi kaikkien osallistujien oman erityisosaamisen. Menettelyä testattiin tapaustutkimuksen menetelmin neljässä työpajassa. Viranomaisyhteistyö tutkitussa yhteydessä tarkoittaa pääosin virallisten lausuntojen antamista toiselle viranomaiselle lupaprosessissa määritellyssä
vaiheessa. Aiemmin käytössä olleista yhteisistä tarkastusmenettelyistä on usein luovuttu organisaatiomuutosten tai resurssien niukkuuden vuoksi. Viranomaisneuvottelutkin ovat suuressa määrin kuulemistilaisuuksia, joissa asiaa hoitava viranomainen esittelee asian muille viranomaisille. Suomen viranomaisilla on kuitenkin vahva ammatillinen tausta ja osaaminen, ja heillä on käytössään tutkittua tietoa oman alansa ajankohtaisesta tietotarpeesta, mutta tieto on toistaiseksi jäänyt suurimmaksi osaksi osaajien omaan käyttöön.
 
Tutkimus osoitti, että kehitetyn uuden VIRIKE-prosessin avulla on mahdollista hyödyntää viranomaisten omaamaa tutkittua tietoa laajemmin ja siten tehostaa uusista tekniikoista nousevien riskien tunnistamista viranomaisten
yhteistoimintana.

 Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 4.3.2016 klo 12 Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnassa Tietotalon salissa TB222.
 

Väitöskirja "Uusien tekniikoiden riskien ennakointi - Viranomaisyhteistyö rakennetun ympäristön riskien Tunnistamisessa" sähköisesti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2016/S120.pdf

Väitöstiedote yliopiston verkossa