Sign In

Väitös sovelletun termodynamiikan alalta

12.5.2015

Filosofian kandidaatti Ulla Ojaniemen väitöstyössä on kehitetty teollisuusmittakaavan lämmönvaihtimiin soveltuvan laskennallisen mallin partikkelilikaantumisen mallintamiseen korkean kiintoainepitoisuuden nesteseoksessa. Mallia voidaan soveltaa lämmönvaihtimien suunnittelussa partikkelisen likaantumisen arvioimiseen. Lämmönvaihtimien likaantuminen aiheuttaa kustannuksia puhdistustarpeen, seisokkien ja kasvaneen painehäviön aiheuttaman energiatarpeen lisääntymisen kautta.

Mallissa on huomioitu oleelliset kolloidisten partikkelien kulkeutumiseen vaikuttavat voimat ja partikkelin ja lämmönvaihtimen pinnan väliset vuorovaikutusvoimat. Siten prosessiolosuhteiden lisäksi mallilla voidaan simuloida myös materiaalien vaikutusta likaantumiseen.

Laskentamallia sovellettiin kalsiittipartikkelien aiheuttaman teräspinnan likaantumisen mallintamiseen laboratoriokokoluokan ja käytännön kokoluokan levylämmönvaihtimessa. Testitapauksissa seoksen partikkelipitoisuus oli korkea. Mallinnetut tulokset vastasivat kokeellisia tuloksia hyvin, kun huomioidaan, että kaikki mallissa käytettävät parametrit on määritelty kirjallisuuteen, kokeisiin, prosessiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuen.

Väitöstilaisuus 21.5.

Filosofian kandidaatti Ulla Ojaniemen väitöskirja Modelling particulate fouling in heat exchanger with high solid content liquid suspension (suom. Lämmönvaihtimen partikkelisen likaantumisen mallinnus) tarkastetaan 21.5.2015 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, energiatekniikan laitoksella, osoite: Konetekniikka 1, sali K215, Otakaari 4, 02150 Espoo. Vastaväittäjänä toimii Tekniikan tohtori Jouni Pyykönen.

Väitöskirja verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S88.pdf