Sign In

Väitös: Teollisuuden kunnossapitotöiden tapaturmien taustalla usein puutteet työn valvonnassa ja suunnittelussa

13.1.2009

 

VTT:n tutkija Salla Lind on selvittänyt väitöstutkimuksessaan teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä esiintyviä tapaturmariskejä. Tutkimuksessa kehitettiin myös menetelmä tapaturmariskien tunnistamiseksi yrityksissä. Tutkimuksen mukaan huolto- ja kunnossapitotöiden tapaturmien syyt juontuvat yleisimmin puutteista organisaation toiminnassa, kuten valvonnassa ja työn suunnittelussa. Ostopalveluna tehtävissä huoltotöissä tapaturmariskiä saattaa lisätä erityisesti puutteellinen tiedonkulku huoltohenkilöstön ja asiakasorganisaation työntekijöiden välillä sekä riittämätön tiedottaminen huoltotyön aiheuttamista riskeistä ja asiakaskohteen vaaroista.

Koneiden ja teollisuuden järjestelmien kunnossapidosta on tullut yhä merkittävämpi työllistäjä teollisuudessa. Jälkimarkkinointi ja kunnossapito muodostavat usein myös keskeisen osan kone- ja laitevalmistajien liikevaihdosta. Vaikka kunnossapidon työtehtävät ovat tunnetusti riskialttiita, kunnossapidon riskejä ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu tehtäväperusteisesti eri toimialoilla. Yleisimpiä vakavia ja kuolemaan johtavia tapaturmia huolto- ja kunnossapitotöissä ovat puristuminen tai esineiden väliin jääminen, henkilön putoaminen ja kaatumistapaturmat.

Yrityksissä esille nousseita, tapaturmariskejä kasvattavia tekijöitä ovat muun muassa ajan puute, tietoinen tai tiedostamaton riskinotto sekä puutteet työn suunnittelussa tai työvoiman resursoinnissa. Yleisesti tapaturmariskiä huolto- ja kunnossapitotöissä voivat lisätä muun muassa työskentely koneiden ja prosessien välittömässä läheisyydessä, töiden suorittaminen vaihtelevina vuorokauden aikoina sekä prosessien ja laitteiden purku- ja kokoonpanovaiheisiin liittyvät tekijät.

Väitöstyössä kehitettiin menetelmä huolto- ja kunnossapitotöihin liittyvien tapaturmariskien tunnistamiseen ja arviointiin yrityksissä. Menetelmän ensimmäinen osa koskee huoltotöiden suunnittelua ja johtamista. Toinen osa käsittelee työympäristön ja huollettavan järjestelmän teknisiä riskejä ja kolmas on työn suorittajalle tehty tarkistuslista, jota voidaan käyttää paikanpäällä vaarojen tunnistamiseen ennen töiden aloittamista. Menetelmä on tehty yritysten itsenäistä käyttöä varten ja siihen sisältyy myös opas menetelmän käytöstä ja turvallisuustoimenpiteiden kohdentamisesta.

Tutkija Salla Lindin väitöstutkimus Accident sources in industrial maintenance operations - Proposals for identification, modelling and management of accident risks (Tapaturmat teollisuuden kunnossapitotöissä - Ehdotuksia tapaturmariskien tunnistamiseen, mallinnukseen ja hallintaan) tarkastetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa perjantaina 14.8. kello 12.00.

Julkaisu verkossa: /Documents/2009_P710.pdf

Ota yhteyttä